Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Kontakt.


Op - of oanmerkings, oanfollings e.d. wurde  troch my tige op priis steld.


Watse Hendriks Posthumus.

Mulseleane 27

9041 CX

BERLTSUM.


Tillefoan: 0518462002     

E-mail: wadipo@gmail.com