Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Oh, dy Berltsumers ! (fan doe) (1)


Dat Berltsumers eartiids altyd net troch deselde doar koenen en somtiden libben as (Berltsumer) hûnen en katten lies ik yn de Ljouwerter Krante fan 15-8-1913. Yn dy tiid wienen noch sa'n 95% fan de Berltsumers lid fan in tsjerkle. Der wie de Herfoarme tsjerke, in sa neamde dolearjende- (Griff. tsjerke) en de lytsere Minniste tsjerke. Yn de grutte tsjerke wienen twa groepen: de sa neamde "grouwen" en de "finen". De lêsten wienen nei 1886 wer splitst yn twa groepen (Sjoch ek haadstik "Berltsumer / tsjerke-belangen") dy't elk ek wer in eigen skoalle hienen. Trije skoallen dus yn BERLTSUM. Ik wie lêsten by Durk Heerke’s Osinga dy’t wennet yn de Ds. van Eyck van Heslinga nû. 12, en dy liet my in betinkingstegeltsje sjen wêrop de data mei de jiertallen 13-8-1813 - 13-8-1913 steane. Hy frege nei de betsjuttenis dêrfan." Doe wie Nederlân 100 jier ûnôfhinklik " wie myn andert. Hjir yn Berltsum binne dy feesten om de safolle jier ek hieltiid fierd. Op 13-8-1913 koe dit net meiinoar yn Berltsum fanwege dizze skieding. Meiinoar feestfiere as trije rjochtings yn it doarp, grut en lyts, jong en âld wie dus no NET MEAR MOOGLIK. Yn de Ljouwerter krante fan 15-8-1913 lies ik it hjir folgjende ferslag oer:

BERLIKUM, 13 augustus - Het was feest in het dorp heden, onafhankelijkheidsfeest. Het begon 's morgens 8 uur met muziek van den toren, waarna te half negen eene herdenking volgde in de Hervormde kerk, door Ds. van Eyck van Heslinga (Hervomd.) en Ds.Thomas (Gereformeed), onlangs van hier naar Leiden vertrokken. Te 11 uur eene gondelvaart van een 20 tal versierde motorboten. Toen de ontvangst van de "Prins". Hij kwam in een groot schip het Wijd neerzeilen, stapte bij den molen (de houtseagmole "de Hoop" destiids steande oan it Wiid) over in eene roeiboot en landde bij de Nieuwe Brug (de foargeande brêge oer de Menamer feart op it plak by it âld tichelwurk wêr't no de yn 1952 ferfongen brêge leit Hôfsleane / Kleasterdyk.) waarna de plechtige ontvangst plaats had door "Graaf van Limburg Stirum", "Van Hogendorp"en den "Magistraat van Scheveningen". Daarna werd de stoet geformeerd met schoolkinderen, soldaten uit vroegeren en tegenwoordigen tijd en ruiterij en ging het in optocht naar het land, waar kinderen werden onthaald en zich met verschillende spelen vermaakten. 's Avonds is de gondelvaart, waarbij de vaartuigen met lampions waren versierd, en de ontvangst van den "Prins" herhaald en vertrok men wederom in optocht door het dorp, om op het electrisch verlichte feestterrein het feest voor de grooten voort te zetten. Daar werd eene episode uit de slag van Waterloo vertoond, bestaande in de bestorming en verovering van een kasteel met een vuurwerk tot slot. (Ds. van Eijck van Heslinga was "het brein" achter deze opvoering is mij bij overlevering verteld). Jammer dat tegen den avond de regen het feest wat ging bederven. Het bracht overigens eene massa menschen op de been, ook van buiten. De leerlingen der openbare school met hunne ouders DEDEN AAN DIT FEEST NIET MEE. Dit komt volgende week.

No geane wy efkes wer om nei 1898.


Yn 1898 koe it MEIINOAR feestfiere as doarp blykber noch wol mei de trije boppeneamde rjochtings. Dat wie 15 jier dêrfoar. It wie it jier fan de "kroaning" fan prinses Wilhelmina. De "kroaning'' is einliks net it juste wurd, want in kroaning kinne wy hjir net yn ús lân. Yn Ingelân wurdt in kening of keninginne kroand, hjir net. De Ljouwerter Krante jout it folgjend ferslach der oer: BERLIKUM, 17-8-1898 - Vreesde men aanvankelijk, dat hier van een kroningsfeest niet veel terecht zou komen, bij slot van rekening komt het heel anders uit. Een gemengde commissie heeft zich op een wenk van hoogerhand geconstitueerd, eene som van ruim fl.300,- uit vrijwillige gaven bijeenbracht, de Hervormde gemeente kwam uit de hoek en het Gemeentebestuur stelde eene bijdrage voor een schoolfeest aan de commissie ter hand,die nu het een en ander,over bijna fl.500,- beschikt. De schoolkinderen zullen, ieder in hun eigen lokaal,chocolade drinken en koek eten, maar bij de spelen (kampspelen) gaat alles door elkaar en zelfs ziet men nu reeds hier en daar jongens van verschillende scholen zich oefenen in het zakloopen en het vaatjeskruien,. En 's avonds vereenigt het gemengt koor zich nu eens in de openbare en dan weer in de Chistelijke school om te repeteeren en van weerskanten vindt men het terecht AANGENAAM OM ZOO SAMEN TE WERKEN. Dan is it safier. Yn deselde krante wurdt dan op 6 sept. 1898 it folgjende, hast jubeljend en lyrysk ferslag dien fan dit feest. It begjint as folget: "Gekomen was de dag der dagen; de dag waarop Neerlands jonge koningin (Wilhelmina),geroepen door traditie en grondwet, zich plechtig verbinden zou aan haar volk; de dag waarop de laatste Oranjetelg eene belofte van liefde en trouw zou afleggen aan haar bemind vaderland; de dag,waarop in deze bewogen tijd,in deezen tijd van emotie op zoo velerlei gebied eene jonge vrouw van nauwelijks 18 jaren met zeldzamen en uit haar jonge leven met al zijne schoone beloften wenschte te geven,wenschte te wijden aan haar volk, aan haar Nederland met een onbeperkt vertrouwen in de liefde en toewijding van het Nederlandsche volk.Gekomen was met dien dag der dagen voor heel Nederland, ook de gewichtige dag voor ons dorp; de dag, waarop Berlikum feest zou vieren ter eere van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Zeldzaam schoon weder begroette den dag van 6 september; eene heerlijke oranjezon zou groot en schitterend licht over den ongewonen feestdos van ons dorp geven. Nooit hadden wij Berlikum in een dergelijk feestkleed aanschouwd. Welk eene geheime kracht bracht hier dat trage noorsche bloed zoo in beweging, dat eene dergelijke feestdrift, eene zoodanige bezieling, een zoo warme gloed zich openbaarde? Hoe het uit te spreken, hoe het te verklaren? Wij weten het niet, maar het bestond en het openbaarde zich juist op dezen dag, waarop Oranje en Nederland zich opnieuw aan elkaar zouden verbinden. Iedereen was in feeststemming en vrolijk, een paar dwarskijkers wellicht uitgezonderd, en iedereen aanschouwde met vreugde het wapperen van de tallooze vlaggen en oranjewimpels. Het was elf uur en daar begon het dorpsfeest; feest speciaal voor de kinderen,maar daardoor juist voor de ouderen. Begeleid door de vrolijke muziek van twee fanfarekorpsen nadert een stoet van kinderen,allen in feestdos, allen voorzien van vlaggetjes, waarvan de schitterende kleuren vroolijk uitkwamen in het heerlijk zonlicht. Kinderen van drie (lagere) scholen van verschillende richting, vereenigd door hetzelfde doel, gemeenschappelijk feest vierend, het feest van gansch Nederland. Welk een heerlijk ideaal van vrede,van innig gemeenschapsleven! Eigenaardig in dezen stoet van kinderen waren zeker de vier zegekarren, geheel met groen en bloemen en oranjelinten getooide paarden.Uit dat groen en bloemen blikten ons de liefste, gelukkigste kindergezichtjes tegen, een schilderij waardig. De kindertjes der Bewaarschool, te klein om te voet den tocht door het geheele dorp mede te maken, namen op deze wijze deel aan den optocht en verhoogden daardoor het schitterende en eigenaardige van het geheel. Eene gelukkige gedachte van de feestcommissie! Na den optocht door het dorp werden de kinderen in de verschillende, fraai versierde scholen onthaald. Daarna begaven allen zich gezamenlijk naar het bij uitnemendheid geschikte feestterrein om daar tot vreugde van jong en oud verschillende spelen uit te voeren onder de vroolijke toonen der muziek. Een wedstrijd van fraai gemaakte vliegers en fraai versierde sportkarren ging hiermede gepaard. Onder de vliegers merkte ik op een, die voorstelde een ridder van het Metalen Kruis, een oudstrijder getooid met oranje, als't ware bestemd om in de hoogste wolken op te stijgen en daar te verkondigen,welk feest daar beneden werd gevierd, het feest van Oranje en Nederland. Na afloop der verschillende wedstrijden en uitreiking der prijzen, wederom optocht door het dorp en onthaal der kinderen in de scholen. Hiermee was het feest der kleintjes afgeloopen. Op het feestterrein zetten de grooten het feest voort; zangnummers werden uitgevoerd door verschillende zangkoren; een vuurwerk besloot het geheel. Het feestterrein was geheel electrisch verlicht; tot op heden ongekende weelde voor een Friesch dorp. Door de welwillendheid van den heer J.J.Swart (Oprjochter fan de Berltsumer molkefabriek yn 1889 doe noch mei de namme Stoomzuivelboerderij " De Volharding", letter sûnt 1915 de "Leijmpf" N.V. oan de Bitgumerdyk, wêr't no Karrossery Rondaan sit) een man van betekenis voor Berlikum, werd de feestcommissie tot genoemde verlichting in staat gesteld. Swart hie mei syn 30 wurknimmers in tige goed jier hawn. De arbeiders krigen in goed lean en de boeren in tige goede priiz foar de molke. Na het vuurwerk werd er hier en daar nog gedanst en zoo eindigde vrolijk, zonder weerklank den 6e september 1898, den feestdag bij uitnemendheid, den dag van gelukkigen ernst en ernstig geluk voor her Nederlandsche volk en voor de jonge Koningin".

Oh, dy Berltsumers!. (fan doe)

 ****************************

L.C.

Uit de provincie

BERLIKUM, 25 augustus 1910.

De commissie, twee jaar geleden gekozen, om toen een schoolfeest voor de kinderen van de Openbare Lagere School te organiseren, was dilligent gebleven.

Had het feest ten vorige jare door de regen veel van zijn aantrekkelijkheid verloren, men is dit jaar bijzonder gelukkig geweest. Er is een heerlijk, een kostelijk feest gevierd door jong en oud. Het begon met een optocht door het dorp en daarna kinderspelen voor de kleinsten. Dit werd gevolgd door eene kinder-operette "Goud-Gansje", waarna de oudste kinderen hunne wedstrijden begonnen. Toen deze waren afgeloopen - de versnaperingen waren ondertusschen niet vergeten - werden de kinderen nog vergast op de goocheltoeren van professor Melachini en volgde de uitdeeling van de prijzen. Was hiermee het kinderfeest geëindigd, het feest zou voor ouderen nog worden voortgezet.

Door de commissie was namenlijk op ons zo gunstig gelegen sportterrein (oan de Biltdyk) eene grote tent gebouwd, ruimte biedende voor circa 500 personen. Deze tent was ‘s avonds 8 uur vol. Men zat er heerlijk. Onze zuivel fabrikant J. Swart had met opoffering van veel moeite en kosten eene electrische verlichting aangebracht met booglampen en toneelverlichting, die gezien mocht worden. En ventilatie was er voldoende, om het niet benauwd te krijgen. Daar werd het publiek eerst vergast op dezelfde kinder-operette, die ‘s middags voor de jeugd was gegeven en daarop volgde in afwisseling voordrachten van den heer S.(ieger) Stap. Zangnummers van het zanggezelschap, muziek van een hier bestaand orkest, goocheltoeren van professor Melachini, gedachten lezen van miss Lilly.

Kortom een rijk programma. Vol op werd er genoten en wanneer een volgend jaar de commissie weer bij voorstanders der O.L. school komt, zal ze zeker de nawerking van dit feest wel kunnen bemerken.


L.C. 24-1-1952.

Historische vondst in Berlikum.

It stientsje mei dêr op de tsjerke mei it krús en Johannes laamGevelstenen onder de oude brug over de Leeuwardervaart te Berlikum blijken zich in de stenen ondermuur te bevinden die volgens deskundige schatting behoren tot de oudste in Friesland. Op één van deze stenen komt voor het wapen van het stedeke Berlikum, waarschijnlijk uit de tijd toen de naam Útgong of Tuitgum was. Het ligt in de bedoeling voor deze stenen te Berlikum een plaats te zoeken, die meer in overeenstemming is met de historische waarde.

(It stientsje mei dêr op de tsjerke mei it krús en it Johannes laam sit no yn de east muorre fan de koepel tsjerke mitsele. It siet yn de eardere stiennen ("tsjerke pyp" of ek wol "tichelers pyp" neamde) pyp oer de Ljouwerterfeart, dizze pyp wie eigendom fan de tsjerke.)

Wêr’t it oare stjintsje bedarre is wit ik sa net.


L.C. 11-6-1898.

BERLIKUM. - Sedert de oprichting der zuivelboerderij van den Heer J.J. Swart is vertimmering en uitbreiding der fabriek aan de orde van den dag. Vaste timmerlieden zijn er in betrekking; verleden jaar werd de fabriek o.a. voorzien van een torenklok. Thans is men bezig met het in orde brengen van een Deensche koelmachine, en binnen eenige dagen zal ook de fabriek electrisch zijn verlicht. Onwillekeurig komt hier menigeen het spreekwoord in gedachte. Het moeten sterke beenen zijn die de weelde kunnen dragen.


L.C.   20-11-1908.

MENALDUMADEEL, 18 November. In de heden gehouden vergadering van de Gemeenteraad van MENALDUMADEEL werd besloten aan Burgemeester en Wethouders om advies te renvoyeeren het verzoek van den heer W. Brandsma J. zn. te Rotterdam om concessie voor de stichting van een steenkolengasfabriek te BERLIKUM.  (Dizze is der nea kommen)


L.C. 28-8-1946.

BERLIKUM. - Alhier werd o.l.v. ds. Knottnerus met aanvankelijk 100 leden een Oranje vereniging OP BREED NATIONALE BASIS opgericht voor de dorpen Berlikum, Wier en Kl. Anjum. In het bestuur werden gekozen de heeren: ds.A.H. Knottnerus, (C.V.O) Hidde O. Born, (C.N.S.) Meinte Brandsma, (C.N.S) J. Don, ("Meneer Don" dir.fan feiling fer. "de Afslag", wie oarspronlik ôfkomstich fan Hoek van Holland.) (C.V.O.), Hendrik A. de Haan, (C.V.O.) J. Okkinga, (O.B.S) Tjepke H. Smits, (C.N.S.) B. Westerlaan (O.B.S.) en IJ. Zijlstra. (O.B.S.)

(Alle 3 tsjerke, net tsjerke- en 3 skoalle rjochtings yn it doarp wienen no fertsjintwurdige.)


L. C.   27-8-1958.

Bezoekt de festiviteiten te BERLIKUM.

op het V. V. V. terrein

29 Augustus ‘s avonds half acht. Optocht met verlichting.

Daarna wedstrijd van amateurs muziek, zang, declamatie, goochelen enz.

30 Augustus ‘s avonds 7.30 uur optreden van het bekende radiogezelschap

“DE BOERTJES VAN BUUTEN”

met Gait Jan Gruutmoes en Lubbert van Gortel.

Beide dagen muziek van het pijploos orgel van Jan Pierre Houbein.

 

( “De Boertjes van Buuten” lutsen dy jûns tûzenen besikers nei BERLTSUM ta. T. V. wie foar de measte minsken noch net wei lein. Eltsenien hong noch oan de radio en de radio artiesten woe men ek wolris “live” sjen en op sokke jûnen krige men dêrta no de gelegenheid. )


L.C. 6- 7-1961.

NOORMANNEN zetten luister bij aan Berlikumer feest.

Oranje Nationaal liet voor deze gelegenheid "Berltsumer Liet" en "Berlikumer vlag" maken.

Voorzitter Sj.(oerd Douwes) Runia van Oranje Nationaal hield een openingstoespraak evenals Burgemeester D.(irk) Torensma van Menaldumadeel. Mevrouw T. Hoogstins - Douma declameerde gedurende deze openings ceremonie. Ds. C.(ornelis Fortgens), de Hervormde predikant van Berlikum hield daarna een toespraak over het waarom van de feestviering, waarin hij wees op de VOORTREFFELIJK SAMENWERKING van ALLE groepen en "soorten" BERLIKUMERS, die er bij dit feest MOGELIJK blijkt te zijn. Bij de komst van de Noormannen in hun om een jeep gebouwd Vikingschip ging er een gejuich op onder de op It Skil samengestroomde Berlikumers en daarmee was er meteen een ware feeststemming. etc. etc. Oh, dy no IENRIEDIGE Berltsumers ! (fan doe).


L.C. 26-8-1978.

"Oranje Nationaal Berlikum / Wier e.o."

Dorpsfeesten op 30-31 augustus, 1-2 september. Woensdag 30 augustus: 19.00 uur Muzikale rondgang door het dorp. 19.45 uur Opening op It Skil. Donderdag 31-8- augustus 15.00 - 21.00 uur Grote braderie in de Buorren. 21.00 uur Groot bal in de feesttent m.m.v. de Rinsona’s. Vrijdag 1 september 13.00 uur Dorpskaatsen op de "Koekoek". 14.00 uur Kinderspelen op de "Koekoek". 15.00 uur Bejaardenmiddag in "Berlingahiem" 16.00 uur Kindervoorstelling in de feesttent. 20.00 uur Sterrenparade in de feesttent m.m.v. Saskia & Serge, Imca Marina en Los Alegres en vele anderen. Na afloop dansen met het Holland Kwartet. Zaterdag 2 september. 10.30 uur Grote Historische- en Allegorische Optocht. 14.00 uur Demonstratie politiehonden (dit wie mei meiwurking û.o. fan Sybren Sapes van der leij). 18.30 uur Herhaling optocht. 20.00 uur Groot optreden van Rob de Nijs en de Classics.


L.C. 4-9-1978.

Historische optocht van "Oranje Nationaal"

Vijf Oranje-eeuwen trokken door Berlikumer straten onder het motto: "Van gravin tot koningin". Daarvoor had men onder meer de medewerking gekregen van diverse militaire instanties, het Legermuseum te Leiden, het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon en "Keep them rolling" te Jubbega. etc. etc.

Historische optochtHistorische optocht

Hynders moasten fan oerol út Fryslân weihelle wurde. De klean / kostuums waarden hierd fan de Firma A. Gerlach út Ljouwert. It sminken barde op ferskate plakken yn it doarp. Der moast in protte wurk ferset wurde troch it bestjoer fan Oranje Nationaal en it helpkommitee Histoaryske optocht. It doarp wie ôfset en der waard yntree heven om de kosten fan de (tige djoere) histoaryske optocht te dekken. Oan de optocht foarôfgeande wie al jûnen lang repetearre troch de hûnderten dielnimmers oan de optocht. Fjouwer korpsen, twa út Berltsum en twa út Boalsert moasten de minsken opfleurje.

De Fa. Gerlach sit yn de Doelestrjitte yn Ljouwert en hat wol 12 á 13.000 kostuums en oare  attribúten beskiber.

Historische optocht


L.C. 9-9-1978.

AS POPPEN YN’E DOAZEN.

Jarenlang hebben de Oranjefeesten in Berlikum op een laag pitje gesudderd. Vorige week was het echter weer raak en meteen goed ook. Het feest werd op woensdag avond op een bijzonder spectaculaire wijze geopend. De leden van het "Sea Air Rescue Team" (S.A.R.) van de Leeuwarder vliegbasis kwamen met een helicopter boven Berlikum. Eén man daalde aan een kabel uit de helicopter en ontstak in een koepel op ‘t Skil de feesrverlichting (dit wie de Keninginne kroan mei ferljochting, dy’t guon bestjoersleden fan de feriening "Oranje Nasjonaal Berltsum / Wier en omkriten" yn inoar laske hawwe yn de konstruksje wurkpleats destiids fan meibestjoerlid Jacob Renzema c.s.) Het feest werd donderdag voortgezet met een braderie terwijl vrijdag - en zaterdagavond werd gefeest in de grote feesttent. Hoogtepunt van het drukke programma vormde echter de historische- en allegorische optocht. Zaterdag morgen en zaterdag middag trok de bonte kilometers lange stoet door de Berlikumer straten. De historische optocht was DE grote trekpleister. (By de yngongen fan it doarp waard in intree heven om de kosten hjirfan te dekken. Der kamen tûzenen minsken op ôf.) De 15 wagens die volgden op de allegorische optocht, waren de moeite van bezichting ook zeker waard. Met name de onderwerpen "Elts mei graach ris fiskje", "O, zwarte zigeuner" en "Earm Lúske en Rike Stjonkert geane nei itselde húske ta! " De wagen die echter het meeste applaus kreeg was getiteld: "Ik kwam laatst langs een poppenkraam". Kinderen van de Bijzondere kleuterschool (dit wie beukerskoalle "Lyts Libben") uit Berlikum stonden verkleed als poppen. Een verpleegster, een dokter, een cowboy, een voetballer, een matroos en een dienstmeisje, van alles was er bij. Voor het maken van de poppendozen was smaar liefst 450 karton versneden. Tegen een constructie van ijzeren balken waren dozen bevestigd op de wagen. Met touwen om de middel waren de kinderpoppen eveneens aan de ijzeren constructie bevestigd om vallen te voorkomen. Het was voor de poppen overigens niet altijd gemakkelijk om roerloos stil te blijven staan.En bovendien wilden de kleuters ook wel graag eens om het hoekje van de doos kijken. Efkes sjen hwer’t heit en mem steane....De kinderen op de foto zijn: Bovenste rij vlnr. Hendrik de Vries, Pieter Rekker, Tineke Thom’s de Beer, Mariska Johs. Halma, André Arjens de Jong, Marco Max zn van Wigcheren en Arnold Jellesma. Onderste rij v.l.n.r. Hendrik Watses Posthumus, Evelien Lieuwes Looyenga, Petra Rekker, Jan Zeinstra, Fiona Spaanstra, Peter Thijses Post en Hilda Peters.


Op'e Roaster 1981

Jubileum Oranje Nationaal 35 jier.

Oranje Nationaal 35 Jier


L.C. 28-8-1996.

Berlikum bezingt Oranje Nationaal.

BERLIKUM viert deze weken de 50 ste verjaardag van de vereniging Oranje Nationaal. Ter ere van dit jubileum heeft Kees Aartsma uit Dronrijp een revue geschreven, waarvan gister in de feesttent achter de koninginne boom, de premiére werd uitgevoerd. Het spektakel gaat over de geschiedenis van de vereniging. De feestweek werd geopend door burgemeester Gerrie van Delft-Jaarsma van Menaldumadeel. Na het zingen van het Wilhelmus etc etc.......Ze werd vooraf gegaan door een stoet auto’s uit grootmoeders tijd, die door het versierde dorp reed. Vrijdag als er een dorpsreunie wordt gehouden vindt er een tweede opvoering van de revue plaats


L.C. 3-4-1998.

Standhouders gevraagd.

Midzomer nachtmarkt, Buorren Berlikum. Donderdag 25 juni a.s. (kermis weekend) vanaf 19.00 uur. Aan staangeld f.7.50 p/m. evt kraamhuur f.40,- (incl b.t.w.) Schriftelijke aanmeldingen naar "Ondernemers vereniging Berlikum en Wier". Postbus 31 9041 Berlikum Fr.


L. C. 17-8-1978.

Berlikum heeft het.

(foto : eksersysje oefening op it âlde feilingterrein, û.l.f. Uilke Strooisma y.f.m. de kommende  histoaryske optocht.)


Films oer de doarpsfeesten fan Berltsum:

1955 Dorpsfeest Berlikum

1970 Diashow Optocht Berlikum

1978 Dorpsversiering Berlikum 

1978 Dorpsfeest 1978 deel 2

1978 Dorpsfeest Berlikum Deel 1Deel 2, Deel 3, Deel 4

1978 Diashow Dorpsfeest Berlikum

1981 Optocht Berlikum

1981 Dorpsfeest Berlikum Deel 1Deel 2Deel 3Deel 4

                                         Deel 5Deel 6Deel 7

1981 Diashow optocht Berlikum

1987 Dorpsfeest Berlikum Deel 1Deel 2Deel 3

1990 Dorpsfeest Berlikum Deel 1Deel 2Deel 3, Deel 4Deel 5

1993 Optocht Dorpsfeest Berlikum


L.C. 28-8-2008.

Muziekkoepel even terug in Berlikum.

Muzyktine op de hoeke Bitgummerdyk/HôfsleaneBERLIKUM. Zelfverzekerd begonnen ze gisteravond aan de traditionele optocht, de bewoners van de Wiersterdyk in Berlikum. Onder leiding van René (Jurjens) Posthuma (mei ega Jantsje behearder fan pensjon "Huize Welgelegen") had de straat wekenlang gewerkt aan een replica van de oude muziekkoepel (de muzyktinte) van het dorp, die van 1927 tot 1964 op de kruising van de Bitgumerdyk en de Hôfsleane stond. De houtsoort en de kleur van de koepel kwamen exact overeen en er werd originele muziek gespeeld. Het thema van de optocht, die net als het dorpsfeest zelf eens in de drie jaar plaats vindt, was, "Der sit muzyk yn!" De wagen van de Wiersterdyk redde dat echter niet. De muziekkoepel eindigde in de middenmoot. De eerste prijs, van de jury althans, ging naar "De muziekdoos van de túnkers". Het publiek koos als winnaar voor de Kleasterdyk met de wagen "Vrouwe Musica". De optocht was gisteren een soort parade en vond plaats in een rondje nabij het sportcomplex. Zaterdag gaat dezelfde stoet weer gewoon door het dorp.