Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

HELAAS DEZE GAAT UIT DE LUCHT. :-(

De site wordt opnieuw opgebouwd op de volgende locatie:

 

https://sites.google.com/view/ohdyberltsumers

 

OH,  DY BERLTSUMERS !

Skreaun  en sammele

troch

Watse Hendriks Posthumus.

( 2010 )

Watse Posthumus


De tekst is ek gratis del te laden as: Skiednis_Berltsum-v31.pdf

(Lêste update 18-10-2017)


Fragen en opmerkings graach via de side: kontakt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Neist dize nijsgjirrichheden oer Berltsum is der ek in fersameling fan Sprekwurden en Sizwizen-v9 del te laden.

Ek aardich om ris troch te lêzen !!!