Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Jou hjirûnder it wurd op wat opsocht wurde moat en druk dernei op de knop mei it "Fergrutglês". Dernei sil in list ferskiene mei alle haadstikken wer't it oangeande wurd yn foar komt.

(Troch op it krúske te drukken rjochts boppe yn it wite finster mei de sykresultaten, komme jo werom op dizze sykside fan `Oh, dy Berltsumers´.)

1) Yn it syk-finster kin mear as ien wurd ynfiert wurde. Dan wurdt der in list fan haadstikken gearstalt wer't ien of mear fan dizze wurden op foar komme.

2) Troch de ynfierde wurden tusken akkolades te setten (bgl "hemmema poarte") sil in list fan haadstikken gearstalt wurde wer't allinne de kombinaasje fan de krekt neamde wurden op foar komt.

3) Nederlânkske wurden en Fryske wurden kinne fertaalt/oerset wurde op www.afuk.nl ûnder it kopke "Wurboek Frysk" beide talen wurde op dizze side brûkt.