Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)


Nei wurd.


It is fan dit en dat en fan alles wat.

Krekt as yn de kranten mei  "leaders"  (krantekoppen)  en  "fan de hakke op de takke."

Dan wer ris fier yn it ferline, dan wer ris wat neier oan yn de tiid.

Dus net yn tiid folgoarder.

En ferskate ûnderwerpen.

Âlde adfertinsjes om sjen te litten hoe de redaksje eartiids yn de kranten kaam.( .......... )   De haadletters fan persoanen of rigels troch mysels oanfold.

Dit is  wat men neame kin de "grûntekst" fan   "Oh, dy Berltsumers" !  Yn de oare eardere ferzjes sitte noch (typ)fouten en flaters ferburgen. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


2011      Wa ‘t skriuwt, dy bliuwt.


Ero cras.


W. P.

B.


 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-