Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Ûngastfrije Berltsumers.


Dat Berltsumers net altyd like gastfrij wienen tsjin oer lânsgenoaten blyk út in ynstjoerd stik yn de Ljouwerter Krante fan 13-7-1882. Dêr yn lêze wy it folgjende:

Wees zo goed het onderstaande in uw veelgelezen blad op te nemen. Natuurgenooten die plan hebben per rijtuig een plezierreisje door Friesland's kleistreek te maken, kunnen in het bijzonder de dorpen Vrouwenbuurt en Berlikum worden aanbevolen. Ondergetekenden, Zondag l.l. genoemde dorpen passerende, onder het zingen van een vrolijk lied, begeleid door de muziek van eene bij den werkenden stand zoo geliefde harmoniën ('t was geen dronken troep, maar plezierreizigers, die thuis komen zoo zij zijn uitgegaan, getuige de veldwachter te Berlikum en de buffetjuffrouw in de Uitspanning van Ozinga *) aldaar, worden, niettegenstaande de weldenkende burgers steeds met pet of zakdoek wuifden, door de jeugd getracteerd op paardendrek, straatstenen, graspollen met zand enz. enz., dat een kind, te Leeuwarden thuisgekomen, nog klaagde over pijn in de ogen. In laatstgenoemde plaats toch schijnt men het bezoek van vreemdelingen niet te dulden, want volgens verzekereing van onze koetsier, vond hij nog kort geleden bij gelegenheid van een kinderbal te Berlikum, het rijtuig, waarmede de muziekanten van Leeuwarden waren gebragt en ook voor de terugreis weder gebruikt moest worden, van binnen geheel bevuild met faecale stoffen. Dus dank Berlikum! Die om zulke schandelijke feiten, door de jeugd gepleegd, hartelijk lagchen. Maar hoe prachtig en prettig zoo'n rijtour door Frieslands kleistreek ook is en hoe gaarne zoo'n reisje door ons allen nog eens weder wordt gewenscht, wij komen bij u niet weder te plezieren, voordat de veiligheid bij u ter plaatse beter verzekerd is. W.g. J. Nieuwenhuis en H. Barkman.

(Oh dy jongerein fan tsjintwurdich ! (Doe !) It is te hoopjen dat op de Klaairûte mei de fyts en boatsje minsken, de minsken hjir no oars oer tinke. Berltsum kin dêr allinne mar profyt fan hawwe.)

*) is de herberg fan (widdo) Berend Klazes Osinga, dy’t syn heit Klaas opfolge wie. Dizze Klaas Osinga wie yn 1866 Willem Klazes Boorsma wer opfolge yn " Het Wapen van Friesland". De herberch is yn 1898 op ôfbraak ferkocht. It hie oan de oare kant fan fan é dyk (foar de timmerwinkel fan van Dokkumburg op It Skil hûs nû. 8) ek noch in streekje grûn lizzen yn eigendom as parkearplak foar reauwen mei hynders. (Letter is dit it opstapplak foar de bus nei Ljouwert ta wurden). Op it plak fan de ôfbrutsene herberch is koart dêrnei it tram stasjon delset. Noch wer letter in glêzen bushokje. No is it parkearterrein.


L.C. 7-4-2005.

"Lonsdalers" opgepakt in Berlikum.

BERLIKUM - Vier rechts-extremistische Berlikumers zijn dinsdag in hun woonplaats aangehouden vanwege het bekladden van woningen met racistische teksten, twee inbraken en het stelen en slachten van een schaap. De mannen horen volgens de politie mogelijk bij een groep die zich "S.S. Berltsum" noemt. Eén van de mannen, een 22 jarige Berlikumer heeft bekend dat hij een aantal woningen en pensions van Poolse werknemers in de glastuinbouw heeft beklad met racistische leuzen, hakenkruisen en het white-power teken. Ook op de muur van de kartbaan in Berlikum zette hij dergelijke teksten. Drie andere Berlikumers in de leeftijd van 21 tot 27 jaar uit dezelfde groep zijn aangehouden voor twee inbraken in sporthallen in Berlikum en het vernielen van reclame borden en ramen in het dorp. De drie mannen hebben verder uit een weiland een schaap gestolen dat ze in de kofferbak van hun auto mee naar huis hadden genomen. Daar slachtten ze het dier en aten ze het op. De slachtresten werden later in een sloot terug gevonden. Politiechef Rein de Jong zegt dat de groep al langer bekend is bij de politie. De extremistische Berlikumers waren eerder betrokken bij het vernielen van de ramen van de woning van een Molukse vrouw in Sint Annaparochie.


L. C.  15-10-2004.

Skinheads Berlikum gepakt na belagen huis Molukse. (yn Sint Anne)

(Foto :  Talia Ruyg met haar zoontje Giovanni voor de vernielde ramen voor haar huis.)


L. C. 25-4-1934.

Roof-overval bij Berlikum.

Bejaarde weduwe  J. Vellinga wonende in het Klooster Anjum gekneveld.

Gering geldsbedrag valt in handen van twee mannen.


FRIESE KOERIER.   15-8-1957.

Hollend paard stichtte onheil in BERLIKUM.

BERLIKUM. – Een op hol geslagen paard heeft gistermorgen omstreeks 12 uur schrik en ontsteltenis te weeg gebracht in BERLIKUM en WIER. Het als del over de weg rennende dier was er de oorzaak van, dat een tractor, die een dorsmachine en enkele wagens trok van de weg raakte en kantelde waarbij de bestuurder, de 31 jarige gehuwde chauffeur F. Pietersma uit Firdgum, viel en tussen de dorskast en een boom werd doodgedrukt. Het paard was al de gehele morgen enigszins onrustig geweest en de 16 jarige Sjoerd Terpstra (“jonge Sjoerd” wenjende by syn âlden yn de Krússtrjitte) uit BERLIKUM, die het dier bereed, had de grootste moeite het in bedwang te houden. Toen het in de dorpsstraat schrok (fan rammeljende molkbussen) trok het paard de jongeman de leidsels uit de handen, steigerde hoog en ging er vandoor richting Wier.......  etc. ....    etc. .....  In BERLTSUM de Krússtrjitte ynridende bromfietser t. w. F. Stapert út Minnertsgea waard earst al tsjin de grûn en in muorre oansmiten en de bromfiets waard meters fier fuortslingere. Sa gie it ek mei de jonge Sjoerd. Beide mannen wienen ferwûne en ûntfelle rekke oan earmen en fuotten.


L.C. 15-8-1957.

Man doodgekneld tussen wiel van dorsmachine en geboomte.


L.C. 20-3-1913.

EEN HOLLEND PAARD.

Terwijl de knecht van dr. (J.) Kwast (Sr.) te BERLIKUM hedenmorgen te Minnertsga het paard de oorlappen zou overdoen met het oog op de sneeuwjacht, en daartoe het paard het hoofdstel had afgedaan, schrikt het beest tengevolge eener windvlaag en ging het op een loopen. Even buiten Minnertsga nam het eerst een modderweg, maar keerde al spoedig, waarna het ging over Mooie Paal, WIER, BERLIKUM, Beetgum, Beetgumermolen en verder op. Daar hoofdstel met teugels achteraan sleepte, was het dier niet te grijpen of vast te houden. Eindelijk gelukte het aan twee jonge mannen het beest te Dijksterhuizen bij den neus te vatten en vast te houden. En wonder -lijk, niettegenstaande de groote afstand, die was afgelegd, waarbij o. a. te BERLIKUM gedeeltelijk van den trambaan was gebruik gemaakt, zoodat het over verschillende wissels heen ging, man -keerden paard en rijtuig nagenoeg niets. De beide mannen J. van der Heide en T. van der Schaaf van Beetgumermolen, die het paard grepen, legden het hoofdstel en teugels weder aan en brach- ten zoo paard en rijtuig te BERLIKUM.