Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Jimme rêde it oeral.

(L.C.) 2-6-1980


Sa waard yn juny 1980 in BERLTSUMER emigrant tasprutsen. 

BERLTSUMER emigranten, fiere en neie sibben fan my en fan myn skoandochter, hâlden ôfskie resepsje. “Wy moatte jimme adres al ha fansels. Dan kinne wy jim ek ris in kaart skriuwe”, wur- den fan dy strekking waarden op dy sneon te middei ûnder yn it gebou fan de Grifformearde tsjerke oan de Hôfsleane te BERLTSUM mear as ien kear sprutsen. It wie rjochte oan de famylje Peterzon, dy ’t no noch tusken Bitgum en Sint Anne oan de Langhústerwei nûmer 12 wenne, mar de freeds dêrop fuortgean soene nei KANADA ta. Hja hienen gjin kâns sjoen om alle kennissen en famylje foar de émigraasje noch efkes op te sykjen en dêrom namen Piebe en Rinske Peterzon it beslút om mar in ôfskie resepsje te hâlden en de belangstelling wie grut. “Jimme rêde it oeral” wie it opmoedigjende kommentaar fan buorman Chris Oostenbrug.

De bewizen foar it feit dat hy dêr net by oerdriuw leinen yn de praktyk. Doe ‘t Piebe Tjeerds Peterzon út it Berltsumer KLEASTER - ANJUM 18 jier lyn mei Rinske Abma, dochter fan Arjen Abma en Hinke Arjen’s Santhuizen út de Bûterhoeke húsnûmer 32 troude, wie hy noch boere- arbeider mei as ienichste besit oan fee : twa keallen. Hy wie yn dy 18 jier boer wurden, boude seis jier ferlyn in lisboksbûthús en molk foar koarten santich kij. “Net gek dien,” soe men sizze, mar dôchs woe hy emigrearje. “Ja ik molk hjir santich kij, mar ik moast sa stadichoan wol mear en langere dagen meitsje. De hiele húshâlding wie mei yn ’t spier en wy sjogge it dêr noch net fan kommen, dat it oars wurdt. As it goed wêze soe moasten wy no 80 kij melke. En as jo dan de oeren rekkenje, dy ’t jo meitsje, moatte jo ....... ........”

Syn kij en syn pleats (6 ha. eigen lân, 18 ha. kocht fan de ruilferkaveling en 11 ha. pacht lân ) hie hy oerdien. Op Prince Edward Island, it poatergebiet fan Kanada, hie hy in pleats kocht fan 85 ha. “Wy wolle it wat makliker ha. Ik die de buorkerij hjir allinne en dêr docht in boer itselde wurk mei in soan en in arbeider. De bedoeling is, dat ik dêr 40 kij melke sil. Allinne. In part fan it lân is foar eigen bedriuw. De grûn dêr is lykas yn BERLTSUM : lichte klaai. En as it lân goed is foar jirpels, is it ek goed foar greide. Dat kin nea oars”. Piebe Peterzon gie mei frou en 3 bern nei it lân fan dream en winsken. Hy wie 42 jier, syn frou 39 en de âldste fan de bern wie 16 jier. Der wienen noch gjin oantrouden yn ‘t spul. Fandêr. Piebe liet yn Kanada in nije stâl bouwe : gjin lizboks, mar in Hollânske, de kij mei de koppen neiinoar ta. Hy woe gjin rinstâl wer, hy woe de kij moai op ‘e rigele ha. Rinstâlen wienen dêr trouwens net.

Spitigernôch is Piebe dêr yn Kanada net âld wurden. De bern wenje dêr no noch oer “de grutte plasse” en Rinske wer yn BERLTSUM. Sybe Sjoerd ’s Bontekoe fan de Wiersterdyk húsnûmer 4 is op de pleats oan de Langhústerwei kommen te wenjen en Gerrit Douwe ’s Runia (Gerrit en Sjouk) op de pleats fan Sybe Bontekoe. 

En no komt it :

De skoanâlden fan Jan Annes van Assen fan de Twibak húsnûmer 19, wenje dêr yn Kanada, sûnder dat hja it fan inoar wisten, deun by de Peterzon ’s. Allinne syn frou Wietske Wolters wie hjir yn Fryslân efterbleaun by harren Jan. Har âlden koenen dus net, lykas it Piebe en Rinske slagge wie, omdat de bern doe noch jong wienen, alle bern mei krije. Ek Minne Nieuwhof wie hjir in pear jier lyn al earder hinne ferhúze. Wer letter is de famylje Peterzon yn 1985 nei Ontario ferhúze, wêr ’t Piebe in pleats yn Peterboro kocht hie. Trije moanne letter is hy dêr spitigernôch oan in hertoanfal stoarn. Sjoerd Peterzon is no al mear as 25 jier bedriuwslieder yn de bakkerij fan ien fan de grutste winkels yn Canada. Hy hat hjir yn Nederlân de Bakkerij en Horecavakskoalle yn Ljouwert besocht en woe bakker wurde krekt as syn pake Arjen Abma.

Piebe en Renske wennen earst yn in lyts húske oan de Singel en dêrnei oan de Wiersterdyk wêr ’t Piebe wat foar himsels begûn is en wer letter yn de Súdhoeke wêr’t Piebe in gruttere pleats kocht hie. Hja krigen trije bern, t. w. Sjoerd, Arjen en Hinke, dy ’t yn de Súdhoeke berne is. 


***********************************


In protte BERLTSUMERS binne yn it midden fan de19e en yn de earste helte fan 20e ieu emi-grearre nei foaral Noard-Amearika, nei de Steaten Iowa (Pella, Orange City, Sanborn, Sheldon) en Michigan (Grand Rapids, Holland, Friesland, Zeeland etc.). In protte nammen binne te neamen, te folle Berltsumers om op te neamen. Dêr yn harren nije wenplak wie it de tsjerke dy ’t harren as Nederlanners byinoar hâlden. Yn it stedsje Holland bgl. is de Reformed Church ien fan de trije grutste tsjerken dy ’t yn 1847 stifte waard troch de Nederlânske immigranten. De Herfoarme tsjerke hat dêr 3000 leden en op snein besykje sa ’n 2000 minsken de tsjinst mei ûndermear in 180 koppich koar. Sneins waarden en wurdt ek no noch troch in protte Friezen ûnderling kontakt socht en nijs útwiksele. Troch briefwikseling bliuw destiids it kontakt mei sibben yn it âlde Heitelân bestean. In protte brieven binne no ek noch bewarre bleaun. Inkelden hawwe tydlik yn it bûtenlân ferkeard en binne letter werom kommen, lykas de op 10- 7-1918 berne âldfeint, Jakle Runia om 1933 hinne yn Frankryk, de op 14- 4-1919 berne bouboer Arjen Bouma út it Berltsumer Kleaster nei Lenar (Iowa) Noard-Amearika, de famylje Thomas Dirk’ s Westra (Thomas Westra troud mei Sijke Kuperus) op 29- 5-1907 nei Dútslân en op 1- 6-1911 weromkommen. Begjin de 20ste ieu hawwe in protte Fryske arbeiders tydlik wurk socht yn Dútslân. 


L. C. 24-4-2009.

Foar Grytsje Schaaf.

Grytsje Schaaf is yn 1979 berne te Ljouwert, mar is grutbrocht yn BERLTSUM. Nei it V. W. O. op Slauwerhoff en H. T. S. boukunde yn Ljouwert gie se nei de Technyske Universiteit fan Delft. In freondinne út Amsterdam skreau yn it Frysk, en troch mailtsjes yn it Frysk, krige ek Grytsje der aardichheid oan yn har memmetaal te skriuwen. Se stjoerde wat op nei Arjen Hut fan Doar. Dat waard fuort publisearre en sa wie – alhiel neffens it doel fan de webside – in nije dichter op it poadium helle. ........ ........ Op it stuit wurket se as dosint oan de N. H. L. en is rayonarsjitekt foar Hûs en Hiem. Se is ien fan de bewenners fan it eardere earmhûs oan de Haniasteeg. As se op it dak sit ......... ..........

(foto : Grytsje Schaaf mei it hûntsje Sil, dochter fan Bertus (Lambertus) en Tineke (Trijntje Jitske) Schaaf–Meijer út de Sportleane húsnûmer 2 a.)

Papier is romte foar Grytsje Schaaf.

Papier is romte foar Grytsje Schaaf (2)


L. C. 18-4-2009.

Skriuwersark lûkt folk fan oer de oseaan.

(foto : w.û. Grytsje Schaaf mei it hûntsje Sil.)


L. C. 28-5-2010.

Âldste toanielklub begûn yn it bedstee.

(foto : Janneke Bergsma, troud mei Pieter Jan Smit, wenjende oan de Hôfsleane 76 (It âld tichelwurk by de brêge oer de Ljouwerterfeart.)

L. C. 28-5-2010. 

“Fier fuort” moat elk him oanpasse. Janneke Bergsma, út súpra.)


L. C. 18-9-1992.

Ik siz gjin wurd en dan raze de minsken al.

De grote doorbraak van Grote Jo.

(foto : Grote Jo (Jurjen Osinga) en de Jo Jo’s.)


L. C. 15-10-1949.

Ien en oar oer de Rienksen.

(foto : stamheit fan de Rienksen Hessel S. Rienks, berne 27-8-1799 en forstoarn 10-8-1879, boer op “Rienks-Âlderhûs to Âlde Leije.)

Hessel Simons RienksDe foarâlder fan in protte BERLTSUMERS t. w. Hessel Simon Rienks, ôfkomstich fan âlde Leije, notarisklerk, troud mei Hinke Anema fan de Sportleane húsnûmer 2/b. Rienk Rienks, troud mei Anna Lammerts Quarree, wurksum by de gemeentereiniging fan MENAMERADIEL wenjende oan de Buorren op de âlde Hakkebakstreek oan de feart, no parkearterrein, De famylje Andries de Haan - Rienks fan de Kleasterdyk húsnûmer 7/c, (“De Haan Administratie en Advies”) en fan de oan de Ir. C. M. v. d. Slikkeleane húsnûmer 10/b wenjende Hotze Rienk ’s Bakker, troud mei Saakje Attema, de oprjochter fan it bedriuw “Bakker Professional” hjir oan de Bitgumerdyk húsnûmer 34, hy is begûn yn de eardere Herfoarme skoalle oan de Mulseleane húsnûmer 13, sûnt 2000 sit hjir yn dit pân berneopfang “Okidoki”, oprjochte en dreaun troch it pear Alfred Hoekstra en Janneke (Joh’s) Kuperus. It bedriuw “Bakker Professionals” (Horeca koken- apparatuer en kuoltechnyk) is begjin 2012 ferhúze nei it no fergrutte pân fan it eardere bedriuw “Smit Vlees” B. V., ek oan de Bitgumerdyk. (pleatslik bekend as Bûtenpôle húsnûmer 1)

Sjoch ek:

L. C. 28-11-1950 De Rienksen.

L. C. 5-10-1950 Frucht fan Fryske stúdzje.

L. C. 16- 9-1955 Twa ieuwen boereskiednis.

L. C. 15- 4-1958 Folle figueren út it ferline.


L. C. 13-12-1947.

De Slachtedyk.

(Slachtedyk, Middelseedyk etc. Berltsum.)


L. C. 27-1-1965.

Honderdjarige ijsclub Berlikum viert feest.

(Foto : f.l.n.r. sittende it bestjoer en de kommissarissen Tjeerd Dusselaar, Arnoldus Werumeus Buning, Hylke Gosses Miedema (mei bril), Folkert Heslinga, Gatse Martens Hylkema (mei bril) Jacob Hoites Born en Bertus Cornelisz. Runia. F.l.n.r steande Gabe Folkerts Werkhoven, Sybren Aedses de Boer, Jakle Runia en Taeke Feikes Brouwer.)


L. C. 28-4-2000.

Bakker Berlikum koopt Koude Buro.

(Hotze Rienks Bakker. Bitgumerdyk op húsnûmer 34)


L. C. 13-11-1996.

Keukeninrichter opent nieuwbouw. 

(Hotze Rienks Bakker. Bitgumerdyk op húsnûmer 34)


L. C. 21-3-1940.

Lager tuinbouwschool.

(Túnbouskoalle Berltsum : útslaggen eksamens etc.)


L. C. 23-3-1928.

Lagere tuinbouwschool Berlikum.

(ut súpra.)


L. C. 24-6-1960.

KENTERING TEN GOEDE BIJ FRIESE TUINBOUW ZET IN.

Centrumvorming is noodzakelijk.

........ ......... juist in het gebied BERLIKUM – Harlingen waar de problemen van de gerniers het grootst zijn, valt nieuw leven op te maken. Wie op het ogenblik eens om BERLIKUM heen loopt, ziet verscheidene nieuwe kassen, terwijl er op de proeftuin na na de uitbreiding met 2 nieuwe kassen vorig jaar, alweer een derde in aanbouw is. Dit wordt een stookkas, waar in het voorjaar plantmateriaal voor de Berlikumer tuinders wordt opgekweekt. Vorig jaar is men er begonnen met een centrale witlofktrekkerij, evenals trouwens in Barradeel. De tomatenteelt in kassen rond BERLIKUM heeft zich snel uitgebreid de laatste 2 jaren. Was er in 1958 een aanvoer van 125 ton, de cijfers wijzen uit, dat dit jaar een aanvoer van 200 ton valt te verwachten. De aanvoer richt zich voornamelijk op Duitsland en de veiling vindt plaats in Harlingen, dat zijn eigen aanvoer van 350 ton in 1950 zag oplopen tot 600 ton in 1959. Een uitbreiding van de tuinbouw om BERLIKUM zit vooral vast op de geringe ontsluiting van de omgeving. Ruilverkaveling is noodzakelijk. Overigens is er veel activiteit in BERLIKUM. De bouw van nog meer kassen wordt verwacht. Het wachten is er op een bouwvergunning voor een nieuwe tuinbouwschool, waarvoor de plannen klaar zijn.

 

L. C. 3-6-1895.

BERLIKUM, 31 Mei.

Heden komen onze eerste nieuwe aardappelen te Leeuwarden aan de markt. Het lijkt wel wat vreemd, dat om een ton aardappelen soms een heele akker moet worden gerooid, maar als de prijzen goed zijn, is dit geen schande. Het gewas laat zich uitstekend aanzien, dat belooft meer dan de hoven, die door de winterkoude en door den storm in ‘t begin dezer maand erg geleden hebben. Kruisbessen worden er zeer weinig verwacht, evenzoo aalbessen en peren. Kersen in ’t geheel niet, appelen kan wat meevallen. Of het jaar goed of slecht wezen zal, HANGT ECHTER MINDER AF VAN DE DEN OOGST, DAN WEL VAN DE MARKTPRIJZEN; als de stoofperen weg moeten voor 30 cent de ton zooals verleden jaar en de kruisbessen en aalbessen voor een stuiver de kilo, dan kan men toch wel slechte zaken doen met een ruime opbrengst.

 

L. C. 15-3-1965.

Advertinsje :

L. TUINBOUWSCHOOL BERLIKUM.

Heeft september een nieuw gebouw.

Onderwijs in groente- fruit- bloemen-

en bollenteelt.

Praktijkuren op eigen schoolterrein

en andere bedrijven.

Aangifte leerlingen voor nieuwe cursus

z. sp. m. bij het h. d. s. M. S. Kramer,

tel. 05186 – 282.

 

L.C. 11-4-1919.

UIT DE PROVINCIE.

(Ferkiezings MENAMERADIEL.)

 

L.C. 23-9-1895.

OUDERS en VOOGDEN. (Nationale militie.)

(Plaatsvervangers (Remplaçanten) en nummerverwisselaars.)

Ramplesanten of nûmerwikselers wienen jongfeinten dy ’t in lotnûmer lútsen hienen om net yn militêre tsjinst te moatten. Dy ’t frijlotte waarden wienen oer it algemien tige bliid fansels, want hja koenen no moai trochfertsjinje en hâlden harren ynkomsten. Der wienen ek avontuerlike jongfeinten en guon dy ’t gjin wurk hienen of de ôfkeapsom tige gaadlik talike. Sa koe der ruile wurde om yn militêre tsjinst te gean. Hjir moast, lyk as sein, natuerlik in aardige som jild tsjinoer stean en it moast notarieel fêstlein wurde. In protte boeresoannen dy ’t op de pleats net mist wurde koenen en oaren dy it betelje koenen kochten sa harren ferplichting ôf. Sa kaam ik ek ien fan myn foarpakes tsjin yn it Register Militairen 1797 - 1815 t. w. Cornelis Posthumus, bouboer, berne te Marrum (Fr) op 15-9-1793, en wenjende dêr, (op de pleats “Westerhús” oan de Hege Hearewei) soan fan Cornelis Cornelissen Posthumus en Bregtje Watses (Douma) silliger, lotteling lichting 1813, Mairie Marrum, lot nûmer 11. Plakferfanger foar him is in Haye Rintjes de Jong, fan berop skipstimmerman te Harns.

Cornelis Cornelissen troude letter op 31-5-1823 (houliksakte 1823 nr. 24) yn de gemeente West-Dongeradiel mei Aafke Gosses van der Wal. Hy wie minnist, it kin dus wêze dat hy, neist it net mist wurde kinnen op de pleats, lykas hast alle minnisten destiids ek prinsipiëel tsjin militêre tsjinst wie, wa sil it sizze.

 

NÛMERWIKSELERS.

Berltsumer nûmerwikselers, sa mar wer in pear nammen : as plakferfanger gienen yn militêre tsjinst foar in lotteling, yn 1867 Klaas Kornelis Vis, yn 1875 Jan Quarré en Berend Strooisma, yn 1876 Reinder Jasper en Sije Jacobs Ruiter, yn 1887 wurde de lottelingen Ynze Lautenbach en Pieter Braaksma troch in oaren (ramplesanten) ferfongen. Dizze wiksel moast notarieël fêstlein wurde. Dit wie de manier om net yn militêre tsjinst te hoegen of om der ek graach yn te wollen.

Oer Sije Ruiter noch dit : Sije Ruiter wie de op 27-10-1865 te BERLTSUM berne soan fan Barteld Jacobs Ruiter en Martentje Sijes de Jong. Hy is letter mei syn âlders ferhúze nei Amsterdam, wêr ‘t syn heit nachtwaker waard en is te Amsterdam troud mei Frietzen de Haan (berne te Snits) en wenne en wurke dêr as slúswachter by de Oranjeslúzen (tusken it IJ en de Iselmar). Dêrfoar wie hy skippersfeint. De Ruiter turfmakkers/skipperssibbe komt oarspronklik fan Bloksyl.


OPROEPING

Die iets verschuldigd aan of te vorderen heeft van den boedel van Jacob Hendriks Ruiter, turfschipper, gewoond hebbende en overleden te BERLIKUM, wordt verzocht daarvan betaling en opgave te doen vóór 15 Februari 1882 ten kantore van den ondergetekenden notaris te BERLIKUM, Geijtenbeek. Jacob Hendriks Ruiter, later van beroep arbeider, turfmaker, veenbaas en schipper, was geboren op 8-7-1804 te Spanga en gedoopt te Blokzijl op 29-7-1804 . Hij is overleden te BERLIKUM, zijn laatste woonplaats, op 20-1-1882. 


L. C. 3-2-1885.

Openlijke vergadering der Rederijkerskamer “Vriendenkring”.


Advertinsje :

L. C. 20-2-1883.

REDRIJKERSKAMER “DE VRIENDENKRING”

te BERLIKUM

Toneelvoorstelling op Woensdag 21 Februari en Dinsdag

27 Febr. e. k. ten huize van P. G. Terpstra aldaar. Op te voe

Stukken :

I. De Roode Duivel of het avontuur van Ferdinand Wildzang.

Oorspronkelijk blijspel in 6 tafereelen, door J. Hubertus

Janssen.

II. De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf, door Justus

van Maurik Jr.

Entree : 21 Febr. voor een Heer 75 ct, voor een Dame 49 ct.,

27 Febr. 25 ct.

Opgeluisterd door Muziek.

Aanvang ‘s avonds precies 6 ½ uur.

Na afloop bal.


L. C. 4-6-2010.

Vernieuwde traditie.

(foto : Fjouwer hûzen oan de âlde Buorren.)


L. C. 1-3-2008.

Vrouwen en bier leiden alleen maar af.

Professioneel pokeraar Eric Osinga efter syn ekstra grutkompjûterskerm.

Ernesto, de bijnaam van Eric Osinga uit BERLIKUM, heeft het er maar druk mee. Op pokersites speelt hij meestal op 6 of 8 tafels tegelijk. Zijn extra groot computerscherm, speciaal voor het pokeren aangeschaft, is dan ook geen overbodige luxe. Per avond krijgt hij zo ’n 800 “handen” te spelen, potjes, zeg maar. Niet dat hij alle handen speelt. Ernesto doet geen gekke dingen. “It giet om dissipline. Der binne ek in soad kontrôles yn dit spul, oars hie ik it net dien. As it poer in kânsspul wie, hie ik it net spile”. Waarschijnlijk heeft zijn logica, contrôle en – doorgaans – berekenende spel te maken met zijn studie bedrijfskundige informatica, die hij recentelijk aan de N. H. L. te Leeuwarden afrondde. Na zijn poker periode wil hij daar ook zeker iets mee gaan doen. “Twa jier lyn, ik studearre doe noch, haw ik echt foar it profesjonele pokeren keazen. Ik joech mysels fiif jier en haw no dus noch trije jier te gean. Ernesto hoopt ........ ........ omdat de Nederlandse Belastingdienst de pokersites ook heeft ontdekt en momenteel nadenkt over een aanscherping van de regels, overweegt de Berlikumer naar het buitenland te verhuizen. Mogelijk nog dit jaar. ............. ............

Professioneel pokeraar Eric (Eeltje Sjoukes) Osinga efter syn ekstra grut kompjûterskerm.

(Foto : Eric (Eeltje Sjoukes) Osinga fan ‘e Hôfsleane húsnûmer 103)

 

L. C. 31-3-2008.

LEERZAAM pokertoernooi in Wenen.

Erik Osinga (bynamme Ernesto) nam dit weekeinde deel in Wenen aan een groot internationaal pokertoernooi. Het bleek in de Oostenrijkse hoofdstad om meer te gaan dan kaarten alleen.

WENEN – Eric Osinga (25) heeft het dit weekeinde vaak gehoord : “Ah, I know you. Good player, Good player !” In allerlei vreemde accenten. De 25 jarige Berlikumer verbaasde zich erover, dat hij werd herkend, maar het streelt wel zijn ego. Osinga nam zaterdag en zondag in Wenen deel aan een groot internationaal pokertournooi georganiseerd door de website Everest Poker. Hij nam het op tegen 199 andere fanatiekelingen. Osinga speelde niet vanachter zijn vertrouwde computer, maar aan “echte” kaarttafels. Doorgaans speelt hij op internet, waar hij fuore maakt als Ernesto 777. Osinga leeft van zijn digitale winsten, en dat wisten ze in Wenen. “At ik my foarstelde as Ernesto, koe eltsenien my wol. Dat wie wol grappich”, zegt hij vanuit zijn hotel-kamer in de Oostenrijkse hoofdstad. Hij is amper wakker op deze maandagochtend, want na afloop van de lange speeldagen volgden mooie feesten. Daar wil hij bij zijn. “Ja, dat wie echt leuk”. Osinga had geen idee wat hij van het tournooi moest verwachten. Hij wist, dat het meer zou zijn dan alleen pokeren. “Dyn Ingelsk wie ek wichtich, krekt as dyn hâlding en útstrieling”. Waarschijnlijk ging het op die laatste onderdelen mis. Want pokeren kan Osinga wel. Omstanders vonden hem een van de beste spelers. Bij idolsachtige onderdelen scoorde Osinga slecht. Zijn houding aan tafel mocht wel wat actiever ......... ......... Toch vond hij het een prachtig weekeinde. Intensief, vooral door al dat Engels, maar Osinga heeft veel geleerd. Met een aantal jongens houdt hij vast en zeker contact. De Berlikumer deed ook een goed idee op. Hij overweegt vanwege de ongunstige belastingregels naar het buitenland te verhuizen. Een tip van pokeraars die hij in Wenen heeft ontmoet. “In jonge út Dútslân wennet no yn Spanje. It is goed om fan him te learen hoe ’t hy dat dien hat”.

(foto : Op idols–eftige wize wurdt Eric Osinga út BERLTSUM hifke. It gie de jury fan it poker-toernoai yn Wenen om mear as allinne kaartsje.)

 

L. C. 13-4-2006.

Consultatiebureau voor vijftigplussers BERLIKUM.


L. C. 22-4-2006.

Gehoortest op vijftigplusbureau Berlikum.

BERLIKUM – Betty Siegersma (widdo fan Arjen Gysberts Wassenaar) en Marijke Ozinga (widdo fan Jelte Symens Lautenbach op de eftergrûn) maakten gisteren te BERLIKUM een ronde door het eerste Friese consultatiebureau voor vijftigplussers, waar zij onder meer een gehoortest ondergingen. Thuiszorg Het Friese Land , dat door een verpleegkundige bloeddruk, hartslag en chloresterol laat controleren, wil met dit bureau in het Groene Kruisgebouw de zorg in dorpen op peil houden. Ook een fysiotherapeut, diëtist, de huisarts, het welzijns- en maatschappelijk werk en de kerk zaten er. Voor de grote gezondheidscheck van gisteren waren binnen de kortste keren 50 mogelijke afspraken volgeboekt.

(Foto : Betty (Elisabeth) Wassenaar - Siegersma, no gearwenjend mei Janneke Alkema oan de Jan Groenewoldwei húsnûmer 14 en Marijke Lautenbach – Ozinga fan de G. L. Boomsmastrjitte húsnûmer 14.)

 

FYFTICH PLUSSERS . Yn 2006 hie BERLTSUM 2310 ynwenners wêrfan 1210 manlju en 1270 froulju. Fan de ynwenners makken wat de âlderdom oangiet : oant 15 jier 20%, oant 25 jier 13 %, oant 45 jier 29%, oant 65 jier 27% en boppe de 65 jier 12% út. Der wienen 930 húshâldingen, 955 wenten en 1020 motorreauen. WIER hie 200 ynwenners wêrfan 100 manlju en 100 froulju. Der wienen 80 húshâldings, 85 wenten en 95 motorreauen.


FRANEKER COURANT 22-6-2011.

Fryske trekkerdagen.

(Foto : O.(ene) O.(nijdus) Born út BERLTSUM yn aksje by in wedstriid yn 1953 te Frjentsjer.)

Johannes Sybren ’s Kuperus, troud mei Janny (Jan ’s) Sjoerdsma, wenjende oan de Bûterhoeke húsnûmer 12 wie ek in tûke trekkerider op sokke dagen.


L. C. 17-11-1883.

Maandagavond jl. was

was op de ruime bovenzaal van den logementhouder Tamminga te Beetgumermolen .......... ..........

BEETGUMERMOLEN - Maandagavond j. l. was op de ruime bovenzaal van den logementhouder Tamminga te Beetgumermolen een klein aantal belangstellenden opgekomen, om tegenwoordig te zijn bij een feestviering der Christelijke Jongelings Vereeniging van Marssum e. o. De heer (dûmny) H.(ein) Hoekstra, predikant bij de Hervormde gemeente te BERLIKUM, trad als feestredenaar op etc. etc. Hij hield een korte doch krachtige rede n. a. v. Hand. 17 vs. 11 waarin hij de jongelingen vooral aanspoorde ijverig de Schriften te onderzoeken, want die zijn het welke van den Zaligmaker der wereld getuigen. Dit deden de Joden te Berea ook etc. etc. De president der feestvierende vereeniging de heer F. Zijlstra, hoofd der Christelijke school te Marssum, leidde de vergadering. Niet weinig werd de stemming verhoogd door het zingen van drie en vierstemmige liederen door de leden der Christelijke zangvereeeniging van Marssum. etc. ...... Moge de feestvierende Chr. Jongelings Vereeniging (C. J. V.) van Marssum e. o. én de Zangver- eeniging, die beiden nog jong zijn, opgroeien in de vreeze des Heeren, die het beginsel is van alle wijsheid, opdat ze nog voor vele jaren tot rijke zegen moge zijn.

(De Kristlike skoalle en it wenhús fan it boppeneamde haad fan de skoalle, de hear F. Zijlstra, te Marsum binne yn Februaris 1887 publyk ferkocht. De Kristlike skoalle waard no yn Bitgumer- mole fuortset en it haad fan de skoalle gie mei nei Bitgumermole.) Master Zijlstra waard yn pear jier letter, yn novimber 1892, ta haad fan ’e skoalle te San Louis Vallei (Colorado, U. S. A.) beneamd. Yn 1894 kaam hy werom en waard ûnderwizer te Ljouwert.


L. C. 27-4-1889.

Berlikum, 25 April 1889.

Op de voorjaarsmarkt waren aangevoerd omstreeks 520 stuk runderen. De handel in melkvee was vlug; wat voor de markt in Noord-Holland geschikt was vond gereede kopers; de handel in weidekoeien en jongvee was niet zo levendig, misschien een gevolg van de hooge prijzen, die rondtrekkende opkoopers voor vee op stal hadden geboden...etc...


L. C. 16-1-1911.

Friesche stoomverbindingen. (2)

(ek oer û. o. : de ûntbining fan it BERLTSUMER Kantongerjocht.)

Yn 1864 wienen der Kantongerjochten te Ljouwert, Snits, It Hearrenfean, Beetstersweach, Burgum, BERLTSUM, Boalsert, Dokkum, Harns, Hylpen, Âldeberkeap en Raard (Raarderhim).


L. C. 23-1968.

F.N.P. steekt draak met nota Noorden des Lands.

(“Berltsumer spek” (uien) voor ministerraad.)


L. C. 26-11-1994.

It deiboek fan de skilder Romke van Reenen út Berltsum.

In en rond BERLIKUM 1930-1947 opgetekend door Romke van Reenen. In útjefte yn gearwurking mei de stifting Âldheidkeamer “De Grúsert” te BERLTSUM. Op it omslach is in pintekening te sjen fan Evert Algra. Romke en Rinske wennen oan ‘e Hôfsleane 18 yn it hûs op ‘e hoeke mei de Vermaningstrjitte. Romke waard op 16 maaie 1901 te BERLTSUM berne. Hy wie de pakesizzer fan it eardere haad fan ‘e iepenbiere skoalle Romke van Reenen (1825 -1865). Dizze wie ek oargelist en foarsjonger yn ‘e Herfoarme tsjerke. 


FRANEKER COURANT 2-12-2009.

Taarten zien eruit als kunstwerken.

Na jaren de leuke dingen van Fimo klei te hebben gemaakt, stapte Douwine Stienstra uit BERLIKUM een jaar of twaalf geleden over op het boetseren van marsepein. Ze ging er taarten mee decoreren. Familie, vrienden en kennissen vroegen haar steeds vaker een “andere taart” voor ze te maken en onlangs hakte ze de knoop door, ze maakte er haar beroep van. ........ ......

(foto : Douwina Stienstra fan ‘e Kersehôf húsnûmer 12 makket fan hobby harren fak .)


L. C. 30-8-2008.

Wie bedacht het dorpsfeest ?

Friesland feest. Augustus en september zijn de maanden van de dorpsfeesten, “merken”, optochten en kermissen. Waar komt dit fenomeen eigenlijk vandaan ? En waarom zijn de feesten nu ?

(foto : Fersierde wein ûnder in optocht út BERLTSUM.)


DEPOTHÂLDER STEAMERIJ.

In Berltsumer frou , t. w. Jannie V. de J. út de Meseame rint poermâl de winkel by Jappie Haagsma yn. “Sjoch ris”, seit hja, “dit ha ik by de steamerij waskje litten !” Syn frou Yda besjocht it waskguod oan alle kanten en seit dan : “Ik begryp net wat jo bedoele, Jannie. Dit servet is dochs prachtich wyt wurden ?” “Servet ?” ropt Jannie, “dit wie it lekken fan ús twapersoans- bêd !” “Myn byslieper Jan kin syn lytse man der net iens efter ferbergje.”


L. C. 25-10-2008.

Jong geleerd.

(foto : Jolanda Osinga – de Boer fan ‘e Kleasterdyk húsnûmer 3/A foar de klasse.)


L. C. 7-1-2006.

Duur gas.

Glastuinbouwers hebben het moeilijk. Door de hoge aardgasprijs is het telen van tomaten, paprika’s, enz. flink duurder geworden. De tuinders in BERLIKUM hopen op compensatie van het Rijk. “Als het zo door gaat vallen we één voor één om”. De broers Jan en Frans Zeinstra drinken een bak koffie aan een houten tuintafel in de bedrijfshal. Ruim 7 hectares beslaat hun trostoma -tenkwekerij aan de Bûtenpôle in BERLIKUM. Op het moment is het vrij rustig, vertellen de telers. De jonge planten van ras 72-4-60 (een naam is er nog niet) zijn 3 weken geleden geplant. Nu moet de natuur – met wat hulp – zijn werk doen. Maar de uiterlijke rust in Greenhouse DILI, (genoemd naar hun ouders Dirk en Liesbeth) is slechts schijn. “Alles moat klopje, wy moatte in topproduksje draaie, oars kin it net út”, zegt Jan. Zijn broer vult aan : “Rûge knippers kinne wy der straks net by hawwe, wy kinne neat lizze litte.” Hun zorgen hebben alles te maken met de hoge aardgasprijs. Die is de laatste anderhalf jaar bijna verdubbeld. Vooral voor een bedrijf dat bestaat van het gebruik van energie. Het doorberekenen van de kosten is nauwelijk onmogelijk. De prijs van de tomaten blijft immers afhankelijk van de markt. ......... .......... “Súpermarkten hawwe it meiinoar op in akkoartsje smiten en wachtsje ôf oant de telers de priis sakje litte. En stel dat ........ ......... ........

(foto : Rikjenje kassen. De bruorren Jan en Frans Zeinstra oan de Bûtenpôle húsnûmer 14 yn BERLTSUM.)


L.C. 4-12-1992.

EERSTE VAN 50.000 PAPRIKAPLANTJES IN BERLIKUMER KASSEN.

BERLIKUM – De eerste van 50.000 paprikaplantjes zijn gisteren op steenwol gezet in de nieuwe kassen van Rein en Minne Schiphof Schiphof. Het nieuwe glastuinbouwcomplex ten zuiden van BERLIKUM heeft daarmee weer wat meer aanzien gekregen. Schiphof heeft een kas laten bouwen van maar liefst 15.000 vierkante meter, een investering van ruim fl. 2.000.000,- Eind februari zullen de eerste rode paprika’s worden geoogst. Ze gaan naar de veiling Westland-Noord in Poeldijk. In de kassen werken straks 5 vaste en 5 tijdelijke arbeidskrachten. De omstandigheden .......... ............

Foto : Yn de kassen û. o. Cornelis (Bertussoan) Runia, Boargemaster Dankert fan gemeente It Bilt, Siebe (Ages) Knol, master Floris Visser (mei de pet op.)

 

L.C. 25-8-1993.

BERLIKUMER tomatenteler : “Het is huilen met de pet op”

Foto : “Rode wonder van Nederland”. Nu is het malaise troef. De telers verliezen dit jaar een vermogen. 

(De tomatentelers Dicky Zeinstra en Tom de Beer út BERLTSUM oer de minne prizen foar de tomaten.)

 

L.C. 23-5-1997.

NEDERLANDSE TOMATEN hebben de weg omhoog weer gevonden.

Het gaat weer goed met de Nederlandse tomaat. Zelfs in Duitsland, waar de “Wasserbombe” een tijdlang met veel kritiek is overgoten, wordt er met lof over gesproken. Vorig jaar was het prima voor de telers, dit jaar is het redelijk, aldus teler Tom de Beer in BERLIKUM. De Beer teelt kleine vleestomaten. Die vinden veelal via groothandel Smeding in Sint Annaparochie hun weg naar Oost-Duitsland en naar de markt rond Sint Petersburg. Wat de groothandel niet kan opnemen gaat naar de veiling. ......... .........

Foto : Tom de Beer by syn fleistomaten yn syn kas. Tom wennet oan de Hôfsleane húsnûmer 12.

 

L.C. 11-7-1995.

WEER WESTFRIESE TUINDER NAAR BERLIKUM.

BERLIKUM. - Aan de Bitgumerdyk in BERLIKUM vestigt zich op korte termijn opnieuw een tuinder van buiten Friesland. Tuinder Johan van Uffelen uit Maasdijk laat aan de Bitgumerdyk (Bûtenpôle húsnûmer 7) een kas van 1 hectare bouwen, waar hij groente in wil gaan kweken. Ook gaat de tuinder in de open lucht telen. Met het gezin van Uffelen verhuist ook een medewerker van de tuinder mee naar BERLIKUM. De glastuinder begint op 15 augustus te bouwen en wil een maand later met zijn bedrijf van start. De contacten tussen de West Friese tuinder en de gemeente Menaldumadeel en de plaatselijke middenstand dateren van februari.

 

L.C. 23-7-1997.

BERLIKUM lokt in Boskoop boomtelers.

BERLIKUM – Berlikum aast op boomkwekers uit Boskoop die daar geen uitbreidingsmogelijk- heden hebben. De Tuinbouwstichting Noordwest Friesland wil vooral pottentelers en telers van sierstruiken naar het dorp halen. Zij zorgen met drie, vier vaste krachten per hectare voor relatief veel werkgelegenheid. Kleine struiken en heesters, coniferen en ook fruitbomen worden steeds vaker in plastic potten gekweekt. Dat gebeurt ook in kassen. In BERLIKUM is een kassen- gebied van in totaal 110 hectare gepland. De Tuinbouwstichting heeft voor hen 27 hectare gereserveerd aan de zuid west kant van het glastuinbouwgebied tussen BERLIKUM en Beetgum. Het terrein voor boomteeltbedrijven is bedoeld als overgang tussen het glas en de aangrenzende akkers en weilanden.


L.C. 26 -7-1997.

GLAZEN STAD WACHT OP TUINDERS.

BERLIKUM – lonkt naar Zuidhollandse glastuinders. Want zij zorgen voor veel werkgelegenheid en trekken in hun kielzog verwerkende bedrijven aan. Een gebied van 110 hectare ligt voor hen klaar.

Foto : Loftfoto fan û. o. it 20 hectare grutte kassengebiet by Seisbierrum fan Hartman.

Hartman kaam yn 1969 fan Den Haach nei Seisbierrum. Dêr woeks it út ta it grutste túnboubedriuw (fan hast 72 hektare) fan Nederlân mei fêstings yn Easterbierrum (biologysk), Klazinaveen en it Spaanske Almeria (fia in joint venture) It bedriuw teelt komkommers, paprika’s tomaten, aubergines en wytlof. By Hartman wurkje sa ’n lytse 100 man yn fêste tsjinst mei dêrneist gemiddeld noch sa ’n 200 fleksibele wurkkrêften.

 

L.C. 26 -7-1997.

HET BORDJE AAN DE BITGUMERDYK belooft de bezoeker een heuze glazen stad :

“Tuinbouw centrum BERLIKUM”. Maar een echt centrum moet het nog worden. Aan de Bûtenpôle zijn 2 tuinders neergestreken en ook aan de Bitgumerdyk heeft zich een glastuinder gevestigd. Het wachten is op meer collega’s die hun voorbeeld willen volgen. ........ ...... Tussen BERLIKUM en Beetgum moet een glastuinbouwgebied komen van niet minder dan 110 hectare. Nu zijn het nog de akkerbouwers die het zicht op Beetgum bepalen, met hun aardappelen, suikerbieten en granen. Maar over pakweg 10, 15 jaar zijn hun akkers volgebouwd met tuinbouwkassen die zullen spiegelen in de zon. Het is allemaal nog moeilijk voor te stellen.

In Sexbierum staat het meeste glas. Het dorp is het kassengebied van de Friese glastuinbouw. Het merendeel van de kassen staat langs de Juckemaleane en de Waltaleane. Het grootste bedrijf is van de komkommertelende gebroeders Hartman. Met 20 hectare is dit het paradepaardje van het glasgebied, dat uitsluitend teelt voor grootgrutter Albert Heijn.

 

L.C. 16-11-2000.

Transporteur BERLIKUM verkocht.

BERLIKUM. - Transportbedrijf Joostema uit BERLIKUM is verkocht. Koper is het Heemskerker Stet Heemskerk Verhuizingen en Transport. Het bedrijf in BERLIKUM, gespecialiseerd in het vervoer van bloemen, telt 7 werknemers en 4 vrachtwagens. Eigenaar Bram Joostema (56) vond geen opvolger die het bedrijf zelfstandig wilde voortzetten. Stet uit Heemskerk (60 man, 28 wagens) was juist op zoek naar een vestiging in het Noorden. Joostema blijft onder de eigen naam voortbestaan.

(Bram en Jannie Joostema- de Poel wenje no oan de Mulseleane op húsnûmer 23.)

 

L.C. 17-11-2004.

INBREKERS BEZOEKEN TUINBOUWBEDRIJVEN.

BERLIKUM – Bij drie tuinbouwbedrijven aan de Bûtenpôle in BERLIKUM is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Ook bij het naast de kassen gelegen toeleveringsbedrijf Agrifirm (by Douwe Sjoerds Runia Bûtenpôle húsnûmer 2) waren de indringers actief. Volgens medewerker Jetze Andringa verdween daar uit kantoor een geldbedrag van zo ’n 2000 euro. Bij de tuinders werden o. a. een computer en geld weggenomen. Bij 4 bedrijven kwamen de dieven binnen via de ventilatieroosters of door een ruit uit een van de kassen te lichten.

 

L. C. 14-8-2002.

GLASTUINBOUW hoort thuis in Friesland.

De groei van de glastuinbouw in Noord-West Friesland heeft de laatste jaren voor discussie gezorgd onder de bewoners van het gebied, zeker nu de Provincie 450 hectare uitbreiding wil. Kassen horen niet in het Friese landschap vinden velen ....... ....... Zo moet het in N. W. Friesland ook gegaan zijn : ......... op kaarten van de Spaanse gouverneur Caspar di Robles van 1572 zijn rondom BERLIKUM hoven en tuinderijen te zien. Een tijdlang werd dit dorp “de groenten en vruchtentuin van Leeuwarden” genoemd met een eigen markt in Leeuwarden, de Berlikumer Markt ....... ........ Mensen die dit tuinbouwgebied tussen Beetgum en BERLIKUM van vroeger kennen, moeten wennen aan de grote kassen. Maar het groen rondom de kassen moet nog groeien en de grote waterplassen zijn nu al aantrekkelijk voor velen. .......... .........

Foto : In loftfoto fan it kassengebiet by BERLTSUM

 

L. C. 3-4-2003.

KOM IN DE KAS.

In Friesland doen zeven bedrijven mee in BERLIKUM, Harlingen en Zwaagwesteinde.

(Foto : Kas.)


L. C. 4-4-2005.

AB Fryslân is geklets zat over goedkope Polen in kassen.

(foto : Zeinstra Greenhouse, Berltsum.)


L. C. 14-8-2003.

Glastuinbouw hoort in Friesland,

(foto : Loftfoto kassengebied by BERLIKUM.)


L.C. 9-10-2003.

Zakenclub wil meer kassen bij BERLIKUM.

De ondernemersvereniging Ûndernimmend BERLTSUM-WIER wil dat het tuinbouwgebied bij BERLIKUM wordt uitgebreid. De vereniging presenteerde gisteravond een plan voor een nieuw kassengebied van 450 ha ten zuiden van de Gernierswei tussen Berlikum en Menaldum. ..........

Wethouder Wiko van der Meulen van Menaldumadeel – die bij de presentatie aanwezig was - voorziet obstakels bij de realisatie van het plan vanwege problemen met de watervoorziening voor de kassen. Hij pleitte foar de oanliz fan mear lytsere kassegebieten. ...........

(Dit blyk ek sa te wêzen, boppedat wie de fleanbasis Ljouwert bang dat de fûgels, dy ’t by de oanliz fan in dêr te graven nochal grut wetterbassin fan 38 ha, foar grut oerlêst soargje soenen. Ek in protte Berltsumers wienen fan tinken dat it hjir net ien grut Westlân wurde moast. Seisbierrum koe der better noch wol wat kassen by hawwe, sa wie men oer it algemien fan tinken.

 

L. C. 19-3-2004.

GLASTEELT IS KANSRIJKE SECTOR IN HET NOORDEN.

TE GAST.

Theo Groen en Minne Schiphof. Vakgroep glastuinbouw N. L. T. O.

Noord-Nederland moet zich blijven inzetten om glastuinbouw aan te trekken. Meer glastuin-bouw betekent meer werkgelegheid, export en innovatie. De nadelen voor het landschap moeten omzeild worden door locaties uit te kiezen achter of aan de rand van bedrijventerreinen. In Noord-Nederland zetten overheden, projectontwikkelaars en N. T. L. O. zich in voor groei van de glastuinbouw. Dat gebeurt in Luttelgeest, Noord-West Friesland, Sappemeer-Zuidbroek, Eemsmond en in Erica-Klazinaveen. En met goede redenen. De glastuinbouw is, met de bijbehorende handel en toeleverende industrie, de meest innovatieve sector van de Nederlandse economie. Dit bleek uit een analyse van Michaël Porter, hoogleraar aan de universiteit van Harvard. Porter deed onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische zaken.

In de nieuwe nota Ruimte stelt het kabinet nu het Nederlandse glastuinbouwcomplex op één lijn met de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol : alle drie zijn mainports van en dus zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. De Nederlandse tuinbouw is dus essentieel voor de economische groei in Nederland.

De Nederlandse tuinbouw levert jaarlijks een exportvolume van ongeveer 12 miljard euro en groeit nog steeds, ondanks de economische tegenwind van de laatste jaren. Hiermee draagt de tuinbouw fors bij aan het positieve saldo van de Nederlandse handelsbalans. Bovendien biedt de tuinbouw met aanverwante bedrijven zo ’n 250.000 arbeidsplaatsen. Deze prestatie maakt des te meer indruk, als je weet, dat de tuinders geen vaste inkomenssubsidie krijgen

De bezwaren van sommige burgers en organisaties tegen nieuwe vestiging van glastuinbouw zijn begrijpelijk. De sector heeft harde afspraken met de overheid over het terugdringen van het gebruik van belichting, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie. De tuinders hergebruiken hun gietwater, zodat geen meststoffen in het oppervlaktwater terechtkomen. Belichten zonder afdoende bescherming mag tussen 1 september en 1 april niet tussen 8 en 12 uur ‘s avonds. Er wordt hard gewerkt aan kassen die uitstraling volledig beperken. Het energieverbruik per eenheid geproduceerde bloemen en groenten was in 2003 nog maar 50 procent van wat het was in 1980, en het streven voor 2010 is 35 procent. Innovatie staat ook hier niet stil : de eerste kas die energie levert staat al in Nederland. Ook is de productie van koolstofdioxide sinds 1980 met 5 procent verminderd, en daarmee is de glastuinbouw de enige sector die in Nederland die al bijna voldoet aan de doelstelling van het Verdrag van Kyoto (nl. 6 procent vermindering van de uitstoot in 2010).

De keus voor nieuwe glastuinbouwlocaties moet met zorg gebeuren. We willen geen Westland in het open Noorden. Daarom pleiten we voor aansluiting van glastuinbouwlocaties bij bestaande bedrijventerreinen, zoals langs het kanaal tussen Harlingen en Franeker. We willen in Noord-West Friesland niet één grote locatie van 450 hectare, maar bepleiten fasegewijze ontwikkeling van locaties van 50 tot 100 hectare.

De ontwikkeling van de locatie BERLIKUM (86 hectare) heeft ook bijna 10 jaar geduurd. Voorwaarde is dat steeds ruimte beschikbaar is voor tuinders uit de Randstad die zich hier willen vestigen en voor hen die hier al zitten, maar verder willen groeien.

Nederland heeft iets te winnen bij verdere ontwikkeling van de glastuinbouw. Dit blijkt duidelijk uit het succes van BERLIKUM. Alle grond is nu verkocht aan tuinders en zij die er nu enkele jaren zitten zijn druk bezig uit te breiden. In het gebied werken honderden mensen uit de nabijgelegen dorpen. De prestaties die de glastuinbouw levert, kunnen een aanjagende werking krijgen voor de noordelijke economie, als de glastuinbouw tenminste de ruimte krijgt om door te groeien.

Foto : Radys teelt ûnder glês.

 

L. C. 14-5-2005.

BERLIKUM verder met kassenbouw.

DEN HAAG – De glastuinbouw in BERLIKUM mag zich blijven ontwikkelen en onderdeel gaan uitmaken van de zogenoemde GREENPORT NEDERLAND. Landbouwminister Cees Veerman vindt dat buiten het traditionele kassengebied nieuwe locaties nodig blijven. Daarmee gaat hij in tegen een advies van de Raad voor het Landelijk Gebied. Die vond dat het landschap buiten de Randstad en Noord-Limburg verschoond moest blijven van kassen. ........... ............

 

L. C. 28-5-2005.

MET KASSEN KOMEN ANDERE BEDRIJVEN MEE.

Sint Annaparochie - Een verdubbeling van het kassenareaal in Noord-West Friesland tot 150 hectare zal vooral veel indirecte werkgelegenheid opleveren. Bij die schaal openen ook aanver-wante sectoren filialen in de regio, zoals handels- en verpakkingsbedrijven, transporteurs en kassenbouwers. Dit verklaarde glastuinder Aart Cornelissen uit BERLIKUM gisteren in Sint Annaparochie op een hoorzitting van de Statenfractie van de P. v.d. A. Aanleiding voor de bijeenkomst is het Provinciale voornemen om in Noord-West Friesland een uitbreiding van het kassenareaal mogelijk te maken met nog eens 450 hectare. (200 hectare netto) Momenteel telt de regio 125 hectare kassen, voornamelijk geconcentreerd bij BERLIKUM en Sexbierum. Het aantal directe arbeidsplaatsen bedraagt circa 575. Daarvan hebben 87 een buitenlandse nationaliteit. Zo heeft ......... .........

Tegenstanders hekelden ook de enorme lichtvervuiling. “Vanaf Akkrum zie je de lichtbundels al boven BERLIKUM”. Tuinders wezen op het convenant met de overheid, die een lichtreductie met 90 % voorschrijft. “En dat gaan we ook halen”. ......... .......... “Ook 10 % is nog gewoon slecht voor mens en dier.” ........... ...........

(Aart M. C. Cornelisse wennet op Bûtenpôle húsnûmer 16.)

 

L. C. 23-9-2005.

Bij BERLIKUM heb je een gebied waar een bovenregionale ontwikkeling aan de gang is. Provincie en Rijk hebben het daar voor het zeggen. Ze hebben 60 tot 80 Ha bestemd voor glastuinbouw, en er komt nog meer bij. Je ziet een totaal ander landschap ontstaan ..... etc. ........

BERLIKUM en Luttelgeest blijven behoren tot de belangrijkste gebieden voor de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Foto : Kas fan binnen besjoen.

 

L. C. 27-5-2006.

Vliegverkeer keert waterplas bij BERLIKUM.

De luchtmacht wil de plannen voor een waterberging van 38 ha bij BERLIKUM blokkeren. De grote oppervlakte trekt extra vogels aan en dat is “onaanvaardbaar gevaar” voor de stijgende en dalende vliegtuigen. ......... ........


L. C. 5-1-2001.

Forse uitbreiding Smeding oppepper glastuinbouw bij Berlikum.

(foto : Riny Smeding.)


L. C. 22-9-2010.

Forse uitbreiding Smeding

Sint Annaparochie – Groente- en fruit groothandel Smeding in Sint Annaparochie breidt zijn hoofdkantoor en distributiecentrum aan de Wissel sterk uit van ruim 12.000 naar 20.000 m2 . Het magazijn is met 6000 meter de grootste slokop. Door een forse groei in personeel en omzet is behoefte ontstaan aan extra kantoor- en magazijnruimte. Naast de investering in gebouwen wordt in 2011 ook fors geïnvesteerd in nieuwe automatiseringssystemen.

 

Een gezonde toekomst in groenten en fruit- Fries Journaal.

Fries Journaal 1 september 2012.

Kroniek van het goede leven in Friesland.

(foto : Sybo Oepkes Smeding.)

Het familebedrijf.................O. Smeding & Zn.


L. C. 2-11-2004.

Het geheim van Succes.

(foto : Gaya Indonesia yn ‘e Westhoeke en Berltsum.)


De binnenvaartkrant

17-6-2009

MTS ALIE – JAN : een welverdiende nieuwbouw


www.binnenvaart.eu

Scheepvaartonderneming Jan van der Meulen te BERLIKUM. (foto : oaljetanker de ALI-JAN.)

Jan van der Meulen fan de Mulseleane húsnûmer 24 is yn Harns tusken de oalje opwoeksen .........

(Jan van der Meulen troud mei Alie Mink Tjeerds Posthuma.)

 

L. C. 13-4-1989.

MONUMENTEN staan op instorten.

De Stichting Federatie Monumentenwacht wil de situatie nog niet vergelijken met die in Italië, waar vorige maand een kerktoren uit 1090 bezweek. Maar er moet wel haast worden gemaakt.

Een van de grootste vijanden voor oude gebouwen is de bonte knaagkever. Deze voor de leek niet waarneembare kever plant zich nog altijd schrikbarend voort. Voorbeelden van monu-menten die door deze kever ernstig in de problemen gekomen zijn : de kerk in BERLIKUM (1779) etc. etc. De Inspectie van de Monumentenwacht heeft aangetoond dat de bonte knaag- kever en zijn tweelingbroer de boktor de kapconstructie van de kerk ernstig hebben aange-vreten.

Veel monumenten hebben ook te lijden onder het veranderende milieu. Bij koperen dakgoten springen vaak de soldeernaden los, waardoor forse lekkages ontstaan. Onderzoek heeft uitgewezen, dat tin, het materiaal waarmee gesoldeerd wordt, door zure regen op den duur loslaat van het koper. Orgels hebben veel te lijden onder de (te) droge verwarming in de kerk.

Foto : De Hervormde Kerk van BERLIKUM, aangevreten door de bonteknaagkever, is dringend aan restauratie toe. (Archief foto L. C. )


L. C. 26-7-1997.

Knaagkever met gas te lijf.

(De bûnte kjiftkrobbe te liif.)


DE BERLTSUMER EN DE KJIFTKROBBE.

Sjocht in Berltsumer in kjiftkrobbe yn de trein sitten. Hy sjocht stomferheard. Seit de krobbe : “Haw ik faaks wat fan dy oan ? “ De Berltsumer : “Nee, mar ik ha noch nea in krobbe yn de trein sjoen”. Seit de bûnte kjiftkrobbe : “Dat silstou ek wol nea wer sjen, want moarn is myn brommer wer klear”.


L. C. 11-11-1995.

Veel tamtam rond discokerkdienst.

(ds. Pieter Dijkstra fan BERLTSUM.)

Út : Als de kerk niet in zichzelf gelooft, helpt “luisteren naar jongeren” niet.

Recensie K. A. Schippers, Kerk, waar is dat goed voor ? 

Ontwerp van een jeugdpastoraat. Kampen (Kok) 1991

De kerk beseft dat zij zonder de jeugd geen toekomst heeft. En daarom heeft zij ook altijd allerlei speciaal op jongeren gerichte activiteiten ontplooid, (Katechese, jeugdwerk e. d. ) Heel lang is het haar gelukt het grootste deel van de jeugd op deze wijze bij de kerk te houden, ook in tijden dat we al van een afzonderlijke jeugdcultuur konden spreken en van duidelijke generatieconflicten. Sinds enkele decennia gaat het de meeste kerken minder gemakkelijk af. (hjir ek yn BERLTSUM) Vandaar het zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, waarin ook de jongeren zich thuis voelen en vandaar bijvoorbeeld de door de Gereformeerde Kerk van BERLIKUM aangekondigde “eerste disco-kerkdienst” van Nederland, waarmee de predikant hoopte “de jeugd zijn kerk weer in te krijgen”. Het evenement werd op het laatste moment afgelast, omdat de overweldigende belangstelling het samenzijn dreigde te verpletteren. Men kan zich afvragen of de kerk met de eenzijdige gerichtheid op de jongeren wel op de goede weg is. Omdat het “probleem” dat men meent te signaleren veel meer is dan alleen maar de relatie met een bepaalde categorie leden. Gaat het niet de hele kerk, de kerk in heel haar bestaan aan ? Anders gezegd : Waarschijnlijk gaat het niet primair om generatieconflicten, maar om culturele conflicten. Het gaat om een veranderende cultuur, die weliswaar in sterkere mate meer bij jongeren dan bij ouderen zichtbaar wordt, maar waar de hele kerk mee te maken heeft. “Er is eerder een kerkprobleem dan een jeugdprobleem”. Het probleem is niet dat de kerk niet naar de jongeren wil luisteren. Het probleem is dat ze zelf niet goed weet wat ze wil en wat ze is. De vragen die jongeren hebben zijn de vragen waarmee een groot deel van de gemeenteleden, ook onder de ouderen, worstelen. En de situatie waarin jongeren zich bevinden is voor veel ouderen ook hun situatie. Alleen als men dat goed beseft, kan men als kerk van werkelijke betekenis zijn voor jongeren. Inderdaad er is eerder een kerkprobleem dan een jongeren probleem. Het gaat niet alleen om een kerk die aantrekkelijk is voor jongeren maar om een kerk die voor alle mensen goed, zinvol en van belang is. Het gaat om haar boodschap. Het zal ten diepste moeten gaan om zingevings- vragen en om de Godsvraag. Om de existentiele vragen van het christelijk geloof en als zodanig de fundamentele vragen van de gemeente zelf.


L. C. 18-9-2000.

PLEIDOOI voor behoud “Christelijk Hallum”.

Volgens dominee Pieter Dijkstra uit BERLIKUM wordt er “uitverkoop” gehouden. In een advertentie van een halve pagina in het Friesch Dagblad scharen 10 tallen mensen zich achter Dijkstra en de zijnen. De lijst wordt aangevoerd door de hoogleraar Klaas (Douwes) Runia uit Kampen en advocaat Hans Anker (ien fan ‘e twillingbruorren de advokaten Anker út Akkrum) uit Leeuwarden. De ondernemingsraden van de stichting (“Hallum”) laten weten het gedoe van ds. Dijkstra e. a. “spuugzat” te zijn. Volgens hen brengen de verontrusten de Stichting juist schade toe. Het Christelijk imago van deze aktie o. l. v. een dominee is aangetast.

 

--------------------------------

Sizwize : Iedere kerk die kleiner is dan de hele kerk is te klein.

--------------------------------


L. C. 10-10-1987.

Berlikum neemt maatregelen tegen kleine criminaliteit.


L. C. 10-3-1911.

BERLIKUM – 8 Maart.

Met het mooie weer van de laatste dagen is men hier thans op ’t veld druk bezig. De eerste aardappelen zijn reeds gepoot en blijft het weer zoo aanhouden, dan worden in den eersten tijd vrijwel in de grond gestopt. Nu de oude aardappelen zo duur blijven, verwacht men algemeen een goede prijs voor de vroegrijpe. Het is althans zeker, dat de oude de nieuwe niet in de weg komen zitten. Voor den arbeiders laat zich evenwel dit voorjaar minder gunstig aanzien. Door het uitblijven van vorst is er den vorigen herfst op het land veel afgedaan wat anders wel blijft liggen. Daarbij een vroeg voorjaar, zoodat de gaardeniers het vaak met hun gewone werkkrachten wel af kunnen. De losse arbeiders kunnen thans al niet allen werk vinden. Wanneer straks de noodzakelijke arbeid is gedaan, staat velen opnieuw werkeloosheid te wachten.


L. C. 17-5-1958.

Aardappelmoeheid deed raap de das om.


L. C. 1-7-1842.

K. L. Coree presenteert bij gesloten briefjes aan te besteden : Het voor een groot gedeelte VERNIEUWEN van een huis, staande in de Buren te BERLICUM. Conditiën liggen bij A. L. van der Meij bij wien ook de briefjes vóór 4 Julij e.k. moeten worden ingediend.

 

L. C. 8-1-1869.

De ondergetekenden, die, sedert eene reeks van jaren voor gemeenschappelijke Rekening onder de naam L. & G. A. van der Meij, hebben gedreven den Houthandel, eene Hout- en Pompmakerij, eene Steenfabriek en eene Timmeraffaire, (* yn BERLTSUM) hebben bij deze de eer aan het Publiek te berigten, dat die handelingen voor gemeenschappelijke rekening met het einde van dit jaar, 1868, zullen ophouden en dat, vanaf Januarij 1869, ieder hunner afzonderlijk werkzaam zal zijn volgens onderstaande Annonces, doch dat de TIMMER-AFFAIRE door geen hunner zal worden aangehouden. Zij nemen deze gelegenheid waar alle hunner Begunstigers, maar vooral ook hen, de hen voor het timmeren gebruikte, beleefdelijk te bedanken voor het vertrouwen dat hun zoo ruimschoots is ten deel gevallen.

L. & G. A. van der Meij.

(* Fuotnoat :

De van der Meij’s hienen jierrenlang de timmeraffaire yn de by de brêge oer de Ljouwerterfeart op de hoeke fan de Tichelersdyk en Kleasterdyk steande, no ôfbrutsen, stjelp. Letter wennen hjir de kassier fan de Berltsumer bank, Marten Palstra, yn de 50-tiger jierren it gesin fan Jan Lolkes Lolkema en ien fan de “Bomkes” (Boomsma’s)

Sjoch de pleats op de foto yn it boek BERLIKUM BEELD VAN EEN DORP op de siden 118 en 149)

 

L. C. 2-6-1846. 

(DE JIRPELSYKTE.)

Met smart moeten wij berigten dat alhier heden zekere berigten zijn ontvangen, dat er op de landen der dorpen BERLIKUM, Menaldum en Dronrijp aan de Aardappelplanten weder verschijnselen zijn waargenomen, welke overeenkomen met die een ziekte, in den vorigen jare onder deze vrucht geheerscht hebbende. Tot dusverre vleide men zich, dat de kwaal slechts tijdelijk zou geweest zijn, en dat zij zich niet op een volgend gewas zou overplanten; vooral scheen dat bevestigd te worden door velerlei berigten, welke men tot dusverre omtrent den groei van deze belangrijke vrucht vernam. Nu de vroegrijpe aardappelen reeds zijn aangetast, schijnt de schade nog grooter te zullen worden dan in het vorig jaar, toen de ziekte zich veel later openbaarde.

De jirpelsykte wie al folle earder yn Dútslân waarnommen mar hie him hjir noch net iepenbiere. Dizze sykte naam hjir yn 1845 sa ’n eanstige foarm oan dat in tige grut part fan ‘e risping ferlern gie, mei as gefolch dat de prizen fan rogge en nôt as ferfanger fan dit folksfiedsel tige omheech gienen. Der waard dêrnei in protte weake brea (weake bôle) iten. Bôle searn yn molke. (somtiden mei wat bûter, rezinen en notemuskaat foar dy ’t it betelje koenen) De arbeiders koenen dit net betelje en moasten it dwaan mei stikke raap of biet. Guon fan harren binne sels fan ‘e honger stoarn. Yn Ierlân is doe hast de helte fan ‘e befolking nei Amearika emigrearre. Hjir binne ek in protte gesinnen doe fan earmoede de ‘grutte plasse’ oerstutsen.

 

Yn 1786 waard al skreaun : Thans is BERLIKUM een van de vermaakelykste kleidorpen, wegens de groote menigte van hovingen, beplant met alleleye vruchtboomen, die de buurt van alle kanten omringen ( ........ ......... ) de menigvuldige appelen, peeren, bezijen en andere boom- en aardvruchten, die hier, by gunstige jaaren, in groote menigte wassen (......... ........) verschaffen de inwooners van dit dorp een voornaam deel van hun bestaan; gelyk ook de AARDAPPELTEELT, die hier ( ........ ......... ) VOOR DERTIG of VEERTIG jaaren BEGONNEN IS en NOG STEEDS AANWINT.

Yn 2008 hienen de Biltske kwekers sa’n 10 prosint fan ‘e wrâldmerk foar poatguod yn hannen. By it fersprieden fan dizze eksoat, dy’t troch de botanikus Carolus Clusius yn 1588 foar it earst yn Wenen plantte is, spilen migraasje en translokale netwurken alwer in haadrol. Clusius waard yn 1594 heechlearaar yn Leien wêr’t hy de jirpel yntrodusearre. Fanôf 1702 binne yn Brugge jirpels oan de befolking útdield. Yn Begië waarden de jirpels yn 1588 te Mechelen foar it earst yn ‘e tún fan in van Pitsemberg plante. Pas yn 1727 waard de jirpel hjir yn Fryslân as fiedsel erkend. De earste jirpels waarden yn Fryslân by Furdgum ferboud. Sawat om 1857 hinne waard de jirpelbou hjir yn dizze kontreien as haadboarne fan ynkomsten oanjûn.

Ek waarden hjir destiids in protte winterwoartels, sipels en koalrapen ferboud. Neist it kweken fan fruit waarden op in protte gerniersbedriuwen letter ek fijne grienten, betide jiirpels, poaters en noch wer letter tomaten ferboud. Yn 1899 waard hjir yn BERLTSUM in (jirpel)feiling oprjochte mei dêrnei in grutte oerkapping oan de Menamerfeart. De feiling is no sanearre, mar de túnbou is noch hieltyd tige belangryk. De glêstúnbou is hjir sels in groeisektor.


L. C. 26-5-1892.

Door den landbouwer K .Zwart te Berlikum zijn heden de eerste nieuwe aardappelen aan de Commissaris der Koningin aangeboden.


L. C. 21-6-1950.

Nieuwe aardappelen voor de koningin.

Van de eerste aardappelen die op de veiling te Berlikum werden aangeboden is een mand vol verzonden aan Koningin Juliana, een aan de Commissaris der koningin in de provincie Friesland en een aan de Burgemeester van Menaldumadeel.


L. C. 9-10-1896.

BORGER MUNSTERSCHE AARDAPPEL.

Nieuwe door kunstmatige bevruchting verkregen beste aardappelen met hoge opbrengst. Prijs fl.1,50 per ½ KL á 35 KG. Inlichtingen worden verstrekt en bestellingen aangenomen door de Heeren IJ.(sbrand) Brouwers te Franeker, L.(eendert) (Pieters) Runia te BERLIKUM, en D. van der Schaaf te Beetgumermolen.

 

L. C. 25-8-1956.

PROEFTUIN, kompas op de toekomst.

Een compas op de toekomst voor de BERLIKUMER gardeniers en tuinders is de proeftuin van de Veiling waar chef S.(ybren) de Vries sinds 1945 de scepter zwaait. Op de tuin worden vooral nieuwe rassen beproeft en bestrijdingsmethoden van ziekten in de tuinbouwgewassen. Bovendien worden jonge planten aangezet, die dan later aan de tuinders verkocht worden, die ze verder opkweken o. a. 20.000 tomatenplanten per jaar. De tuin is voor een groot deel bezet met kassen die ......... ..........

Sûnt it ûnstean fan de proeftún wienen hjir oanien as sjef túnker : in B. A. Westra, in L. van Herwijnen, in H. Keizer, in J. Barten, in P. Smeding (hy waard letter amtner by de Rykstúnbou- foarljochtingstsjinst), in A. Hilverda, in Sybren de Vries, doe wenjende midden yn ‘e Buorren, in Tjeerd Terpstra ôfkomstich fan Dronryp en as lêste Jenne Stienstra, ôfkomstich fan Minnertsgea. De twa lêstneamden wennen yn it dêr nije midden op de proeftún stifte wenhûs oan de Ir. C. M. van der Slikkeleane húsnûmer 7. De proeftún is úteinliks ferkocht oan de Berltsumer túnker Lammert Minnes Schiphof. (Lammert en Marijke) Hy hie syn kassenkompleks efterhús oan de Wiersterdyk, wat no ek al wer ôfbrutsen is. Allinne it tsjettelhûs stiet der oant no ta noch as oantinken.

 

L. C. 15-12-1965.

VIJF FRIESE TUINBOUWVEILINGEN FUSEREN.

(Harns, Snits, Ljouwert, Dokkum en Frjentsjer.)

BERLIKUM blijft afzijdig.

(ek Menaam en Minnertsgea dogge net mei.)


L. C. 27-1-1967.

Leden veiling Berlikum weinig toeschietelijk.

Mr. Linthorst Homan greep in bij fusie tuinbouwveilingen.


L. C. 25-8-1902.

BERLIKUM, 21 Mei.

De leden der Vereeniging tot verbetering der aardappelhandel waren gisteren tot eene buiten- gewone vergadering bijeengeroepen. In behandeling kwam een voorstel tot wijziging der statuten in dien zin, dat het ook mogelijk zou zijn behalve aardappelen, andere producten van veld- en tuinbouw te veilen. Dit werd aangenomen, alsmede het voorstel, om den naam der Vereeniging, die niet meer passend is, te veranderen in “DE AFSLAG”. Daarop wenschste het bestuur aan de leden in overweging te geven, of het ook uitvoerbaar zou zijn, verbetering aan te brengen in den handel van rapen en wortelen en wel zoodanig, dat ook deze producten zouden worden verkocht bij publieke afslag. Veel werd er over gesproken, doch ernstige bezwaren werden niet aangevoerd. Bevreemdend mag het heeten, dat de leden, die het nut van samen- werking ten opzichte van den handel in aardappelen zoo hebben leeren waarderen, thans voor een groot deel niet op dit voorstel wilden ingaan, zoodat men die zaak voorloopig moet laten rusten. Tenslotte werden nog mededeelingen gedaan naar aanleiding van in eene vorige vergadering gehouden bespreking omtrent landverhuring. Toen was ........... ...........


L. C. 4-7-1899.

Vereeniging tot verbetering van den aardappelhandel.

Dizze wurdt fierder yn de L. C. hieltiden allinne oanjûn as BERLIKUM.

En fanôf L. C. 6- 6-1903 ek Veiling BERLIKUM of Vereeniging “De Afslag” te BERLIKUM neamd.

Feilingferiening “De Afslag” wie yn 1906 yn Fryslân de feilingferiening mei de measte leden.

Yn BERLTSUM wienen der yn 1901 al 170 túnkers en hôfkers lid fan de Feriening en waarden der it jier dêrfoar al 37000 kuorren jierpels oanfierd. De Berltsumers wienen hjir tige oer te sprekken. En hoe giet soks dan ? Yn Menaam waard der ek oer praat en woe men dêrom dêr ek komme ta it oprjochtsjen fan sa ’n Feriening. It Berltsumer feilingbestjoer, besteande út 5 leden, waard útnoege om op 23 Ferbruaris yn Menaam te kommen op in gearkomste om dêr harren befinings oer te bringen en om advies te freegjen. De dêrnei oprjochte Menamer jirpelfeiling krige de namme “De Tuinbouw.” Yn de doarpen Sint Anne, Sint Jabik en Froubuorren, krekt as yn BERLTSUM, allegearre mei de namme “De Afslag”.


OCH HWAT SOE IT MEI ÚS WURDE

‘T LIKE SIKERWIER NET BÊST

HÂLDEN WY NET TROU AS LEDEN

KRÊFTICH OAN ÚS “ÔFSLACH” FÊST !

IENDRACHT STIPET ÚS BILANGEN

MAKKET STERK EK ÚS BIDRIUW,

FREONEN, LIT ÚS DÊR FOAR WEITSJE,

 DAT ÚS MOAIJE FEILING BLIUW.

P. J. Kuperus.


L. C. 6-6-1903.

Vereeniging “De Afslag” te Berlikum e.o.

De eerste veilingen zullen worden gehouden :

Maandag 15, Donderdag 18, Zaterdag 20 Juni en vanaf Maandag 22 Juni geregeld alle werkdagen steeds voormiddags 11 uur.

Het Bestuur.


L. C. 16-1-1909.

BERLIKUM, 14 Januari.

Niet minder dan 164 leden tekenden gisteren de presentielijst van de Algemeene ledenver-gadering der vereniging “De Afslag”. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat de ontvangsten over 1908 hadden bedragen f. 5080,34, de uitgaven f. 4387,95. Met het oog op het saldo ad f. 692,49 stelde het bestuur voor, dit jaar geen contributie te heffen, wat geenerlei bestrijding ondervond. In zijn verslag van het vorig jaar gaf de boekhouder meteen een overzicht van hetgeen de Vereeniging had gedaan in de 10 jaren van haar bestaan. Zoo herinnerde hij er aan, dat het aantal leden was gestegen van 87 tot 223 en de aanvoer van aardappelen van 16.806 manden in 1899 tot 90.482 in 1908. En dat de Vereeniging een gunstige invloed op de prijzen had, bleek in de eerste jaren duidelijk door de geregelde stijging. In het eerste jaar was de middelprijs beneden 90 cents, in 1900 was hij 96 cents, in 1901 f. 1,02 ½ , in 1902 f. 122, ½, in 1903 f. 1,28. Het vorig jaar was ........ ......... In het bestuur werd het aftredende lid S. Tuinstra vervangen door J. S. Wassenaar, terwijl in de proeftuin-commissie S. S. Lautenbach zijne plaats ruimde voor D. G. Kuperus. Bij de rubriek “voorstellen”, kwam allereerst een ingezonden schrijven aan de orde, waarin er werd op gewezen, dat ........ ........ ........

 

OMROP FRYSLÂN.

(Yn 1983 is de feiling fan BERLTSUM ophâlden te bestean. Yn de tredde wike fan novimber 2012 is men mei de ôfbraak fan de feilinggebouwen op it feilingterrein begûn. Omrop Fryslân hat hjir op tongerdei 15 novimber 2012 yn it T.V. joernaal HJOED oandacht oan skonken. Hjiryn komt de âld túnker Sjoerd Sapes van der Meij, troud mei Pietsje Kl. Runia, oan it wurd.) De grûn is (tige) fersmoarge en bliuwt de earste trije jier sa lizzen is de bedoeling. Letter yn de takomst moat hjir wentebou c. a. op plak fine. )

 

STICHTING VOORTVAREND BERLIKUM.

It is de bedoeling dat de “Stichting Voortvarend BERLIKUM” ferskate funksjes kombinearje wol, besteande út wentenbou, detailhannel en toeristysk-rekreative foarsjennings. In lyts passanten- haventsje mei oanlizplakken foar toeristen, in farrende feiling en in ynformaasjesintrum oer BERLTSUM mei syn túnbou, in snikkenhelling en gean sa mar troch.

Sjoch op GOOGLE : Opladen in BERLIKUM.

Bezoekersstromen, economische impact en toeristisch–recreatieve marktverkenning van de plannen voor veilingterrein “De Afslag”. d. d. 24-9-2009.

 

L. C. 6-8-1904.

BERLIKUM, 4 Augustus.

Op de hedenmiddag vanwege de vereeniging “De Afslag” van BERLIKUM en Omstreken gehouden veiling van Aardappelen werd besteed voor : Pruisische Muisjes fl. -,- tot fl. -,- ; Hamburgers fl. 0,65 tot 0,80 ; Zeeuwtjes fl. 1,05 tot fl. 1,10 ; Borgermunstersche fl. 0,55 tot fl. 0,80 ; Munstersche fl. 0,90 tot fl. 1,20 ; middelsoorten fl. 0,35 tot fl. 0,40. AANVOER 450 manden. (korven)

 

L. C. 18-10-1978.

Meer “glas” nodig in FRIESE TUINBOUW.

(De beide veilingen in Friesland hebben elk een omzet van plm. fl. 10 miljoen. (Yn Ljouwert is dat foar plm fl. 6 miljoen oan blommen en fl. 4 miljoen oan griente en fruit en yn BERLTSUM foar de (poat)jirpels, griente en fruit.) Zij achten één veiling in Friesland van groot belang.)

 

L. C. 9-12-1978.

SOMBER BEELD FRIESE TUINBOUW BIJ OPENING BERLIKUMER VEILING.

Ir. Pieter Anema : “Friese tuinbouw blijft op bijna alle fronten achter”.

BERLIKUM. – Ir. Pieter Anema, hoofd ingenieur directeur voor de agrarische tuinbouwontwik- keling in Friesland, heeft vrijdag bij de officiële opening van de nieuwe veiling in BERLIKUM een somber beeld geschetst van de situatie in de Friese tuinbouw. “Het pad lijkt meer over doornen dan over rozen te gaan”, zei hij. De heer Anema noemde .......... .......... De heer Minne (Reins) Schiphof, voorzitter van Friesland-West, vertelde in zijn openingswoord, dat er vorig jaar in BERLIKUM zo ’n 487.000 kisten groente zijn aangevoerd. Ruim 60 % daarvan kwam uit de direkte omgeving van BERLIKUM. Hij noemde een straal van 5 kilometer. Volgens hem is het belangrijk, dat de tuinders in hun naaste omgeving kunnen veilen, omdat de transportkosten hierdoor laag kunnen blijven. Bij de mensen die het veilingbestuur feliciteerden met hun nieuwe gebouw, dat 1.6 miljoen gulden kostte, was ook de heer Joh. Kalsbeek als voorzitter van de veiling in Leeuwarden. Hij schetste ......... ......... ........ “Hwannear’t dizze trent trochset, leit de Fryske túnbou gau op apegapen”, zei hij.

Foto : Veilingvoorzitter Minne (Reins) Schiphof (links) en Ir. Pieter Anema, die met een druk op de knop de veilingklok in werking stelt en daarmee de nieuwe veiling opent.

 

L. C. 7-11-1986.

SANERING VEILINGEN IN FRIESLAND EEN FEIT.

Grote meerderheid akkoord.

BERLIKUM / Leeuwarden. - De leden van de veilingen van BERLIKUM en Leeuwarden hebben gisteren met grote meerderheid van stemmen besloten beide veilingvereenigingen te liquideren. Zij hebben duidelijk met een meerderheid gekozen voor het sluiten van de veiling in BERLIKUM en voor het onderbrengen van de Leeuwarder veiling in een B. V. In die ‘nieuwe’ veiling zullen de veilingvereenigingen van Aalsmeer, IJselmuiden en Wervershoof de dienst uitmaken. Van de 40 geplaatste en volgestorte aandelen komen er 20 in handen van Aalsmeer en krijgen de beide andere veilingen elk 10. Voorlopig lijkt daarmee een einde te zijn gekomen aan de strijd, die jarenlang tussen de beide Friese veilingen heeft gewoed. De liquidatie van de Cööperatieve veilingvereniging in BERLIKUM verliep in BERLIKUM aanmerkelijk vlotter dan in Leeuwarden. Het vrij nieuwe en goed uitgeruste veilinggebouw in BERLIKUM is voor zeven ton overgenomen door de Friesland Bank. In BERLIKUM werd gistermiddag meteen besloten een aanvoerders-vereniging op te richten. In Leeuwarden werd gisteravond officieus een aanvoerdersvereniging gesticht.

Foto : De Berltsumer túnkers flak nei it begjin fan de gearkomst.

 

L. C. 1-7-1989.

Tuinbouwers brengen inboedel aan de man.

Verkoop van boelgoed van de aanvoerdersvereniging BERLTSUM van de voormalige tuinbouwveiling door notaris Tj. Koelmans in de aardappelloods De Polle. Voorzitter Oene (Hiddes) Born van de aanvoerdersvereniging toonde zich tevreden. De opbrengst, geschat op 80.000 á 90.000 gulden, komt ten goede aan de plusminus 50 leden van de vereniging.

 

L. C. 24-3-1989.

VEILING LEEUWARDEN VOLGEND JAAR DICHT.

De Leeuwarder tuinbouwveiling verdwijnt per 1 januari volgend jaar. Na de fusie met BERLIKUM, ruim twee jaar geleden alsnog een feit geworden, was aanvankelijk enige hoop op betere tijden. Al spoedig bleek echter, dat de omzet daalde. De omzet van de eerste maanden van dit jaar lag zelfs aanmerkelijk onder die van dezelfde periode vorig jaar. De drie aandeelhouders van de Leeuwarder veiling - Aalsmeer, Wervershoof en Kampen – hebben gistermiddag de knoop doorgehakt. Ze hebben het personeel, de telers en de kopers ingelicht. Er heerste een teneergeslagen stemming, maar erg verrast was men niet. ......... ........... ..........

 

L. C. 6-10-2012

Aanwijs in de Afslag in BERLTSUM.

(foto : nommen yn de âlde feilinghal.)

BERLTSUM - Regenwater gutst door het dak naar binnen. Al jaren vreet het hongerige monster aan de verloedering van de Berltsumer veilinghallen.


Franeker Courant 15-2-2012 pag .1

Massaal het ijs op tijdens familietocht Franeker – Berlikum v.v.

(foto : reedriders ûnderweis tusken Berltsum en Frjentsjer.)


Franeker Courant 4-1-2012 pag. 3

Berltsumer Feilingdei.

Foto : Cor Joukes van Dijk fan ‘e Gratemawei húsnûmer 28 efter de skokarre op de Tichelersdyk.

GOOGLE :

Optreden BERLTSUMER Feilingdei 2012 Facebook

Troch “Hjirris” op sneon 29 sepimber 2012 fan 11.00 oant 14.00 oere (filmke)

GOOGLE :

Tweede BERLTSUMER FEILINGDEI, zaterdag 29 september 2012. Tijd 10.00 – 16.00 uur. Na het overweldigende succes van de eerste Feilingdei in september 2011 heeft de Kommisje een uitgebreide evaluatie en oriëntatie gehouden m. b. t. het vervolg van dit evenement .......... ......... 

Het evenemint wurdt organisearre troch de Kommisje Berltsumer Feilingdei. Dizze hat as doel it organisearjen fan autentike feilingdagen. De “week van de smaak” wurdt yn 2012 foar de 6de kear hâlden. It sintrale téma is “de aardappel”.

(Sjoch foar mear oer “Hjirris” op Google, You Tube en Hyves. “Hjirris” groep bestiet út myn omkesizzer Nanne Dirk Posthumus mei syn muzykmaten. In protte filmkes dus.)

 

OMROP FRYSLÂN.

HEA ! Taarten ‘bakke’ yn BERLTSUM. (filmke)

Douwina Stienstra fan BERLTSUM makket de meast prachtige taarten. En net allinnich om op te iten. Foar in demonstraasje op de ‘bruidsbeurs’ makket se demonstraasjetaarten fan pypskom.

Is ek uploade d. d. 2-2-2010 op You Tube.

 

L. C. 21-8-2012

HOE DE TOMAAT IN FRIESLAND KWAM.

De Friese tomatenteelt moet in 1899 al flink op gang zijn gekomen ......... De teelt nam een grote vlucht in de jaren twintig. Op de veiling in Harlingen werd in 1924 bijna 180.000 kilo tomaten geveild met een opbrengst van fl. 41.000,- In 1927 ging het om 342.000 kg en een opbrengst van fl. 81.500,- Ook de veilingen van Leeuwarden en BERLIKUM hielden zich in dat laatste jaar bezig met tomaten .......... ..........

 

L. C. 6-11-1928.

TOMATENTEELT in FRIESLAND.

De veiling van BERLIKUM heeft in 1927 voor’t eerst zelf tomaten geveild. Vroeger werden ze naar Harlingen gezonden .......... etc. ........... etc. ...........

 

OMROP FRYSLÂN. Septimber 2010.

Programma HEA !

Yn de tomatekas fan Overbeek, de Bodde 2a yn Bitgum wurket Yge Klazes Smits fan BERLTSUM. Hast alle dagen rint hy troch de manshege tomateplanten. It is suver in oerwâld, mar Yge dreamt der noch net fan.

Ek uploade d. d. 14-9-2010 op You Tube.


Franeker Courant 16-11-2011.

Dorpsplein open.

(foto : It nije iepene doarpsplein fan BERLTSUM op 11-11-2011.)


Franeker Courant 31-8-2012. 

Thema dorpsfeest Berltsum : Simmer Winter.


L. C. 28-1-2011.

Veranderd landschap. 

(foto : Glêzen doarp BERLIKUM.)

Yn 2005 wie fan de 160 ha glês yn Fryslân, sa ’n 125 hektare yn N. W. Fryslân te finen en dêrfan 60 hektare te BERLTSUM en 25 hektare (Hartman) te Seisbierrum.


L. C. 22-12-2011.

Kachels glastuinders Berlikum maken overuren.

(foto : rikjende kassen.)


L. C. 18-2-2010.

Ds. Hendrikse - 4

Ynstjoerd stik fan Frâns (Jan ’s) Zwart út BERLTSUM.

Hy wurdt fan Grifformeard, Kristlik Grifformeard. Hy leaut net dat de sprekkende God ek in bar-rende God is sa ’t dûmny Klaas Hendrikse skreaun hat. God sprekt en it bart, God is in barren.

Ta Abraham : “Gean mar, dan gean Ik mei dy mei”. Dan sal it barre. (plak fine) Wy kinne ús gjin byld fan God meitsje. Alle bylden dy ’t wy fan God meitsje binne ôfgodsbylden (Idoalen) seit ds. Hendrikse en dêrom neamt hy himsels in “ateïstyske dûmny”. Dizze redenaasje fan him is net nij, mar is al hiel âld.

(Sjoch syn boeken, titele : Geloven in een God die niet bestaat. (2007) en : God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. (2011). )


Franeker Courant 28-9-2011.

Eenmaal andermaal. 

(foto : It feilingbarren op de Tichelersdyk yn it âlde houtstek fan foarhinne Houthandel D. L. van der Meij te BERLTSUM, no yn gebrûk by timmerbedriuw Harm Bijland.)


L. C. 2-3-2011.

Geen krimp, maar pimp.

(foto : Hieke Joostema - Greidanus steande op de Wiersterdyk foar har wenhús húsnûmer 6 A te BERLTSUM.)


FRANEKER COURANT.

13-4-2011

PLATTELÂN RÛTE : Net even anders.

Vijftig kleinschalige winkeltjes in Nw Fryslân samen in een route.

(foto : Jolanda v. d. Ploeg en Elle van Gulik besjogge ien fan de krekt ynkochte produkten yn La Beau Maison oan de Wiersterdyk húsnûmer 25 te BERLTSUM.


L. C. 20-9-2010.

Feest in kerk van Berlikum.

(foto : Gemeente gearkomste, de moarns yn de Krústsjerke oan de Hôfsleane húsnûmer 23.)

Fúzje ta P. K. N. gemeente fan BERLTSUM.


Franeker Courant 15-9-2010.

Fusiezondag.

(Herfoarme gemeente en Grifformearde tsjerke ta P. K. N. gemeente fan BERLTSUM fúsearre.)

BERLIKUM – De Gereformeerde (kerk) en de Hervormde gemeente in BERLIKUM gaan zondag officiëel op in de Protestantse gemeente. De fusieakte wordt getekend in de Kruiskerk tijdens de ochtenddienst. Daarna gaat het fusiefeest verder in de tent op het plein voor de kerk. 

(Optreden û. o. fan “Dy Twa”, de beide Berltsumer muzykkorpsen “De Bazuin” en “Klimop”. Der wie in springkjessen foar de bern en in tentoanstelling fan troch de gemeenteleden makke keunststikken, dy ’t as téma “FERBINING” hie yn de Koepeltsjerke. Ek wie der in ferbining tusken beide tsjerken troch it treintsje fan de feriening “Oranje Nationaal” wat dêrfoar ynset waard. Yn it (Herfoarmd) Centrum wie in protte dokumintaasje oer it ferline fan beide tsjerken en waarden fideofilmkes ôfdraaid. Fan de Herfoarme dûmnys wienen foto’s te sjen foar safier ’t dy werom gienen en fan de Grifformearde tsjerke wienen alle foto’s fan harren foargongers dêr te sjen.)


L. C. 18-6-1917.

NEELTJE LETTINGA overleden.

Na een jarenlange ongesteldheid is Zaterdag te Leeuwarden op den leeftijd van 44 jaar overleden mejuffrouw Neeltje Lettinga, een gevierd beoefenares van de houtsnijkunst en van de weefkunst, wier naam tengevolge van haar arbeid ook ver buiten de grenzen van ons land een goede klank had. Een eenvoudig meisje is ze altijd gebleven ........ ........


L. C. 24-10-1985.

Neeltje Lettinga, een te lang vergeten kunstnijveraarster.

(foto : groepsfoto.)


L. C. 8-12-1951.

Gevraagd op 12 Mei a. s. vaste arbeider met jongen, afkomstig uit de kleibouwstreek, kleine veehouderij. Alle bouwboerenwerk verstaande. Beste woning met electrisch licht aanwezig. B.(auke) ".LJNRFCXE. Tel. 321. 

(Bauke Lettinga wenne op de pleats Anskereed húsnûmer 2.)


L. C. 16-5-2003.

Country line-danseres gaat voor de hoofdprijs.

(foto : De njoggen jier âlde Renée Spoelstra fan ’e Molestrjitte húsnûmer 3 út BERLTSUM.)


L. C. 7-8-2006.

Keihard staal is pakje boter voor plaatwerker.

OP de WERKVLOER.

(foto : Oan de masiene wurkjend, Tjitze Krikke fan de Opslach húsnûmer 20 te BERLTSUM.)