Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Âld nijs út /oer Berltsum. (L.C.)


Yn 1760 ferkeapet sjirurgyn Mr. Joast Hofman, syn sjirurgyns winkel te BERLTSUM. (L.C. 8-11-1760) Yn 1787 docht de widdo fan de sjirurgyn Kyssel (Kissel) te Berltsum itselde en dan mei boeken en ark etc. (L.C..11-4-1787). Yn 1755 wie Krijn Weidenaar (mr. timmerman) hjir de administrearjend tsjerkfâd fan´e Herfoarme tsjerke.

Yn 1762 is dêr de iepenbiere ferkeap fan de Sate en Lannen te Berltsum lizzende op "it Heechiem", oan de oare kant fan it Berltsumer Wiid, mei in deftige kwotele hûzinge, skuorre en hôf yn it gehiel grut ca 103 pounsmiet, sawol bou- as greidlgân, by Tsjerk Claessen Gerroltsma en syn wiif yn gebrûk foar 365 car..gn. wêrfan de wjerhelte tabeheard oan de hear Hulsius (Michaël Hulshuys) cum suis, beswierre mei 35 florenen en 23 stoeren. Hawwende foar de fee stjerte in hier dien fan 500 car. gounen boppe in renteleas foarskot fan 1000 Car.gn. (L.C. 15-9-1762) Bauke Symens, master skuonmakker te Berltsum ferkeapet de ynboel (L.C. 31-3-1770) en de widdo fan Jan Folkerts lit buolguod hâlde fan in grutte wolkjimmerswinkel en fan wolkjimmers ark etc. (L.C. 6-6-1770).

Erfstêdhâlder Willem V. hat Harns en Frjentsjer besocht en is ek troch Berltsum kommen. Dêr waard in earebôge of moaie poarte oprjochte by it begjin fan de kowe merke. (no it Hemmemaplein / Bitgumerdyk). De poarte wie net beskildere, mar pronke mei natuerlik grien, fan palm, taxis en mear oar beamgewaaks, pronkjend boppe mei oranje appels en fan ûnderen oan't boppen ta skakeard mei sierlike en wol swietrookjende blommen, sadanich as it hôf fan Flora yn it tsjintwûrdiche seizoen hjir op dit plak sels ryklik opjouwt, wêr ta eltsenien fan de ynsittenden sines tige bliidmoedich en reewillich opbrocht hat. Oan it haad fan de pylder fan de bôge in opskrift: Oan de iene: "Deze boog vertoont de vrugten van toegenegenheid" en oan de oare: "Met bygevoegde zugten, Dat God ons Vorst heeft geleid". (L.C. 4-8-1773)

Yn 1774 is der de iepenbiere ferkeap fan it hûs en herberch mei mear as 150 hynste stâllen en in mannichte kowe stâllen, in hôf en plantaazje c.a. berjochtige mei in frije tap en hynstemannery, wêr "it Wapen fan Gelderlân" úthinget, by Harmen Beerns Bosma cum uxore (mei syn wiif) as eigner bewenne en yn gebrûk. Dêr is 5185 g.gûnen en 14 stoeren op bean. (L. C. 31-8-1774) Yn 1775 is der boelguod yn it stjerhûs fan dûmny van Assen (foarhinne dûmny fan de Herfoarme âlde Krústsjerke te Berltsum). (L.C. 3-5-1775). Syn soan wie Winandus Andringa van van Assen, hy is letter stienfabrikant op de nije om 1793 hinne troch him stifte stienbakkerij te Berltsum.

Yn 1780 is de Iepenbiere ferkeap fan de stimberjochte Sate en Lannen yn it Kleaster Anjum by Berltsum lizzende oan de Hearewei (Kleasterdyk 4), grut 108 1/2 pûnsmiet, belêste mei 27 1/2 floreenskatting, mei bêste terp, bou- en greidlânnen, troch Jacob Jetses (Roorda) bewenne en yn gebrûk oan't Petri en Maaie 1783 foar 883 gûne yn't jier. (no Bouma's pleats} (L.C. 16-12-1780).

Kleasterdyk nûmmer 4

Yn 1836 wurdt by slúten briefkes de bou oanbestege fan it wenhûs oan dizze pleats troch Bouke Arjens Roda (Roorda). Yn 1782 wurdt de smidderij fan Beernt Sybes op de Nijebuorren ‘oan de Dyk’ ferkocht.(Dit wie de doe ek wol sa neamde Nije strjitte / Nije buorren ‘op de Dyk’ of Krússtrjitte.)


L. C. 7-5-1785.

Dr. J. Mebius, siktaris fan Menameradiel sil op 18-5-1785 op it tichelwurk by Berltsum by boelguod ferkeapje: alderlei tichel ark, en sa as 4 bêdden en peluws, tekkens, skep amers, klouen, kloeten, in klaaiboar, in oanskower, in wein, foarmer, kroaden, 5 á 6 tûzen pannen, fierders boere reau, sa as boarn amers, molken fetten ensfh.


L. C.  24-3-1994.

Nieuwe hal R.V.S. in Berlikum.

(Piet van ‘t Blik,  roestvrijstaal.)


Dr. J. Mebius, siktaris fan Menameradiel, sil op Moandei de 7e Maart 1785 by de kastlein Hendrik Everts (Huiving) thús ("it Wapen fan Fryslân"), yn it iepenbier ferkeapje op ôfbraak: In tichelwurk mei de dêrby hearrende loadsen, wêr oan in mannichte bêste bou materialen sitte fan ekstra swiere balken, pannen, stiennen, iserwurk ensfh, steande ûnder it behear fan Berltsum. Foar fierdere ynformaasje kinne jo terjochte by de niisneamde aktuarius en by S.(ybren) van Gelder yn it doarp Berltsum. N.B. By S. van Gelder binne noch in pear tûzen bêste nije stien fan allerhanne soarten foar in sivylle prys te keap. (L.C. 15-9-1785.)

Yn 1796 is Hendrik van den Berg, kastlein yn "it Wapen van Holland" (de nije herberch) op it Easteinde te Berlikum (no "Hof van Holland"). letter is hy belútsen by it "Kollumer opskuor". Hy wie ek wynhanneler en hy hat noch wer letter in kofje skinkerij hâwn tsjinoer de Waach yn Ljouwert. Dêr is hy letter fallyt ferklearre. (L.C. 6-2-1796). Hy ferhierde de Berltsumer herberch letter oan D.(irk) K.(lases) de Jong. Ewert Willems (Huyving) wie kastlein yn "Het Wapen van Vriesland" (de âlde herberch) (L.C. 13-9-1794).

Yn 1798 is de iepenbiere ferkeap fan in stik lân oan de Mulseleane, it saneamde "Langperk" Dit is it stik grûn wêr't no it gesin fan Johan van der Graaf (Johan en Petra) op wennet. (Ir. C.M. v/d Slikkeleane hûsnûmmer 5) (L.C. 14-4-1798). Dêrneist op de n.e kant as neistlizzer lei it sa neamde "It âldhôf". Hjir wennet no Haaije Post op nû. 7a. (Haaye en Ymkje)

Yn 1805 lêze wy yn de L.C. fan 20-4 it folgjende: Die iets te Praesenteren heeft van, of Schuldig is aan de Boedel van Cornelis Douwes van Gelder, Huisman te Berlikum, gelieve daar van voor 1mo May a.s. om 9 uur opgave of Betalinge te doen aan Curatoren Klaas Klazes van Gelder, Huisman te Sint Jacobi Parochie, of bij Claas Cornelis van Gelder, Huisman te Berlicum.

(Der is in sulveren berteleppel út dizze sibbe mei de ynisjalen C.V.G. (Cornelis van Gelder, berne plm. 1710) en IJ.D. (IJtje Douwes). Dochter Maike is berne op 24-3-1835.) )


L.C. 27-6-1907

Stoomzuivelboerderij "De Volharding" bij Berlikum. (wêr’t no Carrosserie Rondaan stiet.)

Zuivere koemelk in flesschen, gepasteuriseerd of gesteriliseerd, afkomstig van op tuberculose onderzochte en onder controle staande koeien, zeer geschikt voor kinderen en zieken. Room, voor als boven genoemd. Zuivere karnemelk in flesschen. Fijne Roomboter, benevens Room-, Edammer-, Gouda-, en Comijne Kaas. Verkrijgbaar te Leeuwarden: in het filiaal, Naauw 151 en bij G.A. Hoekstra, Prins Hendrikstraat 2. Te Franeker: bij J.H.Brijker, Te Harlingen: bij K.Henstra, in de Hoogstraat. Aanbevelend. J.J.Swart. (L.C. 14-4-1904.) De kindervoeding welke het meest de moedermelk nabij komt en tevens het gemakkelijkst in het gebruik is, verschaft de kindermelk "PURITAS " bereid door Anske L.(olkes) Boomsma. Verkrijgbaar te Leeuwarden: bij Titus Postma, te Franeker: bij B.H. Strubbe, te Dokkum: bij F. Van Terwisga, te Sneek: bij J. Westra. L.C. 14-4-1904. (It fabrykje fan Anske L. Boomsma, stie yn de Buorren efter it hûs nû. 25). Ysclub Berlikum.

Hardrijderij op Dinsdag den 23 Dec. 1879, door mannen en vrouwen, om een prijs van F.80,- eerste premie F.20,- tweede premie F.10,-. Aangifte vóór 10 uur des morgens, by de kastelein J.(elle) (IJsbrands) Terpstra. Aanvang der rijderij elf uur. (Ys en weder dienende). Opgeluisterd door Muziek van het eerste Regiment Infanterie van Leeuwarden. Jelte E. Hornstra wie oan’t 1907 ta kastlein en winkelman yn de no al lang ôfbrutsene herberg op de Tichelersdyk, oan de linkerkant fan it hûs nûmmer 10. Syn dochter Saapke wie troud mei de gernier Sikke Simons Lautenbach. Hy wie de pake fan Symen en Jelte Sikkes Lautenbach.


L.C. 15-10-1890

BERLIKUM, 13 October.

Dit dorp telt tusschen de 5 en 600 huisgezinnen, voor de kleinste helft fabrikanten, boeren, gardeniers, ambtenaren, neringdoenden en ambachtslieden, voor de grootste helft VELDABEIDERS. In den druksten tijd zooals bij het spitten en planten, is hier voor die allen wel bezigheid, maar in een nazomer trekken velen naar de omliggende dorpen om bij de boeren te werken. Dit jaar was er een extra gelegenheid door de werkstaking op het Bildt en van die gelegenheid is hier druk gebruik gemaakt. Weken aaneen trokken 40 tot 50 arbeiders naar den Bildthoek en den Oost en Westhoek onder Sint Jacobiparochie, om bij de zoogenaamde onwillige boeren te doen wat er voor de hand was. Men heeft nagerekend, dat ze tusschen 2 en 3000 gulden verdiend hebben; sommigen hadden zelfs weken dat ze het tot 18 gulden konden brengen. De eerste arbeider, die het waagde om daar werk te zoeken, ging een der boeren opzoeken en bood aan om bij hem te werken, als de boer hem eerst de zaak wilde uitleggen. De boer verklaarde daarop, dat hij aangeboden had om 10 arbeiders werk te geven tot het voorjaar tegen 12 cent per uur, maar dat men hem wilde dwingen om 15 of twintig te nemen, en niet mannen naar zijn keuze, maar hij moest nemen die er waren. Toen onze man ook anderen gehoord had, dat de boer de waarheid sprak, was hij bereid een stuk vlas aan te nemen, om dat te trekken, te roepelen, te rotten en te drogen. En spoedig volgden er meer. De stemming is ondertusschen hier wel ongunstiger geworden voor de leden van "Broedertrouw"; de gedachte vindt meer ingang, dat menschen, die zaken doen en iets te verliezen hebben, naar evenredigheid in slechter doen verkeeren dan vele arbeiders. Wel is men overtuigd, dat er nog zeer veel dringend verbetering behoeft, maar men gelooft niet langer, dat werkstakingen daartoe hunner dienstbaar zijn.


L.C. 8-7-1895.

BERLIKUM, 5 Juli.

De gardenier J.J. v.W. (Johannes van Wigcheren?) alhier mocht heden het voorrrecht genieten, dat hij ‘s Vrijdags in de zomermaanden gedurende het tijdperk van 50 jaren de Berlikumer markt te Leeuwarden met aardappelen bezocht. Zeker is het aller wensch, dat de bejaarde en ijverige man nog menig reisje naat Frieslands hoofdplaats mag doen.


L.C. 9-4-1875.

Een bakkersknecht, flinke werker kan dadelijk of met Mei e.k. geplaatst worden bij S(joerd) R. Van der Pan, Mr.bakker, te BERLIKUM. Brieven franco.

N.B. Met uitzondering van Jan Pieters van Tuinen, tengevolge van zijn mingunstige behandeling.


L.C. 13-4-1875.

ANTWOORD aan den bakker S. R. van den Pan te BERLIKUM. 

De ondergetekende wenscht, zelfs voor het vijfvoudige loon en beter voedsel en behandeling als hij bij u genoot, niet weder in uwe dienst te treden, terwijl hij vertrouwt, dat alle 6 dienstboden, die dit jaar opvolgend bij u woonden, er evenzeer over denken. Jan Pieters van Tuinen. (boaske mei Sibbeltje Pieters Th.zn.Runia)


Bakker Sjoerd van der Pan, troud mei Klaasje de Jong, wenne yn it hûs op de hoeke Krússtrjitte / It Skil (no ôfbrutsen) en van Tuinen wie koart dêrnei bakker yn de Buorren by de Koepeltsjerke. Berltsumer kollega’s of.............konkurrinten?.

Of fjochtsjende hûnen om in...........stikje brea.? Byljende hûnen bite net! Hy rekke yn 1881 fallyt.


L.C. 18-6-1880.

De ondergetekende, zich als bakker gevestigd hebbende, beveelt zich beleefdelijk aan bij de ingezetenen van BERLIKUM, zullende voor eene soliede behandeling zorg dragen.

S.(imon) D.(irks) Renzema.


L.C. 11-10-1894.


BERLIKUM, 9 October. 

Kantongerjocht op de boppe seal

Maandag waren voor het Kantongerecht alhier o.a. gedagvaard een zestal anarchisten, die bij de anarchistische meeting te St. Annaparochie op 6 Aug. j.l. waren verbaliseerd wegens het zingen in de bebouwde kom van het dorp. Slechts een hunner, nl. de ontslagen onderwijzer A. Dijkstra, was verschenen, die echter eene zeer onwelvoeglijke houding tegenover den rechter aannam, door b.v. niet op diens vragen te antwoorden en hem zoo nu en dan de rug toe te keeren. Ofschoon de eisch: één gulden boeten of een dag gevangenisstraf weinig beteeekende, had D. hierop nog wel wat aan te merken, zijne verdediging verliep echter in hatelijkheden t.o. de gestelde machten, zoodat hem het zwijgen werd opgelegd. Toen hij evenwel eindigde met de woorden: Leve de anarchie, leve de sociale revolutie! Welke kreet door enkele zijner geestverwanten, die mede aanwezig schenen te zijn, werd herhaald, hoorde men een stem: pak den man! Waarop de aanwezige politie en de deurwaarder hem aanvatten. Het publiek mengde zich er ook in, zoodat er eene algemeene worstelpartij, op de boven zaal waar het kantongerecht zitting heeft, ontstond, met het gevolg, dat o.a. een marechaussee en Dijkstra vrij onzacht bij de trap neer rolden, de laatste met gehavende kleeding. Hiermede was gelukkig het tumult, dat vrij wat ontroering verwekte, afgeloopen. 

P.S.

De rjochtsittingen fan it Berltsumer Kantongerjocht waarde holden op de boppeseal fan it eardere kafee "Hof van Holland" yn Berltsum.


L.C. 20-1-1896.

Rechtzaken.

Johs. W. de H.(aan), 43 jaren en C. (E.?) J. v. S.(chepen ?), 26 jaren, arbeiders, te BERLIKUM, hebben terecht gestaan wegens diefstal door twee vereenigde personen. De Veldwachter J. van der Laan zag den 26 December l.l. des morgens te half tien de beklaagden uit de Schoolsteeg (no de Skoallestrjitte) komen, te zamen een tamelijk zware boom op hunne schouders dragende. Hij ging de zaak eens na en bevond dat uit de haag om den boomgaard van den gaardenier W.(ijtze) (Jacobs)Tuinenga een boom vermiste. Bij eerste beklaagde aan huis komende, was deze bezig den boom in blokken te zagen. Hij nam het onderste blok in beslag en dit bleek precies te passen op den overgebleven stob in genoemde haag. Tuinenga zeide voor de rechtbank, als beklaagden gevraagd hadden, dan had hij hen wel wat hout willen geven, maar nu was er eene opening in de haag, waardoor de jongens in zijn wijngaard konden komen. De eerste beklaagde, die reeds eens voor diefstal tot twee maanden gevangenisstraf is veroordeeld, zeide, dat ze den boom afgezaagd hadden vinden liggen op den voorakker van de haag. Toen van der Laan het stuk hout in beslag genomen had, heeft hij aan zijn kameraad gezegd: Nu zullen wij nog de schuld krijgen, den boom te hebben afgezaagd. De Subst. Off. Van Justitie vermeent, dat het er weinig toe doet, wie den boom afgezaagd heeft, beklaagde of een ander, want het afzagen is hen niet ten laste gelegd, maar wel het wegnemen en dat is bewezen. Spreker requireert, dat zij zullen veroordeeld worden ieder tot 14 dagen gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen.


‘t KLEINE KRANTSJE.    4-4-1970.

Voor de rechter.

.............   en zoo is het ook gegaan met E. van S. , 27 jarige huisvrouw te BERLIKUM, en haar buur Albertje Huizinga, de vrouw van Jelle Groeneveld. Vroeger waren ze zulke trouwe vrindinnen, er mankeerde niets aan. En nu is het uit met de vriendschap ; ze mogen elkaar niet meer zien. Dat bleek den 11 Maart, des middags. Ze raakten, de buren nl., aan’t praten over de wasch E. beweerde, dat Albertje altijd bleekpoeder in de wasch deed. Albertje sprak dit tegen; er kwam nooit bleekpoeder in. En toen viel E. op eens uit : “dat liechsto L.-.-. “Om dat woordje van drie letters moet zij naar Leeuwarden. Ze had buurvrouw beledigd. En dat om de wasch, met of zonder bleekpoeder. Maar er schijnt nog wat anders achter te zitten. De dames hebben al eerder een onvriendelijk woordje met elkaar gewisseld en E. beweert ook lelijk door Albertje uitgescholden te zijn. Ze kan heel vlot en vermakelijk vertellen, wat haar grieft, yn “Fryske klanken, Fryske sprake”. De rechters hebben er aardigheid aan. En moet zij zich laten uitschelden door Albertje ? “Dan moet je haar aanklagen”, zegt de president. “Oh, moai” ! Eisch : fl. 10,- boete of 10 dagen hechtenis.  (1922)


L.C. 6-5-1814.

De notaris mr. P.J. Mebius zal, op Dingsdag den 10 den Mei 1814, des morgens ten elf uren, ten huize van Jepe (Jippe) Tjipkes Bennema (Binnema), mr. bakker te BERLIKUM, bij boelgoed en gereede gelde verkoopen: Meubelen, huisgeraden, 3 bedden, 6 dekens, 1 klok, 1 pulpit, 1 kast, theegoed,, schilderijen, 1 spiegel, 1 schotelbank, stoelen, tafels, emmers, tobben, en wat meer te vooschijn zal worden gebracht.


L.C. 11-7-1837.....................De Warmoezerijen hebben, over het geheel, goede uitkomsten opgeleverd, en de Boomkweekerijen te Joure, Bergum en BERLIKUM waren in eenen gunstigen staat. De Vruchtboomen hebben in het algemeen weinig opgebracht, de prijzen der vruchten waren daardoor hoger dan vorig jaar, toen de opbrengst gunstiger was. De houtgewassen hebben goed gegroeid. De uitvoer van ongemalen Schors heeft bedragen etc. etc.


L.C. 10-7-1868.

Gemeenteraad van LEEUWARDEN.

In de heden gehouden vergadering van den raad dezer gemeente, waarin 14 leden tegenwoordig waren, zijn de volgende besluiten: punt 1. etc. punt 5. Conform het voorstel van B.& W. besloten aan W.J. Bloem te Marssum en G(erben) J(oh.) Peterzon te BERLIKUM, als beschikking op hun adses, te kennen te geven, dat de raad geene termen heeft gevonden op het daarbij gedaan verzoek om, algeheele kwijtschelding van de loopende boete, ter zake te late oplevering der door hen aangenomene stichting van het gebouw der Rijks Hogere Burgerschool in deze gemeente, gunstig te beschikken en dat verzoek derhalve wijst van de hand.


L.C. 28-7-1764.

De Gecommiteerden van de zoogenaamde Oude Meer en de Botgorre, (de Botgoarre) beginnende bij de 3 Zetten tusschen Menaldum en Belkum, doorlopende na ‘t Clooster Aenjum (om de pleats Meerswal hinne) in ‘t Belkumer Wijd, lang ongeveer 1000 Roeden, gedenken op Maandag den 13 Augustus 1764 ‘ s morgens te 9 uur te besteeden ‘t uitslatten van gemelden vaart, te beginnen by Sipke Sipkes Zet teMenaldum. Zeg ‘t voort.


L.C. 3-6-1899.

Waterschappen

S.P. Sinnema cs eigenaren en gebruikers van landerijen, gelegen aan en bij den waterloop "de Oude Meer" onder de dorpen Ried en BERLIKUM, hebben de Provinciale Staten verzocht, een waterschap van dien naam op te richten, ter grootte van ruim 160 ha. Het doel is het geraken tot verbetering van het vaarwater de Oude Meer, dat in zeer gebrekkigen staat verkeert en waarvan eene goede toestand, zoowel tot afstrooming als vervoer van landbouwproducten, van groot belang is.


L.C. 26-12-1807.

Het behaagde de Albestierder, heden morgen om 4 uur, onze moeder Lysbert Ferks, Wed. van Rein Willems Spoelhof, in den hoogen ouderdom van ca. 82 jaren, door den dood van ons weg te nemen, en zo wij wenschen in de Eeuwige Zaligheid ingegaan.

W.R. Spoelhof. Actum BERLICUM, den 19 Dec. 1807.


L.C. 27-4-1838.

Bekendmaking.

Gedurende de stremming der trekvaart tusschen Franeker tot Leeuwarden, zullen de trekschippers in het veer tusschen de beide steden eene geregelde postwagendienst waarnemen met overdekte en nieuwe wagens op riemen etc. etc. De wagens zullen langs de GEWONE rijdweg van BERLIKUM passeeren en in dit dorp PLEISTEREN.


L.C. 25-4-1856.

Familieberichten

HEDEN ontving ik de hartverscheurende tijding, dat mijne teder beminde éénige Zoon Bartele Hoogterp, in leven Scheepsdocter, op den 15 Aug. 1855 te Calcutta, overleden is, in den ouderdom van ruim 26 jaren. Wat ik in hem en mijne drie Dochters in dezen lieven Zoon en Broeder verloren hebben is onbeschrijflijk. De Hemelsche Vader zij onze steun en schenke ons vertroosting!

Jetske S. Wijtema, Wed. K.B. Hoogterp.

(Hja is de widdo fan de eardere Berltsumer hûsdokter Klaas Barteles Hoogterp Acht moanne letter krige hja dus pas berjocht fan syn ferstjerren!)


L.C. 12-5-1854.

Finale Verkoop 17-3-1854 te Leeuwarden o.a. van Eene Huizinge, letter G no 78 sectie C 498 op het Heerenwaltje te Leeuwarden, waarvan de Kelder laatst bij wijlen de Heer H.(oite) G.(odert) Born in eigen gebruik is geweest, terwijl deselve overigens is verhuurd aan de Heer Heppener voor fl. 225,- in het jaar. Staande op fl. 2626,-


L.C. 5-5-1854.

Provesionele Verkoop van 9 woningen met erven, reed en een daaraan grenzende boomgaard, staande en gelegen te BERLICUM aan het gebuurt en bekend in de Gem.Berlicum sectie A. de no’s 1096, etc. behoorende aan mej. de Wed. en erven van wln H.(uite) G.(odert) Born. en bij onderscheidenen in gebruik. Te aanv. De woningen op 12-5-1853 en de boomgaard na het rispen van de vrucht in 1857. 


L.C. 24-12-1860.

AANBESTEEDING.

De Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te BERLICUM wenschen aan te besteeden het afbreken der Oude en het Opbouwen eener nieuwe Pastorie huizinge. Teekening en bestek, benevens de voorwaarden dier aanbesteeding, zullen ter visie liggen bij den Kastelein Jan A. Tolsma, van 25 Dec. 1861 tot 5 Jan. 1861; terwijl de briefjes franco moeten worden ingezonden, uiterlijk op den 5 Jan. 1861, ten huize van den Admistrerend Kerkvoogd Klaas Rinses de Groot, bij Berlicum.


Sûkersekje fan Cafe de Brug út BerltsumPersoanen dy’t hjir lang en koart kafee hâlder west binne wienen, sa mar in pear nammen: In W.G. Hamstra om 1875 hinne yn it "Wapen fan Hollân", in L.K. Schuurmans, yn kafee "de Aardappelbeurs" yn de Buorren (L.C. 11-3-1879). Sikke Eeltjes Schiphof en wer folle letter Sj. S. Osinga (1926) yn kafee "Veld en Waterzicht". Kafee "Veld en Waterzicht" wie yn 1870 boud yn opdracht fan kastlein G.L. Kroes as kafee mei in romme trochreed, stalling foar 20 hynders, bleek en moai oanleine tún oan de Rydwei en it grut skipfeartwetter te BERLTSUM. Hy hat it kafee yn 1876 ferkocht fanwege it feroarjen fan bedriuw. Letter hie it de namme fan kafee "de Brug", it kafee oan de Kleasterdyk nû 12 fan de famylje Jurjen Uiterdijk. It kafee is ôfbaarnd en letter stie hjir it Wetterskipsgebou, wat noch wer letter it pân fan Hendrikus (Drikus) Sinnema wurden is.


De staat der bevolking in de gemeenten en kantons dezer Provincie per 1-1-1851. In de 11 steden 59.858 inwoners, op het platte land 187.315. Totaal aantal inwoners 247.173 Van de 100 ingezetenen woonden 24 in de steden en 76 op het platte land. In Leeuwarden: 22.420, in Harlingen: 8517, in Sneek: 7870, in Franeker: 5372 etc. In (kanton) BERLIKUM: 14 á 1500, in (kanton) Menaldum: 13 á 1400, in (kanton) Dronrijp: 15 á 1600 etc.


L.C. 23-7-1879.

De bevolking van BELKUM, die bij de telling van 1796 uit 750 personen bestond, was in 1870 tot 1818 inwoners gestegen.


L.C. 16-7-1813.

Door H.(endrik) van den Berg Pzn. (Pieterzoon), (boaske mei Geertje Romkes van der Woude) koopman by de Waag te Leeuwarden, wordt uit de hand gepresenteerd te verhuren, om met November of eerder te aanvaarden eene florisante en neringrijke Herberg, waar het Wapen van Holland uithangt, met groote stallingen, voor 200 paarden, staande op het aangenaamste van den dorpe BERLIKUM, en thans wordende bewoond door de Wed. H.(eert) (Jacobs) van der Woude. Zegt het voort.

(Hendrik van den Berg wie letter kofje skinker yn it "Zwart Kruis" te Ljouwert.

De widdo fan Heert Jacobs van der Woude wie Maaike van Driesum. Hja wienen boaske yn 1807. Hy wie ôfkomstich fan Ljouwert en hja fan Berltsum.)


L.C. 9-10-1827.

Familieberichten

De reeds lang gevreesde slag heeft mij heden morgen getroffen, door het overlijden van mijnen dierbaren echtgenoot Klaas Willems Wassenaar, in leven kastelein te BERLIKUM. Een smartelijk lijden van 26 weken, aan eene verzwering der long, maakte en einde aan zijn, voor mij zoo dierbaar, leven. Ruim veertig jaren oud zijnde, mogt ik het genoegen hebben, daarvan 12 jaren in eenen genoeglijken echt met hem door te brengen. Met betraande oogen staar ik den besten man, mijne kinderen, den zorgdragenden vader, na. Alleen eene stille, doch onbegrijpenlijke, hoop, van hem eens aan gindsche zijde des grafs, in gewesten van stoorloos geluk, te ontmoeten, schenke eenige verzuchting aan mijn diep gewond hart; terwijl het vaste vertrouwen, dat eene Vaderlijke Voorzienigheid, met een Goddelijk oog, op eene treurende weduwe der schreijende weesjes, zal nederzien, een heldere lichtstraal, voor mij in de toekomst verspreidt. Ik geve langs dezen gebruikelijken weg hiervan kennis aan vrienden en bekenden, en beveel mij verder in het aandenken van mijne begunstigers.

Berlikum, 1 October 1827 A.T. Hoekstra, Wed. K.W. Wassenaar.


L.C. 2-8-1816.

De Notaris J.C.Kutsch, te Leeuwarden, zal op Woensdag den 28 sten Augustus 1816, des n.m. ten 2 uren, op de plaats bewoond door Rinnert Willems Spoelstra, in het BERLIKUMER KLOOSTER, onder Berlikum, bij Boelgoed verkoopen, op 4 maanden crediet:

1. De op steel staande Weit van 18 pondematen land.

2. De op steel staande Haver van 13 pondematen land.

3. De op steel staande Groene Erwten en Boonen van 2 pondematen land.


L.C. 8-3-1816.

De SCHOUT der Gemeente BERLIKUM, convoceert by deze, de Floreenplichtingen dier Gemeente, ten einde op Zaturdag den 9 den Maart eerstkomende, des n.m. ten één uur, in de kerk te Berlikum, het zij in persoon of by behoorlijke procuratie te stemmen, een Ontvanger der Dijkschatting van die Gemeente, in te gaan met den 1 sten Maart 1816.

De Schout voornoemd,

T.W. Dijkstra. 


L.C. 1-6-1855.

TABAK.

De ondergeteekende berigt door dezen aan zijne geëerde Begunstigers, dat hij zijne Ordinaire - en blanke krul- en baai- tabak, 5 Cts per Ned heeft opgeslagen. Om dadelijk in dienst te treden, wordt verlangt een tabakskervers knecht, het kerven, eesten, sorteren enz. volkomen verstaande, en voorzien van goede getuigschriften. Adres in persoon by.

Berlikum, 27 Mei 1855. T.W. Osinga.

(T.W. Osinga S.zn. tabakshanneler (doe) út de Gordyk ferkeapet yn 1867 herberch “Bosch” yn Menaam (no it parkearterrein fan “de Weme” tjinoer de yngong fan “De Weme” yn Menaam) De letter yn 50-tiger jierren ôfbrutsene herberch waard oankocht foar fl. 2250,- troch de Feriening van Kristlik ûnderwiis yn Menaam om hjir in skoalle yn te begjinnen. It hie de namme “Bosch” omdat dizze plek neamd waard “Bosk en Leane”. Nei de bou fan de nije C.V.O. skoalle yn 1904 oan it Langpaad yn Menaam waard it gebou “It C.J.M.V.” gebou neamd en û.o. brûkt foar gearkomsten en brulloften. It ferneamde Menamer koar repeteare hjir ek yn de Boschherberch, it letter sa neamde “C.J.M.V.” gebou.)


L.C. 11-6-1869.

Klaas Aartsma A.zn koopman te BERLIKUM is by acte op 7-7-1869 v.v. notaris J.S. Potter van Loon te Dronrijp een vennootschap aangegaan met Andries A. van der Stempel, koopman te Leeuwarden, ten doel hebbende het fabriceren van en het bedrijven van handel in Sigaren, onder de firma: Van de Tempel en Aartsma gevestigd te Leeuwarden etc.


L.C. 30-4-1937.

Ûndertroud:


GERRIT RUNIA

en

MARTZEN JELLEMA


Troudei D.V.13 Maeije 1937

Tsjerklike ynsegening yn de Herfoarme tsjerke

to Berltsum troch de Rjue Earwaerde Hear Ds

Th. Kramer, middeis om 4 ûre.

Berlikum, 29 April 1937

Gjin droktme.


(Gerrit Sjoerd ‘s Runia is yn 1950 fanút BERLTSUM mei syn gesin ferhúze nei Gaasterlân. Hy hy der in fouragebedriuw. Syn soannen Pieter en Thomas Hette Runia hawwe dêr no in grut ynternasjonaal transportbedriuw mei 40 frachtauto ’s en rom 50 meiwurkers wat fêstige is yn Nijemardum oan Hoitebuorren 37. Syn âldste soan Sjoerd Gerrit ’s Runia is dûmny wurden. Hy is û.o. sindingspredikant yn it foarhinne Ned. Ynje west en wennet no yn Drachten.)


Ingezonden stukken L.C. 17-5-1940.

Nog enkele stinsen- planten en anderen.

In de L.C. van 9 -5-1940 zijn stinzen-planten genoemd. Nog enkele zijn mij bekend. Op Aytta-State te Swichum komen nog voor... etc. ....Op Martena-State te Cornjum komen nog voor... etc. ... Tussen BERLIKUM en Beetgum komen nog voor Haarlems Klokkenspel en Groot Hoefblad, etc. etc. get. H. Jousma.


Aanbesteedingen: Gisteren ten Gemeente huize te Menaldum: de levering der benoodigde petroleum van het Gemeentehuis, het Armhuis te BERLIKUM, de Openbare Schoolen en de straatverlichting is gegund aan de Wed. M.(arten) K.(eimpes) Reitsma tegen 9 ½ cent per liter.


L.C. 5-9-1912.

Aankondiging art.5 der Wet tot regeling der Coöperatieve Vereenigingen. Bij acte den 24-3-1902 v.v. nots. H.Alma te Berlikum is op gericht: De Coöp. Voorschot- en Spaarbank "BERLIKUM" gev. te Berlikum, en zijn de statuten dier Vereeniging opgenomen in de Staatscourant van den 17 April 1902. nommer 89.

Het Bestuur. L.(ammert) (IJsbrands) Brouwers, voorz. (de kantonrjochter hjir) (Mr.) L.F. Britzel, secr. Th.(eunis) P.(ieters) Runia, onder voorzitter.


L.C. 22-6-1960.

Oud rechter promoveerde voor 65 jaar.

Mr. L.(ucas) F.(ranciscus) Britzel was 25 jaar kantonrechter te Dokkum.

(It kantongerjocht stie oan de Hogepol yn Dokkum, it lettere Belêstingkantoar.) Hij studeerde aan de Gem. Universiteit te Amsterdam en was daarna werkzaam als griffier bij de kantongerechten in BERLIKUM, Harlingen en Almelo. In 1934 toen het kantongerecht te Dokkum binnen het raam van de bezuinings maatregelen werd opgeheven, ging de heer Britzel met pesioen.

De heer Britzel, een stille grijze man, woont thans in Dokkum, waar hij bijna 25 jaar lang - van 1910 tot de opheffing van het kantongerecht in Dokkum in 1934 - kantonrechter was.

(Hij wie yn 1870 berne yn Makkum.) 


L.C. 13-8-1902.

"Vereeniging tot verbetering van den Aardappelhandel BERLIKUM en omstreken". 

De laatste veilingen in dit seizoen zullen worden gehouden Wo. 13 Aug. Do. 14 Aug. Za. 16 Aug. Ma.18 Aug. Wo. 20 Aug. Do. 21 Aug 1902.

Het Bestuur.


L.C. 16-7-1902.

BERLIKUM 14 Juli.

Een wagen beladen met aardappelen reed vanmorgen naar het terrein van den Afslag. Dicht bij de NIEUWE (* brug geraakte de voerman met paard en al achterover in de diepe STEEN sloot. Ongelukkig bevonden zich ook 2 kinderen van den voerman op den wagen, die, doordat deze oversloeg, hieronder geraakten, Wonder mag het heeten, dat het spoedig toegeschoten hulp mocht gelukken, kinderen zoowel als voerman en paard ongedeerd op het droge te brengen. En het tuig was stuk en de aardappelen moesten natuurlijk worden opgevischt.

Feart neist âlde brêge by de feiling

(De ôfrit dêr nei it feilingterrein wie tige styl en gefaarlik.)


De doe sa neamde nije (* brêge is yn 1952 ferfongen troch de no besteande brêge oer de Ljouwerterfeart. It  stiensje  mei it laam mei de krúsflagge út dizze brêge fan foar 1952 is no yn de binnen muorre fan'e Koepeltsjerke mitsele. Earder hat it stiensje wierskynlik yn de stiennen,sa neamde, tsjerke- of tichelerspiip sitten. Dit wie de ferbining fan de Buorren oer it tsjerkehôf mei de Kleasterdyk. It stientsje is wat skeind want der mist oan de ûnderkant in hoekje út.

Nije brêge oer de Ljouwerterfeart yn oanbou


L.C 9-2-1952

En verder....

.......verwacht wordt, dat de nieuwe weg Franeker-Ried-Berlikum in Mei wordt geopend : men is nu bezig het oude bruggetje bij de Berlikumer veiling af te breken om het door een nieuwe betonbrug te vervangen.

(De nije dyk is doe ek flak foar de pleats fan boer Bouma lâns kommen te lizzen, sadat it no net mear nedich wie in omwei te meitsjen oer it dykje fanâlds om it âlde kleaster Anjum.)


L.C. 25-8-1902.

BERLIKUM. 22 Aug.

De leden der "Vereniging tot verbetering van den aardappelhandel" waren gisteren tot eene buitengewone vergadering bijéén geroepen. In behandeling kwam een voorstel tot WIJZIGING DER STATUTEN in dien zin, dat het ook mogelijk zou zijn, behalve aardappelen, ANDERE producten van veld- en tuinbouw te veilen. Dit werd aangenomen, alsmede het voorstel, om DE NAAM der vereeniging, die niet meer passend is, te veranderen in "de AFSLAG". Daarop wenschte het bestuur aan de leden in overweging te geven, of het ook uitvoerbaar zou zijn, verbetering te brengen in de handel van wortelen en rapen, en wel zoodanig, dat ook deze producten zouden worden verkocht bij publieken afslag. Veel werd er over gesproken, doch ernstige bezwaaren werden er niet aangevoerd. BEVREEMDEND mag het daarom heeten, dat de leden, die het nut van samenwerking ten opzichte van den handel in aardappelen zoo hebben leren waarderen, thans voor een groot deel niet op dit voorstel wilden ingaan, zoodat men dien zaak voorlopig moest laten rusten etc. etc. Ten slotte werden nog mededeelingen gedaan n.a.v. in eene vorige vergadering gehouden bespreking omtrent land huring. Toen was nl. de wenschelijkheid uitgesproken, om het land niet anders te huren dan vrij van alle kosten. Het gevolg is geweest, dat zich thans nagenoeg alle bouwers te Berlikum en Wier bij gezegeld contract hebben verbonden niet anders land te huren dan met genoemde condities.


L.C. 2-10-1903.

Ver. "De Afslag" te BERLIKUM e.o.. 

Te beginnen met Maandag 5 Oct. a.s. zullen geregeld alle werkdagen veilingen van Groente (voornamenlijk rapen en wortelen) worden gehouden op het bekende marktterrein, steeds des n.m. om 5 uur. De veilingsvoorwaarden worden op franco aanvraag door den boekhouder gratis toegezonden.


L.C. 10-5-1969.

Fusie veilingen hebben "rapen gaar".


NIEUWSBLAD van het NOORDEN. 22-12-1975.

Fusie veilingen Harlingen en Berlikum staat voor de deur. De vergadering waarin de fusie zal worden besloten tussen de groenteveilingen van Berlikum en Harlingen zal op vrijdag 2 januari in "de Lichtboei" te Harlingen worden gehouden. Men is er wel zeker van dat het voorstel tot fusie zal worden aangenomen. Er zal daarna nog tot en met 9 januari normaal in Harlingen worden geveild. Daarna gaat alles naar Berlikum waar voorlopig vier maal per week (dinsdags niet) zal worden geveild en in de drukke zomermaanden vijf maal per week. De ontmanteling van de Harlinger Coöperatie is al gaande. Het personeel moet een andere baan zoeken. De heren D. van der Meulen en K. van der Meulen, beiden keur- en veilingmeester en H. Buisman, fust beheerder, gaan mee over naar Berlikum. De Harlinger veiling werd op 1-2-1909 opgericht.


L.C. 10-1-1974.

Fusieplan voor twee veilingen krijgt vorm.


L.C. 22-3-1974.

Berlikumer veiling viert fijn feest.

Bij 75 jarig jubileum.

(op foto)

Lofts foaroan: Lieuwe Looijenga, (?) (?) Jitze Tjepkes Smits.

Rjochts foaroan: Simon Lautenbach, Jan Hoogland, Sybren Jitze van Tuinen en Klaas Eeltjes Osinga.


De "Berlikumer Winter". Een echte winterwortel, die al in Mei gezaaid moet worden om tegen Oktober te kunnen uitgroeien tot de grootste wortel. De vorm is cillindrisch tot licht conisch, geschouderd. Wetenswaardig is, dat deze wortel het over de hele wereld goed doet, ook in extreme klimaten, zelfs in de tropen. Zijn bewaarheid is ideaal. Lengte: 20-25 cm. Diameter: 25-45 cm.


It "Berltsumer Spek". De Berltsumer brúne sipel. De Fryske namme "sipel" stamt út it Latyn (cipolla), wat der op wiist, dat de sipel al sûnt de Romeinske tiid yn Fryslân foar kaam. It is in ier ryp gewaaks, oanpast oan de klimatologyske omstannichheden yn de provinsje. No is "de Rijnsburger" hjir de meast foarkommende sipel.


De Fryske giele bronskop. Oan de Fryske giele bronskop binne de nammen fan de Fryske kwekers Runia en Wassenaar ferbûn. Hast 100% fan de koalrapen dy’t yn Fryslân ferboud waarden wienen fan dit type. BERLTSUM foarme derby it Middelpunt.


Foar sa fier it de âlde Fryske rassen oan giet, hawwe benammen sipels, woartels en (koal) rapen har oarsprong yn Berltsum.


It "Berltsumer gieltsje". It moat om 1890 hinne ûntstien wêze. Fan de Berltsumer kweker van der Werf moat it yn dat gefal de namme "Berltsumer gieltsje" krigen hawwe. In proeffjild ferslach út 1891 fan de Berltsumer proeftún jowt oan, dat alle jirpel rassen op in bepaald momint siik binne, mei útsûndering fan it "Berltsumer gieltsje".


Neist it "Berltsumer gieltsje" binne der ek noch it "Wâld"-, it "Hallumer"-, "Wierumer"-, "Feinsumer"- en it "Marrumer gieltsje".

It binne ferskate rassen en de ôfkomst fan de rassen is net alhiel bekend.

Sjoch ek: Werkverband Frieserassen NUTSPLANTENBROCH.pdf


Op Internet 04-07-2012 Holanda: Berlikumer Geeltje is culinaire delicatesse tijden Bildtse Aardappelweken

dhr. Smits sr. toant nije risping Berltsumer Gieltsje 

 

L. C. 3-5-1941.

Verdwenen aardappelsoorten van een eeuw geleden.

Enkele gegevens over de geschiedenis der aardappelcultuur en variëteiten, aan de hand van een gesteendrukte teekening uit het jaar 1836.

En dan volgt een beschrijving der afgebeelde aardappelsoorten, aldus:

De vroege truffel, de Catalonische aardappel, de groote patrak, de Brugsche aardappel, de gele patrak, de roode patrak, het Hollandsche augurkje, het koehoorntje, de late Ierlander.

(allegearre mei in beskriuwing en in tekening fan de jirpel)

Ziedaar een overzicht van hetgeen ruim honderd jaar geleden de beste aardappelvariëteiten hier te lande heetten, ten deele buitenlandsch import en niet of weinig oorspronkelijk op den Friesche grond (ek te BERLTSUM ?) geteeld, gelijk in de 20ste eeuw de bekende leider van het Centrale Proefveld te Sappemeer, wijlen de heer Geert Veenhuizen zulke wel heeft gekweekt o. a. Roode Star, Eigenheimer, Paul Kruger, Thorbecke, Eureka, Landskroon. Maar het kan natuurlijk zijn, dat van de hierboven beschreven variëteiten de oorspronkelijke Friesche namen geheel in het vergeetboekje zijn geraakt : de Eigenheimer is immers ook identiek met de Friesche Borgers of Borger Munstersche uit de jongere variëteiten. En uit namen als Bintje, Bevelander, Alpha, Souvenier en Atlas kan men eveneens soms wel of soms ook niet afleiden, waar de herkomst van deze nieuwste aardappelsoort moet worden gezocht.


L.C. 6-6-2009.

Wat doe je bij een lynchpartij in Kenia?

Zeg "Afrika en de gemiddelde Nederlander denkt aan honger, dood, aids. "Maar Afrika is zoveel meer", vindt Minne Bonnema uit Vrouwenparochie. Samen met twee vrienden rijdt hij over het continent in de "Doutzen Cruiser", een afgeragde oude camper. "Wij zijn arrogant genoeg om te denken, dat onze reis een verschil gaat maken schrijven de mannen op hun webblog. Een verslag van drie nieuwerwetse idealisten. (Door Jantien de Boer) Ze noemen zichzelf the three left hands, de drie linker handen, maar ondertussen krikken ze om de haverklap hun camper op, brengen ze Afrikanen computer vaardigheden bij en zetten ze een vrijwilligers project op bij een blindenschool in het Keniase Thiki. Minne Bonnema (26) ict ‘er, Henk Rigter (25) communicatie student, beiden uit Oude Leije en Marten ("Mukkes") (Alje’s) Mulder, ingenieur uit BERLIKUM ondersteunen tijdens hun reis hulpprojecten en vragen sussesvol aandacht voor Afrika. De drie worden inmiddels door honderden thuisblijvers in Nederland gevolgd. In Kenia waren ze de afgelopen week getuige van een volksgericht etc. etc.......Onze jongens in Afrika, Henk, "Mukkes" en Minne zijn op reis in Afrika. De idealisten geven er hulp, vragen aandacht voor Afrika en leven er min of meer als hoofdpersoon in een jongensboek. Nu en dan doet de L.C. verslag van hun avonturen.


It "Berltsumer hapke". L.C. 15-12-2009.

Berlikumer (25) overleeft aanval krokodil in Malawi.

Mangochi- De uit BERLIKUM afkomstige Marten Mulder (Marten ("Mukkes") is de soan fan Alje en Janneke Mulder fan de Wiersterdyk 3) heeft in Malawi een aanval van een krokodil overleefd. De Fries besloot afgelopen donderdag met zijn hond Noflik een stukje te gaan zwemmen in Lake Malawi in het Zuiden van het Afrikaanse land. Al snel werd hij naar beneden getrokken door de twee en halve meter lange krokodil. Na een halve minuut worstelen kon hij ontsnappen uit de kaken van het dier. Vrienden schoten hem te hulp. Mulder heeft meer dan twintig hechtingen, onder meer in zijn dij, en maakt het inmiddels goed. "Ik dacht: fuck, hier gaat het toch niet eindigen? " zegt Mulder in een intervieuw met de Ljouwerter Krante.


L.C. 30-11-1906.

BERLIKUM. 28 November.

Onze plaats is weder eene vereeniging rijker geworden, waaraaan het hoofd der O.L.S. den stoot heeft gegeven. Heden avond nl. is opgericht een departement van "de Mij. tot Nut van’t Algemeen". Voorloopig hebben zich 17 leden aangesloten. Na vaststelling van een reglement is het bestuur als volgt samengesteld: D.L. v.d. Meij, voorz., J.H. Blankstein, (arts) vice voorz., J.Veninga, (h.d.s) secr., K.J. v.d. Akker, penn., Het streven zal in de 1e plaats zijn, hier een goede leesbibliotheek in het leven te roepen.

(en dy is der ek kommen.)


L.C. 11-9-2007.

Raadsleden snuffelen aan digitaal schoolbord.  (foto)

Juf Ingrid Klumper bij het digitale schoolbord op "Lyts Libben" in Berlikum. Het schoolbord rukt op. Raadsleden in Menaldumadeel namen gisteren een kijkje op een Basis school in Berlikum.


L. C. 19-5-1998.

LEEUWARDEN -  21 Mei 1908.

Aan de Commissaris der Koningin in Friesland werd heden een mandje nieuwe aardappelen aangeboden door den gardenier Th. P. Runia te Berlikum. (90 jier lyn dus)


L.C. 27-5-1893.

De gardenier E.K.Lautenbach te Berlikum heeft heden de eerste nieuwe aardappelen, negen mandjes muisjes, alhier ter markt aangevoerd. Over het geheel laat de verbouw zich goed aanzien, zoo wat qualiteit als quantiteit betreft. Naar regen wordt zeer verlangd.


L.C. 22-5-1908.

Aan de Commissaris der Koningin in Friesland werd heden een mandje nieuwe aardappelen aangeboden door den gardenier Th.(eunis) P.(ieters) Runia te BERLIKUM. De door hem op de koude grond geteelde aardappelen waren reeds flink van stuk.


L.C. 19-5-1909.

Ut supra, troch de gernier D.(ouwe) Runia fan Berltsum.


L.C. 9-12-1908.

Benoemd tot Ontvanger der Rijksbelatingen te BERLIKUM, den heer J. Kalverboer, thans te Makkum.


L.C. 19-4-1910.

Vereniging "De Afslag".

De groenteveilingen zullen in plaats van 2 x in de week, 3 x worden gehouden en wel op des Maandags, des Woensdags en des Zaterdags, steeds ‘s morgens om 7 uur, bij het TRAM STATION. Het bestuur.

(De Berltsumer feiling hat oant 1987 ta bestien)


L.C. 11-5-2007

Varende veiling keert terug in BERLIKUM.

Berlikum.- De vroegere varende veiling keert terug in Berlikum als toeristische attractie. Het dorp hoopt zo in de toekomst meer bezoekers naar het dorp te lokken. Tot aan ongeveer 1930 werden er in Berlikum partijen groente en aardappelen verhandeld die via pramen werden aangevoerd. De schepen voeren met hun waren langs de veilingmeester, die ze met een stok afsloeg. De dit jaar opgerichte stichting "Voortvarend Berlikum" wil de varende veiling nieuw leven in blazen op het voormalige veilingterrein "De Afslag". Toeristen kunnen dan in de zomermaanden zelf bieden op de aangevoerde produkten. "Wy bringe sa wat werom dat der altyd al west hat yn Berltsum, aldus Matthijs (Jacobs) Kalma van "Voortvarend Berlikum". "De Afslag" wil met de toeristische veiling inspelen op de aanleg van de Elfsteden vaarroute die ook Berlikum aandoet.


Sjoch it boek: Een halve eeuw "De Afslag" te Berlikum. (1899-1949) Geschiedenis van de veilingsvereniging. Beskreaun troch Meinte Brandsma, destiids it haad fan de C.N.S. skoalle hjir yn Berltsum.

C.N.S. Skoalle (Griff. Skoalle) op it plak wer't no de krústsjerke stiet.


Het vruchtbaar BERLIKUM / Omheind met schoone wegen / Een dorp, weleer een stad / aan d’oever van de zee / Getuigt op zijne beurt / van deze Landstreek mee / Van vetten grond, van kley, / aan ‘t rijke Bildt gelegen.

(Fan de Amsterdammer Wijnkoper Willink, dy Berltsum yn 1720 besocht hat.)


De feilingdagen wienen op moandei-, woansdei- en freedtemiddei. It wie dan in drokte fan belang. Grientelju, kommisjonêrs, gruthannelers en belangstellenden, allegear grienteauto’s en frachtweinen. It feilingterrein stie grôtfol. As der minsken oproppen waarden, wie dat yn hast hiel Berltsum te hearren. Ik sjoch se dêr noch gean, Aeltse Groeneveld, Kees Korf, Willem Klazes Pranger, Wieger Rintjes Rekker út BERLTSUM en in protte grientelju út oare doarpen, sa as in Meine Donker út Menaam, in Theunis Stienstra mei syn soan Syp (Sybren) út Bitgum. Gruthannelers mei appels, parren, sinesappels en bananen, sa as Schilstra, Speulstra en Fahner. Letter hat hjir grutgrossier Paul Faber yn sitten en letter de bruorren Sybo en Riny Smeding, de beide soannen fan Oepke (Oepy) Smeding út Harns. Hjir yn it feilinggebou waard troch harren letter noch in cartbaan annex minigolf, paintball en iterij etc. rund. It is allegear ferline tiid en it komt net werom.

Feiling om 1960 hinneFeiling om 1960 hinneFeiling om 1960 hinne

(Yn 1912 is hjir noch in aparte grientefeiling feriening oprjochte mei de namme: "Foarútgong". Yn 1918 is dizze feriening al wer opgien yn feiling feriening "De Afslag".)


L.C. 20-3-1992.

Half miljoen voor nieuw tuinbouwgebied bij BERLIKUM.

De aanleg van een nieuw tuinbouwkassengebied is een stuk dichter bij gekomen. De raad van Menaldumadeel besloot f.500.000,- beschikbaar te stellen voor...........etc.........etc...


L.C. 8-11-2002.

Gezocht, werkers in kassen.

(De túnkers yn it kassegebiet by Berltsum hawwe hieltyd mear muoite om nije geskikte meiwurkers te finen.)


L. C. 19-12-1994.

Exporteur wil panden kopen van Lodewijk.

(De bruorren Smeding wolle nei yn Sint Anne.)


NIEUWSBLAD van het Noorden. 19-2-1994.

Groente gaat onder Fries logo naar Duitsland.

BERLIKUM. De export onderneming voor Groente en Fruit Smeding in Berlikum gaat binnenkort de produkten onder een Fries logo op de Duitse markt brengen. Op de dozen zal de naam "HOLLAND" in kleine letters staan. "Dat is een E.U. - verordening "aldus S.(ybo) Smeding. Het Friese logo zal worden aangevuld met de mededeling "Umwelt freundlich erzeugt in Friesland". De letters zullen aanmerkelijk groter zijn dan die van de landsaanduiding. De Duitse afnemers hebben al positief gereageerd op zijn plan. Smeding hoopt op deze manier voor de Friese produkten een betere prijs te kunnen krijgen. Sinds enige tijd is Smeding met de veiling Westland-Noord in Poeldijk overeen gekomen de glasgroente uit Friesland rechtstreeks bij de tuinders op te halen en naar Duitsland te brengen. Daarmee is het kosten verslindend vervoer van Friesland naar Poeldijk en terug voorbij. Smeding zegt dat de tuinders daarmee 550.000 tot 600.000 gulden besparen. Dat komt neer op 50.000 á 70.000 gulden per tuinder. De groente wordt in Berlikum gecontroleerd door een functionaris van het Kwaliteits Contrôle Bureau. De tuinders krijgen de gemiddelde veilingprijs. Vorig jaar werden er 450.000 dozen tomaten, komkommers en radijs uit Friesland (totale produktie 900.000 dozen) in Duitsland afgezet.. Dit jaar komen daar 200.000 dozen bij.


L.C. 2-3-1995.

Al voor f.400.000,- voor Friese groente. (foto)


L. C. 7-1-2006.

Duur gas.

De tuinders in Berlikum hopen op compensatie van het rijk.


L.C. 18-5-1910.

Bond van Brievengaarders in Nederland 

Gisteren werd in het café "Spoorzicht" te Leeuwarden een algemeene vergadering gehouden van den Bond van Brievengaarders in Nederland o.l.v. zijn voorzitter den heer J. Anema van BERLIKUM. etc. etc.

(J. Anema syn hulpboade hjir yn Berltsum wie Jan Sangers.)


L.C. 16-11-1910.

MENALDUM. 14 November.

Heden middag had hier een treurig ongeluk plaats. Bij den watermolen aan de vaart tusschen ons dorp en Berlikum, in de buurt van het tichelwerk, is een schippersknecht van 19 jaar, die een schip trok, door één der molenwieken getroffen en zielloos uit het water opgehaald.

(By moune "de Rintmaster". It wie Ekke, de soan fan de Ljouwerter turfskipper Jan Welles.)


L.C. 14-4-1880.

Tengevolge het overlijden van G.(errit) J.(oh.) van Wigcheren beveelt de ondergeteekende zich bij het geëerd publiek en in zonderheid bij h.h. notarissen en deurwaarders aan als oproeper bij publ. verkoopingen enz. zoo mede als taxateur van roerende en onroerende goederen

BERLIKUM. april 1880. F.(edde) J.(arigs) Winselaar.


L.C. 16-4-1880.

Attentie!

De ondergeteekende stelt zich bij deze beschikbaar als oproeper bij verkoopingen en verhuringen, als taxateur van roerende en onroerende goederen en voor alle andere diensten tot het vak behoorende; zoals dit na sedert ruim 22 jaren door wijlen zijn vader Gerrit J. van Wigcheren is uitgeoefend.

BERLIKUM. 13-4-1880 Douwe G. Van Wigcheren.


Begjin de 20e ieu waard Berltsum yn it foarjier somtiden troch in protte plezierreizgers (toeristen) besocht, omdat alle hôven dan yn en om Berltsum hinne folop yn blossum stienen. It doarp wie dan ien grut pronkjuwiel, sa is my oerlevere.


It lêste nijs fan Novimber / Desimber 2010: Berltsum krijt in sa neamde Brede skoalle cum annexis en in doarpsplein.


L.C. 20-6-1938.

Berltsum, 20 Juni 1938.

Hjoed hawwe ús âlden


MARTEN LAUTENBACH

en

MARTZEN HACQUEBART

60 jier

troud west.


Mei tank oan God harren

bern:

Berltsum:

M. van Dijk-Lautenbach.

J. J. van Dijk.

Âldegea (W.)

J. G. Lautenbach.

T. Lautenbach-Wijmenga.


en PAKE-, BEPPE-, OER-

PAKE- en OERBEPPESIZZERS.


L.C. 10-1-1961.

Vrachtwagen schoot bij Weidum de sloot in. (foto: auto yn’e sleat.)

Twee kraanauto’s moesten er gistermiddag aan te pas komen om de vrachtwagen van van Dijk’s kunstmesthandel te BERLIKUM die tussen het Weidumer hout en Weidum in de brede bermsloot was gereden, weer op het droge te brengen. De vrachtauto was gistermorgen om ongeveer half twaalf, toen hij in de richting Weidum reed, plotseling naar links gezwenkt, zonder dat de bestuurder, de ongeveer 30 jarige A.(braham) Nieuwhof uit Berlikum, er ook maar iets tegen kon doen. De vrachtauto schoot bijna kopje onder. Een kleine 50 centimeter van het dak van de cabine stak nog boven water uit. De heer Nieuwhof bleef in de wagen zitten tot de waterspiegel binnen even hoog was als buiten en kon toen door het portier de wagen verlaten. Bij de veehouder S. Flapper, die vlak bij de plaats van het ongeluk woont, kreeg hij droge kleren. Hij liep geen noemenswaardig letsel bij het ongeval op.


L.C. 15-2-1986.

Mazdaznan propageert zuiver leven. (foto: Meindert Spindelaar)

Wij spreken de vertegenwoordiger van mazdaznan in Friesland de heer Meindert Spindelaar uit de Lytsebuorren no. 8 te Berlikum. (foto Meindert Spindelaar.) (Dat Meindert sa’n súver libben neistribje woe is wol te begripen, mar it is net sa rûn as hy wollen hie. Hy wie letter psychysk al hiel yn ‘e war. Yn de L.C. stienen letter sels adfertinsjes fan him sa as: Meindert privé. Tel. no .....) Hy hie in grutte postsegel samling en gie fakentiden nei Ljouwert ta om postsegels te ruiljen. Ljouwert wie ek syn berte stêd.