Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Berltsumer kultuer en fermaaklikens.


Yn BERLTSUM binne in protte minsken dy ’t op sjongkoaren, orkesten en toaniel sitten hawwe. Hjir binne ferskate sjongkoaren west, sawol mingde- as bernekoaren. Dan wer waarden dy opheven, dan wer waarden der wer nije koaren oprjochte. Ik tink bgl. oan de sjongferiening “Eensgezindheid” (1860), “Nut en Genoegen” (1905), “Frisia Cantat” (1927), It gehiel ûnt-hâlderskoar “Excelsior” (1919-1967) u. l. f. dir. H. v. d. Harst en T. Meijer, de “Lofstem” (om 1898 hinne) û. l. f. dir. W. Koet, (hy wie hjir dir. fan mar leafst 4 ferienings.) “Lytse krêft” û. l. f. Pieter Born, (1924), De Kristlik mingde sjongferiening “God is mijn lied” û. l. f J. Althuis. (1937), It Herfoarme tsjerkekoar û. l. f. de dirigint en oargelist Pieter Born. (1946), de Kristlik mingde sjongferiening “Nij Begjin” (sûnt 5-10-1966 û. l. f. G. Stulp), letter yn 1982 feroare yn de namme “Cantate Deo” û. l. f. Wytse Adema, it Minniste tsjerkekoar, it bernekoar fan master Jan Groene-wold, it bernekoar ”Lyts sjongen” û. l. f. fan it haad fan de iepenbiere skoalle, master Veninga, it mingt koar “Kunst en genoegen” ek û. l. f. master J. Veninga, letter oernommen troch syn opfolger, master O. de Boer, it bernekoar “Hosanna” û. l. f. Pieter Born, letter de bernekoaren lyk as “Prélude” (oprjochte yn okt. 1970), fan Durk de Vries, letter syn dochter en gean sa mar troch.

Sjoch ek fideo: Zing een nieuw lied

No binne der noch in (yn april 1974 oprjochte) gospelgroep "De Bliid Boadskip sjongers", De gospelformaasje “Deo Volente” (om 1980 hinne) it koartlyn oprjochte manlju ’s koar mei de namme “Sjongerderwiis” en earst it bernekoar “de Sjongfûgels” en wer letter it bernekoar “Berlissimo”, Dit lêste koar û. l. f. Astrid de Vries de dochter fan Durk Joukes de Vries. De PKN gemeente hat dan noch in gelegenheids(tsjerke)koar t.w. kantorij "Belcanto".

Dan wie der it strykorkest (salonorkest) “Groenewold” û. l. f. de niisneamde skoalmaster Jan Groenewold en letter û. l. f. (molkboer) Pieter Franses Faber. It doarp BERLTSUM hat lokkich no noch twa muzykkorpsen, in drumband en in majorette/colourguardgroep, sûnt 3 maart 2008 it dweilorkest “De Belloblazers” en der meie wy grutsk op wêze.

Eartiids wie hjir it resitearselskip “Gysbert Japix” (1868). Rederykerskeamer “Vriendenkring”, (1893) Rederykerskeamer “Het jonge BERLIKUM”, (1878). Toanielferiening “Concordia” (1880), It ûnt-hâlders toanielskip (1898) letter in toanielferiening mei de namme “Winternocht” ûnder de rezjy fan garaazjehâlder Cor Rotgans. No hawwe wy hjir sûnt oktober 1971 de toanielferiening “Elts syn rol”, wêrfan û. o. Heerke Joh. Steenstra en Siebe Age ‘s Knol regisseur west binne.

In yn BERLTSUM in protte foar it toaniellibben fan belang west hawwend persoan wie destiids Klaas Aartsma (4- 3-1838 – 12-11-1874), de soan fan Aart Klazes Aartsma, destiids feehâlder wenjende op “Bildtzicht” by BERLTSUM. Hy is berne yn 1838 en wie muzykûnderwizer en Frysk (toaniel) skriuwer. Syn heit Aart Klazes Aartsma wie troud mei de dochter fan de Berltsumer dûmny Gerhard van der Tuuk. Hiel jong al skriuw hy stikken foar it toaniel. Hy is spitigernôch net âld wurden, mar 36 jier. Syn frou bliuw mei 4 noch jeugdige bern efter. Op de jûn fan 12 nov. 1874, ûnderweis nei Sint Jabik ta, is hy ferdronken.

konferensier Sieger StapDan wie der de ferneamde humoristyske Berltsumer skearbaas en konferensier Sieger Stap. Hy is de soan fan Bauke Douwe ’s Stap, de skuonmakker, en Aaltsje Gerben ’s van Kammen. (Aaltsje har foarpake wie wolkjimmer fan dêr de namme van Kammen). It saneamde “Stapsteegje” rjochts fan it hûs Buorren nûmer 65 docht noch oan him tinken. Der binne destiids opnamen fan him makke, en dêrfoar moast hy nei Londen ta reizgje, nei de doedestiids bekende opnamestudio “His Masters Voice”. De barbier en humorist is yn 1934 spitigernôch fallyt rekke en ferstoarn yn 1943. Sieger is it grutte foarbyld west foar de lettere konferensiers Klaas Westra en Rients Gratema.

Nijsgjirrich hoe't it klonk? Harkje dan nei de ûndersteande mp3. bestannen

S.Stap - Ald en earm.mp3

S.Stap - Halbe fertelt zijn frijerij Kant 1.mp3

S.Stap - Halbe fertelt zijn frijerij Kant 2.mp3

S.Stap - Jan en Tet nei Ljouwerter merk Kant 1.mp3

S.Stap - Jan en Tet nei Ljouwerter merk Kant 2.mp3

S.Stap - Minsken lyk as wy.mp3

(Fûn op de side fan: Louis Steeman (Lodewijk))


De learlingen fan de eardere húshâldskoalle hjir hawwe in pear jier lang ferskate mearkes mei muzyk en sang op toaniel brocht û. l. f. de skriuwer en learaar oan dizze skoalle, master Tjibbe Hoogstins. Hy is ek de skriuwer fan it "berltsumer-liet"no noch altyd songen wurdt by it hysjen fan de Berltsumer flagge by de iepening fan de doarpsfeesten. Der wurde dan trije flaggen hyse, t. w. de Neder-lânske, de Fryske en de Berltsumer flagge. De beide muzykkorpsen spylje dan respektivelik it Wilhelmus, it Frysk folksliet en it Berltsumer liet, wêrby ferwachte wurdt, dat de Berltsumers de lieten meisjonge. De earste kear dat dit barren plak fûn wie by de iepening fan it doarpsfeest yn 1961. It Berltsumer liet waard doe mei it hysen fan de nije oan de Berltsumers presentearre Berltsumer flagge foar it earst songen. Master Tjibbe Hoogstins hie t. g. f. dit feest in revu skreaun mei de namme : “Allegearre Meiinoar”. De Noarmannen spilen doe in grutte rol yn BERLTSUM.

De Berltsumer revu ’s hawwe de ynwenners en âld ynwenners in soad fermaak jûn. De revújûnen wienen altyd útferkocht. Durk Dykstra en Jan Jelle ’s Hoogterp en konsorten hawwe hjir letter altyd ek in protte wurk fan makke.

Om de âlden fan dagen yn ús doarp, de minsken hjir dy ’t gjin auto hienen en hast net mear fan hûs kamen, in moaie dei te besoargjen, ek yn kultureel opsicht, wienen der de saneamde “âlden fan dagen tochten”. Dejingen (dy ’t destiids al yn it besit fan in (doe saneamde lúkse) auto wienen, stelden harren auto’s hjirfoar beskikber. Gosse Hylke ’s Miedema hat hjirfan tiden foarsitter west. De jûns, by it werom-kommen yn it doarp, waard de staasje opwachte troch it muzykkorps en gie it al toeterjend yn in rûnrit troch it doarp mei in grut en entúsiast ûnthaal fan swaaiende Berltsumers. De rúten fan de auto’s iepen en de bûsdoekjes wapperjend it rút út. Sjoch hjir de filmkes út 1953 Aldereintocht-keatsen-Sportdei, út 1954 deel 2 Vervolg Aldereintocht en út 1957 Aldereintocht.

Anne (Oane) Anske’ s Boomsma, de Berltsumer drogist- en optykwinkelman yn de Buorren, hat in protte doarpsfilms makke, dy ‘t jierliks yn hotel “Hof van Holland” yn de grutte efterseal fertoand waarden. It luts in protte minsken, want T. V. wie doe noch net yn de huzen te finen, dat films, toaniel en oar fermaak de minsken wol de huzen út krige.

Yn hûs waard noch in soad oan spultsjes dien lykas “Huodsje tik”, “Mens erger je niet”, Kiene, Kwartetsje, Frysk en Hollânsk Damje, Sjoele, Monopoalje etc. Op strjitte waard troch de bern knikkere, kleure, balle, hoepele, hinkele, trochflein, slingere, hazzeboetse en sideplakjehonk boarte. It draakjefleanen, foaral by hurde wyn, wie meastal foar de jonges in leuke beuzichheid. De âlderein hâlde har meastentiids dwaande mei it kaarten, it biljerten (no ek noch mei de namme “Sicht op de bal”) en it keatsen. Fuotbal en tennis wienen doe noch net sa “in” yn BERLTSUM.

No is hjir sûnt 1968/69 in berneboartersplak oan it Achtepaed mei de namme “Lytse Rakker”, in tennisferiening "De Vierslag", in follybal- en in fuotbalclub. De iisclub “BERLTSUM”. Der is in folksdûnsgroep “De Trochsetters”. In feriening fan Kristlike Plattelânsfroulju, dy ’t eartiids oprjochte is troch de frou fan de learaar hjir oan te túnbouskoalle, Metske Steven Kramer, mei Geartsje Kooistra - Runia, de widdo fan Harm Kooistra, de dochter fan Tjeerd Th. Runia en oaren mei it doel fan froulju ’s edukaasje. En dan al de tsjerklike ferienings net te ferjitten. De gymnastyk feriening" Berlikum", de kuierferiening “Blier Fuort”, de bibleteek, no de “Lytse Bieb” neamd, de sosiëteit “Onder Ons” en letter “It Jûnskoft”. It Jongerein Gehielûnthâldersbûn (J. G. O.) . De sûnt 1943 oprjochte lytse bistensport/teeltferiening “Het Noorden”, letter sûnt 1991 mei de namme “Waddenshow”, wêrfan Waling Sijtsma lange jierren foarsitter west hat. Sûnt febrewaris 2007 in Skaakferiening mei de namme Pioniersbolwerk “Ons Schaakhuis”. Foar de sneupers : Stifting de âldheidskeamer ”de Grúsert” en it Dokumintaasjesintrum. En dan noch al dy strjit- en buertferienings lykas “Toersicht,” de “Klompenbuorren,” de “Herrematún” ets. ets., te folle om op te neamen. Der is altyd wol wat te dwaan yn it doarp. Sjoch de sûnt 1970 útjûne Berltsumer âlde doarpskranten “Op ‘e ROASTER” der mar ris op nei of sjoch ris op: http://www.berlikum.com/


DE “STRYKJES”

Yn Augustus 1930 jouwe “It strykje” O. K. K. (Oefening Kweekt Kunst yn 1925 of 26 oprjochte) fan Minnertsgea en dat fan BERLTSUM, mei de namme “Groenewold” ûnder lieding fan Pieter Faber fan BERLTSUM in optreden yn de muzyktinte fan Minnertsgea. Yn ‘e tritiger jierren bestienen der yn elts gefal yn û. o. Dronryp, Marsum, Deinum, Bitgum, Frjentsjer, Harns en BERLTSUM dizze yn ‘e folksmûle saneamde “strykjes” en of orkesten mei symfonyske besetting, tsjûgjende de programmaboekjes dy ’t útjûn waarden fan de konkoersen út dy tiid. It “strykje” fan Minnertsgea wie in mêlearre selsskip fan Minnertsgeasters en BERLTSUMERS. Sa wie Piet Faber, dy ’t sels ek fertsjinstlik fioele en trompet spile, ek de dirigint fan dit orkest. Hy die dat salang dit “strykje” yn Minnertsgea bestien hat. Trochdat (molkboer) Pieter Franses Faber fan BERLTSUM kaam, naam hy ek doarpsgenoaten mei nei dit “strykje”. Sa kamen út BERLTSUM Aukje Faber earste fioele, Dirk Thomassoan Westra, dy ’t de dwersfluit bespile, syn dochter Janke mei de fioele, Sybren Thomassoan Westra, dy ’t spile op de akkordeon, Gerlof Wytzes Tuinenga en Geale Jitzes Zwaagstra (beide hjir lid fan muzykkorps “De Bazuin”) hjir ek by dit orkest teloane.

 

L. C. 21-9-1964.

Wie wil nieuw opgericht Doopsgezind kerkkoor van BERLIKUM als dirigent dienen ? Brieven mevr. Faber – Faber, Jacob van Tuinenstr. 14 BERLIKUM.


L. C. 15-5-1986.

Hoogste aantal punten voor kinderkoor Prélude. (uit BERLIKUM)

 

L. C. 22-6-1985.

Deo Volente, gospelmuziek met calvinistische domper.

Deo Volente uit BERLIKUM bracht onlangs haar eerste elpee uit met dertien nummers, geschreven en gecomponeerd door drie van de leden van de groep. De grootste productie is van Tjeerd Lont, de toetsenman van de groep en als we ons niet vergissen ook de meest op de voorgrond tredende zanger. ........ .........

 

L. C. 22-7-1986.

Twee Friese kinderkoren vanavond op televisie.

Het kinderkoor Prélude uit BERLIKUM en het Slotkinderkoor uit Sint Annaparochie. De kinderen zingen onder leiding van dirigent Durk (Joukes) de Vries. ........ .........

 

DE FEANSTER, 15-8-1985.

Bliid Boadskip nam afscheid van “ús Syts”.

Augustinusga / Surhuizum. - De in Surhuizum woonachtige, maar in BERLIKUM geboren en getogen dirigente is een telg uit de muzikale Hoogterp-familie. Waar zang en muziek hoog in het vaandel staat in dit gezin blijkt wel uit het feit, dat toen Sytske nog in BERLIKUM woonde, zij één van de vijf gezinsleden was die aktief mee speelde in het plaatselijk muziekkorps. (“De Bazuin”) Naast haar werk in dit korps studeerde zij op haar vrije zaterdag voor haar dirigente-diploma en richtte zij met broer Jan de gospelgroep “De Bliid Boadskip Sjongers” (yn BERLTSUM de B. B. S.) op in BERLIKUM. De útspraak fan heit Hoogterp : “Ús bern wienen net fan sokke barrinners, mar setten har tiid en jild leaver yn ‘e muzyk” illustreert nog eens duidelijk hoe de muzikale zaken er voor stonden aan de Hôfsleane in BERLIKUM. Nadat Sytske in het bezit was gekomen van haar dirigente-diploma dirigeerde zij achtereenvolgens koren in Tzummarum en Hallum en vormde zij met haar broer Jan nog steeds het muzikale hart van de B. B. S. door het schrijven van zang en muziek. In 1979 kreeg Sytske van “har frijer” Uke Smid uit Drogeham te horen ......... .......... 


KLAAS AARTS AARTSMA.

Klaas wie in muzykûnderwizer en Frysk skriuwer, berne te BERLTSUM op 4- 3-1838 en stoarn op 12-11-1874. Hy wie in grut foarstanner fan it Frysk folkstoaniel en brocht foaral te Menaam mei Hermanus Alma en S. Sybouts it selskip “Nut en Genoegen” ta grutte bloei. (1866) Hy skriuw behalve in protte bydragen yn ferskate Fryske jierboekjes en tydskriften : Spiksplinternije Festeljounskrante (1857) ; Lokwinsk oan alle yet libjende minsken, det it mei 13 Juny goed útpakt is. (1857) ; It tsjiende gebot, of sa komme de slynders to pas (1862) ; It huushemelen (yn de Biltske taal. 1865) ; In buike oan de Houlikshimmel (1873) ; G. Colmjon dichtte op syn houlik in “boaskrym” en Swanneblommen (1866); Syn soan Aart Aartsma (berne op 29- 7-1865) wie haadredakteur fan it Nieuwsblad van Friesland ; Sjoch : Myn bodders yn de Fryske Striid (Boalsert, 1926) ; 606 (mei portret) ; It Heitelân (1921) ; 296, 310 ; Slucht en Rjucht (1927) 492, 774, 789. Wumkes.


L. C. 6-8-1927.

ZONDAGSBLAD DER L. C.

Gouden jubileum.

Maandag 8 augustus zal de heer Aart Aartsma, hoofdredacteur van het “Nieuwsblad van Friesland” vijftig jaren aan dat blad verbonden zijn. De heer Aartsma werd op 29 July 1865 in BERLIKUM (Fr.) geboren als zoon van den Friesche schrijver Klaas Aartsma. Op 12 jarige leeftijd kreeg hij een betrekking bij het “Nieuw Advertentieblad” voor Heerenveen en omgeving, waaruit later het “Nieuwsblad van Friesland” is gegroeid. Nadat hij voor zijn ontwikkeling de lessen aan de H. B. S. te Heerenveen en privélessen had gevolgd, werd hem allengs redactioneel werk opgedragen en toen de heer Hepkema zich uit de zaken terugtrok, werd de heer Aartsma met de redactionele leiding belast.

Foto : Aart Aartsma.

 

ROBERT van DIJK

Robert van Dijk, yn 1974 berne te BERLTSUM as soan fan H. (Tjeerds) van Dijk en J. Hofman, (letter wenjend yn Burgum) is freelance skriuwer. Hy studearre yn 1998 ôf as taalwittenskipper oan de Ryksuniversiteit fan Útert en is sûnt 2002 as dramaskriuwer oan de Hegeskoalle fan ‘e Keunsten yn Útert ferbûn. Hy skriuwt foaral scenario’s en toanielteksten en wie fan 2005 oant 2009 artistyk lieder en hússkriuwer fan teatergroep ‘Cowboy bij Nacht’ (www.Cowboybijnacht.nl) Hy wennet en wurket no yn Útert.

 

L. C. 23-2-1950.

D. E. S. heeft eigen vlag.

De christelijke gymnastiekvereniging D.E.S. te BERLIKUM gaf een drietal uitvoeringen. De avonden werden geopend met de opmars en het zingen van het Wilhelmus, waarna de heer S. van Tuinen een welkomstwoord sprak. Door twee dames had de overdracht plaats van een vlag voor de vereniging. etc. ........ etc. ...........

 

ÚS WESTERSKE KULTUER.

De Kleastermienskippen hawwe in protte bydroegen oan ús kultuer. It wienen sintra fan produktiviteit, stúdzje, kennis etc. De Kristlike bydrage oan ús wetjouwing, ekonomy, polityk, keunsten, kalinder en fekânsjes (holy days/ hillige dagen), oan ús morele en kulturele prioriteiten is, dat wy dêr sûnder in gehiel oare maatskippij hawwe soenen.

Wat de keunst oangiet tink ik oan de Piëta fan Michelangelo, it Lêste Nachtmiel fan Leonardo da Vinci, Kristus yn Emmaüs fan Rembrandt, de Messiah fan Händel, it Requiem fan Mozart, de Passies fan Bach, de Goatyske Katedralen, de wurken fan Dante, Milton en Shakespeare, de hûnderten stêds- en doarpstsjerken yn Jeropa en dus ek yn Fryslân, ja gean sa mar troch. Sûnder Kristendom soenen dizze keunstners hiel oare sekuliere dingen dien hawwe. Trouwens it wurd sekulier is ek fan kristlike ôfkomst, hjirmei waarden minsken oantsjutte dy ‘t bûten de kleasters ûnder de gewoane minsken wurken. It kultureel erfguod is de widze fan kultuer. Hjirom allinne al hearre sawol leauwigen as net leauwigen it Kristendom te respektearjen. Sûnder kennis te hawwen fan it Kristendom of de Bibel is men analfabeet op dit gebiet dan is men FREMDLING YN EIGEN KULTUER. Wat betsjut : Hy sit yn de put. Hy is Abraham wurden of Yn sek en jiske sitte hast ek al wer ?

 

L. C. 27-12-1878.

Ingezonden.

BERLIKUM – Een alleraangenaamste avond werd ons bereid door het zanggezelschap. De onderwijzer Groenwoud (Groenewold) had eer van zijn werk. Zang en spel wisselden elkaar af. Arthur en Toneelstudiën werden goed gespeeld. De Barbier werd onverbeterlijk opgevoerd. Allen deden wat zij konden en gaven meer dan men van zulk een gezelschap mogt verwachten. De dames speelden en zongen lief.

 

FYSIKE en GEASTLIKE earmoede.

In protte tsjerkeminsken binne mear “Ietsisten” dan “Bibelsk leauwigen”. Der hearsket “sprakeleazens”, de measten kinne amper ferwurdzje, WAT oft WÊROM ‘t hja leauwe, lit stean it oerdrage oan harren bern of it útdrage yn de omjouwing. Der is mar in LYTS BYTSJE kennis fan de Bibel en oer it leauwen. Geastlike earmoede en in bytse honger om dêr wat mear fan te witten te kommen. Soe it Fysike (lichaamlike) earmoede (honger) wêze, dan is men der earder oan ta om der wat “oan te dwaan”. Wa ‘t net ite wol, kin net libje en sa is it ek mei it geastlike libben fan ‘e minske. Yn it geastlike moat men ek (op)fieden wurde. Dy tradysje (it oerbringen fan generaasje op generaasje fan kultuerguod en gewoanten) is der (tige) wat útrekke, tink ik. De maatskippij is tige feroare en altyd net te’n goede.

 

L. C. 16-12-1933.

BERLIKUM 15 December.

Excelsior. Gisteravond kwamen de leden van den kring BERLIKUM – WIER van “Excelsior” in jaarvergadering bijeen. In de plaats van den heer S. Postma, die naar Leeuwarden vertrok, fungeerde de heer S. Boersma uit WIER als voorzitter. Uit de diverse verslagen bleek, dat het ledental met 10 is gestegen en dat dit thans 85 bedraagt. Uit het moederfonds en het noodfonds is dit jaar fl. 228,68 uitgekeerd tegen fl. 400,- in 1932. De heer W. de Haan werd candidaat gesteld in de ledenraad. De heeren H. Meijer en J. Zwart van BERLIKUM en A. Boersma en G. Poelstra van WIER, die als lid van de propagandacommissie aftraden, werden allen herkozen.

 

-------------------------------------------------------------------

 

L. C. 15-7-1953

Advertinsje :

89e GROOT ZANGERSFEEST.

Op D. V. De 16 Juli te BERLIKUM

Aanvang 2 uur

Avondfeest – Samenzang - Erewedstrijd

Concert door de Chr. Muziekvereniging “De Bazuin”.

Dir. S. de Boer

en de Chr. Zangvereniging “Harmonie” Menaldum

Dir. O.(epke) Plat.

Entreeprijzen : Dagkaart fl. 1,- Avondkaart fl. 1,- Doorlopende kaart fl. 1,50

Kinderkaart fl. 0,50 (Vermakelijksheids) Bel. Inbegrepen.

 

1********************************


De “Stifting Donaasje Doarpsmienskippen BERLTSUM / WIER.”

Yn 1994 is op 13 juni de “Stichting Donaasje Doarpsmienskippen BERLTSUM/WIER” oprjochte. It doel fan dizze feriening is it finansjeel stypjen fan de yn BERLTSUM en WIER fêstige ferienings, stiftings of groepen fan natuerlike persoanen, dy ’t aktiviteiten út de wei sette of inisjatieven nimme, dy ’t nei it oardiel fan it bestjoer fan de Stifting, befoarderlik binne foar de ferbettering fan it kulturele libbensklimaat foar de bewenners fan de doarpen BERLTSUM en WIER. De stif -ting is ûntstien út de âlde feriening dy ’t de namme Coöperative Spaarbank “BERLIKUM” B. A. hie. De rinten út de yn de reserve fan de ‘âlde Berltsumer bank’ bleaune reserve wurde jierliks útkeard. Dit kinne gruttere donaasjes oan projekten, lykas de restauraasje fan de doarpstsjerken wêze, mar ek jierliks of foar ien kear oan ferienings op it gebiet fan fermaak, sport, muzyk, toaniel etc. ..... etc. .......


Om nochris op Tjibbe Hoogstins werom te kommen.

Hy hat al earder ris wat foar toaniel skrean. Ek hie hy in soarte fan revu skrean en gearstald, titele : “By ús efter hûs.” It wie in soarte fan Fryske “musical”. In begrip út Amearika, wat men it bêste oantsjutte koe as in “Amearikaanske operette” of fan “muzikaal (en fokaal)toaniel,” sa waard der doe skreaun. De Berltsumers, yn in grôtfol Herfoarmd Sintrum, wienen al gau ré om de musical “By ús efter hûs” in plakje to jaan. It is “hwat oars as oars” sa waard der sein. Garaazjehâlder Cor Rotgans hie de rezjy en dat wie net in maklik krewei skriuw de Ljouwerter Krante fan 13-12-1960. 


FRANEKER COURANT

23-3-2011.

Lollum – Zo ‘n 600 muzikanten hebben zaterdag en zondag meergewerkt aan de Lollumer muziekmarathon waarvan de opbrengst bedoeld is voor het project van de Stichting Sviatoslav in Tadzjikistan. De muziekmarathon heeft in totaal 4098 euro opgebracht. De grote verassingen waren organist Willem Kuiper en de Berlikumer band HJIRRIS, net als de vorige jaren was de grootste belangstelling voor de afsluitende kerkdienst


L. C. 29-3-1968.

Chr. Landbouwhuishoudschool – Berlikum.

(Opvoering van de operette “van pruiken en wijsheid” o.l.v. de heer G.(errit) Stulp.


**************************************.

NOTARIS H. ALMA

Notaris Hermanus Alma, notaris te BERLTSUM (fan 1891 oant 1911) hat ek Fryske toaniel-stikken skreaun t. w. : “Trije jierren letter, of : Levi Smoel, de lotteryjoad”. “Rabbery beskamme en woldwaen beleane”, Fryheid, lîkheid en bruorskip” en “Út- en ynfallen fen in âld-notaris nei de oarder fen it A - bie” byinoar sammele op de gearkomste fen de Bruorreboun fen notarissen yn Nederlân, to Middelboarch, 24 en 25 July 1912”. Syn dochter Clasina Cornelia Alma is op 23-6-1895 te Ljouwert troud mei in neikommeling, t. w. Theodorus, fan de âld Berltsumer dûmny Nollius Hajonides van der Meulen mei deselde efternamme. Theodorus Hajonides van der Meulen is omkommen by it fergean fan it steamskip “Berlin” by Hoek fan Hollân op 21- 2-1907. Hy wie 44 jier âld en berne op 10-11-1865 te Ljouwert as soan fan Pieter Hajonides van der Meulen. 

(Theodorus Hajonides van der MEULEN, de soan fan Pieter Hajonides van der Meulen, keapman, wenjende yn Ljouwert, en dêr op 23- 6-1895 troud mei Clasina Cornelia Alma, de dochter fan de Berltsumer notaris Hermannus Alma en M. Maas, is op 21- 2-1907 omkommen by de grutte skipsramp de moarns om plm. 6 oere op it Noarderhoofd oan it begjin fan de Nieuwe Waterweg by Hoek van Hollân mei de Harwichboat de S. S. “Berlin”. (In steamskroefskip boud yn 1894) Fan de 144 minsken oan board binne der by dy doe hearskjende grutte stoarm 128 omkommen werûnder om en de by 40 Ingelske bemanningsleden. De oare deis wie prins Hendrik der op de loadsboat “Hellevoetssluis” tsjûge fan hoe ’t de drinkeldeaden burgen waarden. Omdat der doe gjin goede koördinaasje wie, is nei oanlieding fan dizze grutte ramp “Het Oranje Kruis” oprjochte mei prins Hendrik as foarsitter. Dizze ramp hat de minsken en it neis doe dagen lang dwaande holden.)

**************************************.


L.C. 13-2-1960.

By ús eftehûs fan Tjibbe Hoogstins.

“By ús efter hûs” fan Tjibbe Hoogstins. Rezjy Cor Rotgans. Op de planken brocht yn it “Herfoarmd Sintrum” te BERLTSUM.


L.C. 9-8-1909.

De bekende komiek en coupletzanger STAP komt op vele plaatsen in Friesland. Overal met enorm succes. Levert grote en kleine gezelschappen. Aanbevelend.

S. Stap, Berlikum.


L.C. 1-12-1926.

Fryske foardrachten

(16 st.) songen en foardragen troch de bikende Fryske foardrager S. Stap fen Berltsum á f 1,- frij ven de post by D. Nieuwenhuis, Boekhannel Sakkremintstrjitte Ljouwert.


SIEGER STAP wie op 29-5-1902 troud mei Janna Hessels Pettinga, berne te te Tsjummearum as de dochter fan Hessel Pettinga en Sibbeltje Jans Runia. Harren pake en beppe, hjir ek wenjende yn BERLTSUM, wienen Jan Theunissen Runia en Trijntje Tjeerds Runia. Janna har mem wie in nicht fan myn bet-oerbeppe Sibbeltje Dirks Stienstra en is ek besibbe oan û. o. de Berltsumers Theunis Stienstra, Age Stienstra etc. etc. Sieger wie in omke fan Baukje Feddes Winselaar dy ‘t de winkel fan harren heit en mem oan de Buorren húsnûmer 93 fuortset hat mei harren man Gosse Braaksma ûnder de namme Braaksma –Winselaar. Baukje wennet no al jierren op Buorren húsnûmer 3, it hûs wer ’t myn âlders earder fanôf 1949 oant 28 novimber1989 wenne hawwe.

 

PAULUS AKKERMAN, in Frysk skriuwer.

Hy is op 13-7-1908 yn Âldeboarn te wrâld kommen. Syn heit Otte Sijas wie yn Boarn (* blauferver. Paulus Akkerman debutearre yn it Frysk Deiblêd mei koarte stikjes yn de rubryk “Fan it Selskip”. It earste wat hy fan syn skriuwerij oerhold wie in grut nikkelen horloazje, wûn yn in priisfraach fan in BERLTSUMER “Bokkekrantsje”, dat W. A. Eisma útjoech.

 

(* fuotnoat :

In blauferver wie in ambachtsman dy ’t stoffen verve yn de kleur indigo. It wie in fak dat net troch in protte ambachtslju behearske waard. Blaufervers stienen eartiids binne de gilden dan ek faak yn heger oansjen dan de “readsieders”. Om 1880 hinne ferdwynt it berop troch de tapassing fan in syntetysk prosedee.


L.C. 12-7-1929.

Ureterp, 11 juli. 

Niet minder dan 5 eerebogen verkondigden dat ons dorp in het teeken van het feest stond.....etc..s’Avonds was er weer een groote optocht. Om 9 uur stroomde alles naar de groote feesttent, waar de bekende humorist (Sieger) Stap uit BERLIKUM, optrad. De tent bleek nog veel te klein te wezen, zij was meer dan vol. De heer Stap had een geweldig succes, zijn liedjes, moppen en kwinkslagen vielen bizonder in den smaak....etc.


L.C. 25-8-1982.

Radio Fryslân oer Sieger Stap.

Ljouwert. - Tongersdei de jûns om fan tsien oer seizen oan’t kertier foar sânen stjoert Radio Fryslân in programma út oer Sieger Stap fan Berltsum. Sieger Stap fan Berltsum wie yn it begjin fan dizze ieu in bekende foardrager. Hy wie as humorist yn syn tiid tige populêr. Syn dochter Sippie Bark -Stap is no 77 jier en wit noch te fertellen fan de moaie jûnen dy’t har heit fersoarge. (foto Sieger Stap)


****************************


De M-O-H Post 9-4-1964. pagina 4.

Verregend en verwaaid muziek concours te Pingjum. 

Plaatselijke fanfare het hoogst van het concours. ............. In de pauze vertelde de nieuwe voorzitter de heer D.(irk) (Bernards) Posthumus (notaris) van BERLIKUM, dat het een zware taak zou worden om z’n beide voorgangers wijlen notaris Timmer en de heer de Jong te evenaren. Hij deed een beroep op de leden hem deze taak te vergemakkelijken. De burgemeester van Wonseradeel hield een kostelijke toespraak, de mooiste die we ooit op een concours hebben gehoord.

(Teade) Wouda.


L. C. 16-8-1901.

ZEVENWOUDEN. 14 Augustus.

Heden werd te Oranjewoud onder begunstiging van prachtig weder het 5e Muziekfeest van den Bond van Christelijke Harmonie– en Fanfarecorpsen in Friesland gehouden, onder directie van de heeren W. Belgrave en B. Wielinga. Tal van stoomboten, expresse trammen en rijtuigen voerden de legio bezoekers, ongeveer 7.000 aan, terwijl ‘t getal, die per fiets kwamen, mede zeer groot was. Te Heerenveen werd een optocht met muziek gehouden, voorafgegaan door de marechaussee te paard. We telden de volgende muziekcorpsen : BERLIKUM, Wommels, Spannum, Oppenhuizen ......... ......... daarop werd door ds. D. Steenhuis van BERLIKUM een zeer gepast openingswoord gehouden ......... ........ ‘t prachtige landgoed van mr. de Blocq van Scheltinga was den gansche dag voor het publiek open, waarvan ......... ...........


L.C. 21-6-1989.

Er was nooit geen morgenstond, waarop ik geen kastijding vond.

Fries Mozaïek.

In de Bildtse Post herinneringen aan Dirk Gijsberts Wassenaar, een man van "kwizekwânsje" die leefde van 1826 tot 1902 en in Berlikum in grut spul bouwe liet. Gysbert, een pakezegger, is zijn biograaf. Durk Gysberts sprak de tale Kanaäns. Toen een van zijn dochters op zekere morgen niet tijdig het bed had verlaten, zette hij haar in ochtendjapon en op blote voeten op straat en zei daarbij: "Ga tot de mieren, gij luiaard". In het zakenleven had hij nog wel eens met tegenslag te kampen en dat verleidde hem eens tot de verzuchting: "Er was nog nooit een morgenstond, waarop ik geen kastijding vond". 


L.C. 22-2-1965.

Sjoukje de Vries werd de nieuwe Friese "kampioene".

Sjoukje fan bakker Jouke de Vries, wenjende oan it Hemmemaplein 4 wun de earst priis yn de súperieure ôfdieling op it akkordeon solisten konkoers yn de "Klanderij"te Ljouwert.

(Foto : wêrop Sjoukje Joukes de Vries en Kees Snijder fan WIER.

(Sjoukje wennet no yn Boalsert en de lêstneamde yn BERLTSUM yn “de Hoven” oan De Boppe húsnûmer 8.)


L. C. 15-8-1873.

BAKKERSKNECHT

Jan A. van der Meij te BERLIKUM vraagt zoo spoedig mogelijk een bakkersknecht die zijn werk goed verstaat.


L. C. 26-4-1969.

W.(atze) Visser halve eeuw organist in Ried en Boer.

(Hy krige les van master van Manen uit BERLIKUM.)


L. C. 3-3-1953.

MEESTER MEIJER VEERTIG JAAR ORGANIST te DRONRIJP.

........ ....... de jubilaris die nu bijna 70 jaar is, kwam in 1911 te Dronrijp als onderwijzer in de openbare lagere school en werd er in 1913 organist. In de loop der jaren werd hij dirigent van 6 zangkoren waardoor hij ook een bekend persoon werd in BERLIKUM, Menaldum, Marssum en Huins. In BERLIKUM heeft hij 28 jaar lang het onthouderskoor “Excelsior” gedirigeerd.


L.C. 26-4-2004.

Roelof Tichelaar (69) debuteert met vreemde vertellingen. 

(foto : Roelof thús yn de Molestrjitte.)

Door Kirsten van Santen.

Met groot gevoel voor taal tikte de Berlikumer zijn verhalen in de computer ... etc. ... etc ....

Het boek wordt zaterdagmiddag op het landgoed Schatzenburg gepresenteerd.


FRISIA 3-11-1966.

De tiid fan blinen en petroalje lampen.

HÚSLIKE FORDIVEDAESJE

Foarsafier der gjin karweikes dien waerden, koarte men de tiid mei lêzen, praten, sjongen of spultsjes dwaen, sa as kaerten, dominearen en dobbeljen. De inkelde húshâlding hold der musyk op nei. Dat wie dan in piano of oargel, of in harmonika, mar ek gauris in "pathefoan" sa as it typ grammofoan doe al folle neamd waerd. Fan de populaire platen herynerje wy ús û.m. de sjongstikjes fan it Duo Hofman (hy earste, sy twadde stim) Platen en stikjes om daverjend to laitsjen wienen û.o. fan ‘e Hollanner Albert Bok en de Fries (SIEGER) STAP. (fan Berltsum).


L. C. 5-3-2005.

JONG en OUD vermaakten zich binnenshuis.

Foto ’s : û. o. sjoelers yn in Berltsumer húskeamer.

 

L. C. 29-10-1953.

IN HET DONKER.

Door een breuk in de kabel is Dinsdagavond om 7 uur in BERLIKUM een storing opgetreden in het electrisch licht. Een derde van het dorp zat in het donker. Woensdagmorgen is de kabel hersteld.

 

Yn dy tiid wie de stroom der gauris ôf. Foaral as de kabels yn de winter oerbelêste wienen wie it wer rekke. In protte Berltsumers hienen dan ek in reserve oaljelamp efter de hân foar sokke kalamiteiten. It duorre somtiden lang foar ’t de stroom der wer op siet. It eigenaardige wie altyd dat dan net in hiele wyk yn it donker siet, mar fakentiden hjir en der ek yn in protte huzen de stroom der net ôf wie. It wie betiden om en om dat it ljocht yn ‘e huzen baarnde. Wy wisten fan bepaalde huzen dan ek dy ’t mei ús hûs op itselde stroomnet sieten dat de stroom der ôf wie en der by ús yn hûs net in stop trochslein wie.


L.C. 23-8-1932.

Zangvereniging opgericht.

Berlikum, 22 augustus.

Met aanvankelijk 26 leden is alhier opgericht een christelijke gemengde zangvereniging. Het gekozen bestuur bestaat uit de heer E. Smit, voorzitter, mej. J. Zwart, secretaresse, mej. W. Smit, penningmeesteresse en de heer F. de Haan, alg. adjunct. De laatste zal tevens als directeur optreden. De vereniging is genaamd "God is mijn lied".


L.C. 21-11-1945.

BERLIKUM.

Met aanvankelijk 30 leden is alhier een Hervormd kerkkoor opgericht. Tot bestuursleden werden gekozen, de heer S.(ijbren) P. Braaksma (voorzitter), mej. I.(saäkje) Steenstra-Hoekstra (secretaresse), H.(ielke) Gerkema (penningmeester), L.(ammert) Osinga en mej. P.(ietje) Groenhout.


L.C. 3-12-1945.

BERLIKUM.


Den heer P. Born (Pieter en Jacoba (Koosje) Wilhelmina H. Markusse) destiids wenjende oan no de Hôfsleane húsnûmer 55) herdacht als agent–incasseerder bij de Levens- verzekerings Maatschappij “R. V. S.” zijn zilveren jubileum. Hij kreeg de gouden jubileum medaille en van collega’s een schilderij.

(Pieter (Jacobs) Born wie jierrenlang oargelist yn de Herfoarme tsjerke en dirigint fan ferskate koaren werûnder fan it koar “Nut en Genoegen” fan RIE. (opheven yn 1929 fanwege it temin oan manljusstimmen.) Hy joech oargelles. Hy wie ek aktyf op polityk mêd en stie yn 1927 (L. C. 1- 4-1927) as kandidaat op list 12 fan de Herfoarme (Grifformearde) Staatspartij, H. G. S. P. ferwant oan de S. G. P. ) Yn de Twadde Wrâldoarloch, doe ‘t de Berltsumer liedklok fuort wie, spile Pieter altyd, ûnder de begraffenis rûngong om it tsjerkhôf hinne, op it tsjerkeoargel mei iepensteande tsjerkeduorren. It wie doe noch in twa-klaviers oargel en as hy dan alle registers iepen hie, dan trillen de balken ûnder it oargel. By de lêste restauraasje (1972 – 1980) is it wer in ienklaviers oargel wurden en is it oargel wer yn in de beheindere oarspronklike steat werom brocht. It Grutte R. V. S. boerd fan de Rotterdamsche Verzekerings Maatschappij hong destiids ek oan de muorre fan it hûs Buorren húsnûmer 84. It logo is ûntwurpen troch in neef fan myn beppe Alida Posthumus – Fokma t. w. Tjeerd Bottema. (mantsje, froutsje en hûntsje ûnder de paraplu yn swarte ferve. Tjeerd yllustrearre ek in soad skoalboeken en wûn yn 1907 de Prix de Rome (in wichtige keunstpriis.)

Sjoch foar it boerd de foto yn it boek : BERLIKUM Beeld van een dorp, op side 170, de ûnderste foto it hûs mei de twa heaweinen fan Dirk Gijsberts Wassenaar derfoar.


L.C. 7-2-1929.

BERLIKUM.

6 Februari. Hedenavond hield de Christelijke Kiesvereniging (dy fan de C.H.U.) alhier hare jaarvergadering o.l.v. de heer O. Hoekstra. De bijeenkomst was goed bezocht. Blijkens het verslag van den secretaris beweegt het getal leden zich in stijgende lijnen en bedraagt thans 70. De rekening besloot met een klein voordelig saldo. De aftredende bestuursleden de heeren J.(acob) W.(ietzes) Tuinenga, P.(aulus) van der Heiden en J.(itze) Zwaagstra werden herkozen. De groslijst van candidaten voor lid van de Tweede Kamer werd besproken en een lijst van 20 personen opgemaakt, die aanbevolen zullen worden. Naar de op 2 Maart te Leeuwarden te houden groepsvergadering worden afgevaardigd de heeren J.W. Tuinenga, W. Zijlstra en G.(errit) (Hettes) Jellema.

(Bakker) Gerrit Hette ‘s Jellema hat as Berltsumer ek yn it bestjoer sitten fan de Herfoarme “Dr. J. Th. de Visser” Kweekskoalle yn Ljouwert (op de “Mariënburg”) mei de âld Berltsumer Theunis Tjeerds Runia.

(Túnker) Jacob Wytze ’s Tuinenga wie sûnt 1- 1-1921 tsjerkfâd fan de Herfoarme tsjerke fan BERLTSUM. Nei 8 jier waard hy keazen ta Presidint-tsjerkfâd. )


Nei de Twadde Wrâldoarloch binne ferskate (foaral Herfoarme) Berltsumers nei de P. v.d. A oergien, wat men doe wol neamde “de trochbraak.” It waarden de saneamde “Protestânsk Kristlike leden fan de P. v.d. A. yn it Protestânsk Kristlik Wurkferbân yn Fryslân”. It earste Berltsumer bestjoerslid waard dhr. Sierk (Feike ’s) Brouwer. De Berltsumer Herfoarme dumny A. H. Knottnerus wie ek mei “de trochbraak” mei gien. 


L. C. 7-11-1945.

BERLIKUM – In de vergadering van de afdeeling BERLIKUM der Chr. Hist. Unie werden tot bestuursleden gekozen de heeren G.(adze) Nauta, J.(acob) W.(ytzes) Tuinenga en D.(ouwe) (Sjoerds) Runia, de heeren S.(imon) Hager en Th.(ijs) (Joukes) van Schepen. Besloten werd om met de A. R. Een bespreking te houden over eventueele samenwerking bij de gemeentelijke verkiezingen.


L.C. 23-1-1930.

BERLIKUM.

Onder voorzitterschap van den heer W.(ytze J.(ohannes) de Haan hield de Afdeling van de V.A.R.A. alhier haar jaarvergadering. Blijkens de verslagen was het ledenaantal gestegen van 28 tot 52 en sloot de rekening met een klein nadelig saldo.


L.C. 18-12-1953.

Spiegel van stad en land.

Twee jaar geleden moest de damclub O.K.K. te Berlikum alle activiteiten staken daar er te weinig belangstelling was. Het bestuur van de club heeft echter nu de moeilijkheden opgelost, door, in samenwerking met enige schakers van O.K.K., een dam- en schaakclub te maken. De nieuwe club telt 21 leden. Het bestuur is als volgt samengesteld: A.(le) W.(opkes) Miedema, voorzitter, W. de Haan, secretaris, S.(joerd) Quarré, penningmeester. W. Rekker, J.D. Wassenaar, Fr.(ans) Haarsma.

Yn 1985 is troch de N. C. R. V. in KERKEPAD organisearre op de efterienfolgjende sneonen, t. w. op 24 en 31 augustus, wêr ’t de tsjerken fan Stiens, Sint Anne, Bitgum en BERLTSUM oan meidien hawwe. Der binne foar dy tiid T. V. opnamen makke om der ruchtberens oan te jaan. Der kamen in 10.000 besikers op ôf.


L. C. 23-2-1950.

D. E. S. heeft een eigen vlag.

De Christelijke gymnastiekvereniging D. E. S. te BERLIKUM gaf een drietal uitvoeringen. De avonden werden geopend met de opmars en het zingen van het Wilhelmus, waarnaar de heer S. van Tuinen een welkomst woord sprak. Door twee dames had de overdracht plaats van de vlag voor de vereniging. Zowel de toestel- als vrije nummers werden zeer mooi uitgevoerd. In de pauze sprak de heer Brouwer uit Leeuwarden, voorzitter van het Christelijk Gymnastiek- verbond, een kort woord waarin hij de saamhorigheid in de dorpsgemeenschap prees.

 

L. C. 8-10-1970.

Advertinsje :

GYMNASTIEK VERENIGING BERLIKUM

Vraagt zo spoedig mogelijk een leider(ster)

voor 7 á 8 uren per week. Inlichtingen bij

mevr. H. Boomsma – Wieten Hôfsleane 109

te BERLIKUM. (tel. No. 05186-421)

 

L. C. 21-5-1984.

BERLIKUM teert vooral op jeugd.

BERLIKUM – Het is vooral de jeugd die een belangrijke invloed heeft op het ledental van de gymnastiek vereniging BERLIKUM, die zaterdag met een receptie en ‘s avonds een gymna-stiekuitvoering het 50 jarig jubileum vierde. De vereniging, die uit pakweg 175 leden bestaat, heeft in de Berlikumer dorpsgemeenschap een duidelijke functie en met dat gegeven stelt men zich tevreden, ook al staan voetbal– en kaatssport daar meer centraal. Hoewel men aangesloten is bij de Kring Friesland van de K. N. G. V. wordt etc. ...... etc. ...... ...... .......


L. C. 7-6-1878.

Ringrijderij te BERLIKUM.

Op Pinkstermaandag 10 Juni 1878, door ongehuwde Heeren en Dames.

Prijs: 3 gouden Willems.

Premie: id.

Aangifte tot 1 uur, bij Jelle Terpstra.

Opgeluisterd door muziek.


L.C. 25-3-1946.

BERLIKUM.

In de Nederlands Hervormde Kerk alhier werd een jeugd avond gehouden, waarbij ds. Albada van Vrouwen Parochie sprak over "Wat heb je aan je leven?" en ds. Knottnerus over: "Wat wordt er van je leven?" Een lekenspel "Het leven" werd opgevoerd, terwijl het (Hervormd) kerk koor eenige liederen zong.


B.Z.N. wie in bekende band yn de wide omkriten fan Volendam.

Hja lutsen oeral folle sealen. Op 29 july 1967 spilet “B. Z. N.” foar it earst bûten Noard-Hollân, t. w. yn BERLTSUM. In dei letter yn de Gordyk. Der wurdt gjin hotel besprutsen mar de band nimt in tinte mei, dy ’t op it hiem fan in boer deun by BERLTSUM opset wurdt. Sûnder ljocht en grûnseil besykje de bandleden te sliepen. Dy nacht krigen hja besite fan in grutte kolonne slakken, dy ’t oer de sliepende bandleden begûnen te krûpen. It begûn ek noch te reinen, dat fan sliepen net folle mear kaam. Nei dit aventoer is troch de band nea wer meiinoar kampearre. De beide optredens yn Fryslân hawwe der net ûnder leden en B. Z. N. hie in protte sukses yn BERLTSUM en de Gordyk. Hja mochten graach yn BERLTSUM optrede en hawwe hjir faak west yn “Hof van Holland” by dûnsclub “Nocht en Wille”. Ek de yn 1967 yn de Zaanstreek oprjochte band “Soul Invention,” lyts 2 jier letter yn namme feroare ta de “George Baker Selection” hat faak yn BERLTSUM west te spyljen en luts in soad publyk.

(It bestjoer fan “Nocht en Wille” bestie lange tiid út : Holst (Kl. sn.) Meijer, foarsitter. Jan Rotsma, siktaris, Henk (A. sn.) Wetting, skathâlder, G. Algera, fice-foarsitter en de leden Martinus (A. sn.) Wetting en Tys Sjoukes de Vries. Teaterburo Ben Essing levere in protte bekende Nederlânske artysten.

Sjoch de foto op side 199 yn it boek : BERLIKUM Beeld van een dorp.)

Fan it “Hôf fan Hollân” nei it Dûnsfabryk. (T. D. F. “The Dance Factory”.)


L. C. 10-3-1999.

Stappers zwaaien deel van Hof van Holland uit. 

...... ..... alles kan tijdens de reünie op 2 april in het BERLIKUMER Hof van Holland aan de voor -avond van een ingrijpende verbouwing die het uitgaanscentrum terug moet brengen aan de top binnen de discowereld. Jetze Hoekstra en zijn compagnon Wiep van Wieren besloten tot een rigoreuze aanpak, die een investering van een aantal miljoenen behelst. De nieuwbouw met een extra verdieping moet de nog steeds groeiende toeloop naar het uitgaanscentrum opvangen. Elke zaterdagavond herbergt de Hof 1500 tot 2000 bezoekers uit alle delen van Friesland en ver daarbuiten, aldus Hoekstra. Hij heeft zich onder meer in Italië en Frankrijk georiënteerd op de nieuwste trends. Daar heb je complexen van ......... BERLIKUM is een begrip. Op onze internetsite krijgen we reacties uit het hele land etc. ..... ...... etc. ..... .......


L. C. 6-1-2001.

BETONNEN BUNKER.

De beveiliging van The Dance Factory in BERLIKUM jaagt iedereen die stilstaat onmiddelijk weg. De ruimte tussen de klapdeuren is namenlijk een zo genoemde sluisconstruktie en moet vrij blijven. De deuren houden bij brand zuurstof tegen, zodat de vlammen niet van het ene deel van de disco naar het andere kunnen overslaan. In The Dance Factory houden zo ’n twintig man zich alleen maar bezig met veiligheid. Jetze Hoekstra zit iedere maand met hen rond de tafel om alle regels weer even door te nemen. Een keer in het jaar komt de brandweer langs. De nooduit-gangen worden gecontroleerd ...... ........ ........... ......... Laatst had The Dance Factory het jaarlijkse personeelsreisje. In de achtertuin van mede eigenaar Wiep van Wieren, stak Jetze Hoekstra een barbeque in de fik. Blusser ernaast. Iedereen pakte het apparaat in handen. Even kijken hoe het voelt. Je weet maar nooit.

 

L. C. 26-3-1946.

BERLIKUM – DAMCLUB O. K. K. beïndigde 18 Maart haar damseizoen. De uitslag van de competitie luidt als volgt : 1e klas. 1e prijs A. W. de Haan, 2e prijs D. van der Leij. 2e klas 1e prijs J.(arig) A.(tes) Westra, 2e prijs S.(joerd) Quarré, 3e klas 1e prijs F.(okke) van der Pol, 2e prijs L.(ourens) M.(indert’s) Zwart.

 

 

-----------------------------------------

JAN WASSENAAR en de simmer.

Jan Wassenaar sit yn ‘e klas. “Kinsto de fjouwer tiden fan it jier opneame, jonge ?” freget master Brandsma. Jan : “Foarjier, hjerst en winter”. Master freget : “En wêr bliuwt de simmer ?” Jan : “Dat ha ik my dit jier ek ôffrege, master !”

-----------------------------------------

 

L. C. 17-6-1938.

Heden overleed te Groningen in den ouderdom van bijna 45 jaar,

onze beste zoon, broeder en oom

SIJBREN H. SIJBRANDIJ.

BERLIKUM, 16 Juni 1938.

H. Sijbrandij.

G. Sijbrandij – de Vries.

F. H. Sijbrandij.

Sj. Sijbrandij – Zijlstra.

Hendrik, Bram.

 

L. C. 6-4-1943.

HEDEN ontsliep nog onverwacht, na een smartelijk lijden, mijn innig geliefde Vrouw HILTJE HIEMSTRA in den ouderdom van 35 jaar. Slechts 19 weken mocht ik met haar door den echt verbonden zijn. Haar heengaan was vrede. Ps. 61 onber.

BERLIKUM. 3 April 1943.

H. W. Posthumus.

 

L. C. 12-1-2009.

BERLIKUM – Een 16 jarige Leeuwarder is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in een Berlikumer disco omdat hij ervan verdacht wordt in cocaïne te handelen. De jongen kreeg ruzie met een medewerkster van de disco aan het Hemmemaplein. Hierop werd hij apart gezet door een beveiliger van de uitgaansgelegenheid. Een van de beveiligers kreeg een tip dat de jongen in drugs handelde. Toen de Leeuwarder desgevraagd zijn zakken leegde, kwamen er enkele wikkels met cocaïne te voorschijn. Gewaarschuwde agenten sloten hem vervolgens op in het politiebureau voor nader onderzoek.

 

L. C. 25-10-2009.

BERLIKUM - Achter de “opstand” van jeugd tegen agenten zaten veel minder jongeren dan de politie, zegt eigenaar, (oan it Hemmemaplein húsnûmer 10/a wenjende,) Jetze (T.) Hoekstra van discotheek The Dance Factory, waar de ongeregeldheden in de nacht van zaterdag op zondag begonnen, en heeft van zijn portiers begrepen dat er buiten “maar” 35 jongeren echt opstandig waren. Volgens de politie moesten zo ‘n 15 agenten het op straat opnemen tegen niet minder dan 150 zeer onrustige jongeren. Vier van hen zijn opgepakt. Er volgen nog meer arrestaties. Er staan s ‘nachts, als het richting sluitingstijd gaat, altijd twee- tot 300 honderd man buiten, aldus Hoekstra. Zij praten nog wat na of wachten op vervoer. Volgens Hoekstra was er van die grote groep dus maar een fractie op ruzie uit.

 

FRIESCH DAGBLAD

5-1- 2010

Laagdrempelig vermaak bij boksgala in BERLIKUM.

LEEUWARDEN – The Dance Factory in BERLIKUM zal zondag voor de eerste keer in de historie het decor zijn voor een groot boksgala. De Leeuwarder boksvereniging Olympia komt op veler verzoek naar de mensen toe voor laagdrempelig vermaak. Dat is niet minderwaardig bedoeld, want de bokssportliefhebbers krijgen bij de Berlikumer premiére twaalf partijen voorgeschoteld in een ring, die slechts45 cm boven de grond “zweeft”. Dat maakt het evenement nog unieker, dan het al is. “Er zijn nogal wat jongeren uit die hoek, die bij mij trainen. Ook een aantal kaatsers overwintert vaak bij Olympia en de eigenaar van The Dance Factory, Jetze Hoekstra traint ook bij mij. Hij heeft me een aantal keren gevraagd of het niet mogelijk was om ook eens een gala in BERLIKUM te houden. Daar had ik geen problemen mee”, zegt de 63 jarige Tabe Kooistra, de belichaming van de bokssport in Friesland etc ........ ........ ......... .........

 

NIEUWSBLAD van het NOORDEN 31-1-1987

....... ....... Friese Shakin’ Stevens opnieuw in beeld (foto André - ‘helemaal mal’ - ) Vanavond is hij voor de tweede keer op televisie in de Sound mix show tijdens de halve finale André Spaanstra uit het Friese BERLIKUM, een 18 jarige schaatshobbyist. Hij werkt als hulpmonteur bij een installatiebedrijf. Van de 30 talentenjachten in zijn provincie won hij er 26. Als jongen van 10 raakte hij verslingerd aan Elvis, wijdde zich daarna aan het schaatsen, maar nu weet hij wel wat hij wil worden als het even meezit ....... ....... 


L. C. 7-2-1987.

SOUNDMIXSHOW. (Hilversum G. P. D.)

Vanavond komen alle winnaars van de Soundmixshow tegen elkaar uit in de finale. André Spaanstra uit BERLIKUM is een van de kandidaten. Als Shakin Stevens brengt hij het lied “This old house” ten gehore etc. ..... .......etc. ...... ....... Ned. 1. - 20.28 uur.

 

(Hiel BERLTSUM siet natuerlik dy jûns foar de t. v. en ....... ........ ....... en ...... hy wûn it ek noch ! )


L. C. 6-10-1989.

André Sharon samen met band.

BERLIKUM - Het is even akelig stil geweest rond Adré Sharon. Sinds zijn kortstondige avontuur in militaire dienst heeft de jeugdige zanger uit BERLIKUM amper aan de weg getimmerd, maar hij zit alweer vol plannen. Het belangrijkste nieuws is wel dat Adré Sharon – zijn echte naam – binnenkort met een echte groep ons land en West-Duitsland in zal gaan nadat hij jarenlang werd begeleid door een orkestbandje. Hij is momenteel druk aan het repeteren met de Bildtse bluesformatie Bob A Job.

Foto : f. l. n. r. Ben Rensen, Tom Blokland, Johannes Visbeek en Albert Lautenbag.


NIEUWS BLAD v/h NOORDEN. 25-11-1989.

Volgt André Spaanstra Shakin’ Stevens op? 

André Sharôn

André Spaanstra (22) uit de Friese metropool BERLIKUM mag proberen (de rock’n roll sjonger) Shakin’ Stevens op te volgen. De bijna bejaarde Engelse zanger voelt enige stramheid in zijn lijf en leden opkomen en heeft besloten met zijn act te stoppen. Dat vermelt diens manager met financiële afschuw en die zoekt nu naar iemand die in de plaats van Shakin’Stevens kan optreden. Tijdens die pogingen werd hij geattendeerd op het bestaan van André Spaanstra, die in 1987 in de Sound Mix Show van Henny Huisman zingend en salto’ end een levensechte imitatie afleverde en tien keer op de vaderlandse televisie was. André Spaanstra heeft inmiddels de uitnodigingen binnen voor een bezoek aan Engeland. In ons land heeft André als André Sharôn niet het gehoopte succes geoogst. Hij maakte drie singles, maar ‘Shorttrack Baby", "When Cupid knocks"en "Let’s discover" hebben het niet echt goed gedaan waardoor de carriére na een drukke periode van optredens weer enigszins blokkeert. "Ik dream fan in bungalow, fan hynders en in Porsche. Ik dream dat ik it hieltyd drokker krij", zei de jonge Fries een half jaar geleden. Zijn kans ligt nu in Engeland.

(André wie hjir ek drok oan it repetearen mei in Biltse bluesformaasje Bob A Job dy’t hy moette hie op in feestje. De band bestie út Ben Rensen, Tom Blokland, Johan Visbeek en Albert Lautenbag.)


L. C. 2-1-1989.

Korte Metten.Jernewat.

(foto : De Friese popzanger André Sharon (Spaanstra) met zijn glimmende Belgische prijs.)


L. C. 14-2-1987.

Berlikumer Shakin’ Stevens ruilt schaatsen voor microfoon.


NIEUWSBLAD van het NOORDEN 11-4-1987

SPAANSTRA- STEVENS- SHARON

....... ....... Een van hen is de achttien jarige André Spaanstra uit het Friese BERLIKUM. Hij viel niet alleen op door zijn schaatshobby, maar ook als de nieuwe zingende rocker uit de oude school van Elvis Presly ........ .........

 

MUZYKSKOALLE SCHROOR

MUZYKSKOALLE SCHROOR

Yn it pân Buorren húsnûmer 44 te BERLTSUM is de muzykskoalle fan Schroor fêstige west. Hjir hat earst de grientesaak yn sitten fan Cornelis (Kees) Korf, troud mei Elisabeth van Schepen, en letter fan syn skoansoan Jacob (Jappie) Wiersma en noch wer letter de ferve- en behangwinkel fan Ganzinga. Rinke en Wietske Schroor trêden beide wol op as it duo “Rinke & Wietske”. Wietske Laverman gie as 16 jierige yn 1984 sjongen by gospelgroep “Joy” út Bitgumermole wer ’t hja Rinke kennen learde, en wer ’t se letter mei troude. Yn 2007 binne hja skieden. Yn 1994 dienen se mei oan ‘e Sound-mixshow fan Henny Huisman as “Gerd & Hermien” mei it nûmer “Als tranen diamanten zouden wezen”. Fanôf 1997 gie Wietske solo fierder as Wytske Laverman en ek ûnder de namme “Country Wytske”. Rinke komponearre û. o. muzykstikken foar piano, foar musicals en ek wol foar iepenloftspullen û. o foar dy fan Dronryp. Yn it hûs sit no de itgelegen- heid Wels Platesevice.


L. C. 20-3-1874

Dankbetuiging en aanbeveling.

De ÉLÉVES van den Dans-Cursus te Hallum gevoelen zich gedrongen openlijk hunnen dank te betuigen aan den Heer M.T. Arnold, Dans-Onderwijzer te BERLIKUM, voor het flinke onderwijs door hem dezen winter te Hallum verstrekt. Hierbij voegende zijn onvermoeiden ijver, bij zijn werk door hem aan de dag gelegd, zoo moge dit strekken tot zijne aanbeveling.

Hallum, 17 Maart 1874.


Hoe it op in dûnsjun tagie, sjoch :

L.C. fan 2-4-1994.

De gesellige dunsklub fan Wergea ut 1938.

(Foto, wêrop de ynstjoerder fan de foto, Jan Faber wenjende te Easterwâld, in âld-kollega fan my doe yn Ljouwert wenjend. Syn frou is in neikommeling fan de bekende ûnderwizer (en skriuwer Harmen Sytstra.)

Sjoch ek: L.C. 7-5-1999 De taal fan it tsjerkhôf.

L.C. 28-10-1997 Baardster heeft heimwee naar ambachtelijke dorpsgeluiden.

L.C. 21-3-1997 Op’e sneup nei de aldste Frysktalige lietsjes.


Op Internet: Het Rambler – AMC Museum in Berlikum.

De Pôlle 2.


L.C. 15-6-1869.

LEEUWARDEN, 14 JUNIJ,

Zaterdag j.l. is hier, onder voorzitterschap van den heer J. van Loon Jz.,de jaarlijkse vergadering van het "Selscip foar Frysce tael en scriftkinnise gehouden." Door den heer K.A. Aartsma, van Berlikum, werd eene rede in het Friesch gehouden "Hoe het dragen van oorijzers in de mode was gekomen" n.a.v. eener sage.


*************************

L.C.21-1-1948.


G. Hoitsma’s Sjong- en Toanielselskip

komt mei


"Dêr’t de wyn ús hinne driuwt"


Sjong-toanielstik yn 2 bidriuwen en 1 epiloog

fan G.J. Hoitsma


1e opfiering foar it fanfare corps "Klimop" te Berltsum op:

Woansdei 28 Jann, jouns 7 ½ ûre foar leden

Sneon 31 Jann, jouns 7 ûre foar leden en net leden

Snein 1 Febr, jouns 7 ½ ûre foar jongfolk.


*************************


L. C. 7-1-1804.

TWEE á DRIE Timmerknechten, die het timmeren en metzelen geheel of ten deele verstaan, en genegen zijn te werken voor een goed Dagloon, kunnen aanstonds werk bekomen by Feye Sydzes, Mr. Timmerman tot BERLICUM.

(Feye Sydses Reitsma wie boaske mei Corneliske Andries. Hy komt oarspronklik fan Bitgum en is te BERLTSUM stoarn op 17-12-1812, 41 jier âld. Hy is te BERLTSUM doopt op belidenis op 26-5-1808)

 

L. C. 25 –5 -1860.

Timmer- en metselaarsknechten, uit het boereland, kunnen dadelijk werk bekomen by L.(ipke) K.(rijns) bij de Leij (troud mei Pietje Klazes Hiemstra) te BERLICUM.

Een goed wekend verversknecht wordt ten spoedigsten gedurende den zomer verlangt by F.(rederik) D.(irks) Hoitsma (troud mei Giltje Henderiks de Boer) te BERLIKUM. Aan te melden in persoon.

 

L. C. 16-4-1886.

De ondergeteekende bericht door deze aan de ingezetenen van BERLIKUM, dat hij zich als Huis– en Rijtuigverver te BERLIKUM heeft gevestigd; zich minzaam aanbevelende tot alles wat tot zijn vak behoort.

N. B. Tevens zijn bij hem te verkrijgen geschilderde Kleer– en Linnenkasten; concurreerende prijzen.


L.C. 17-2-1896.

BERLIKUM. 17 Februari.

Gistermiddag maakte de gardenierszoon M.D.W. door ophanging een eind aan zijn leven. Zwaarmoedigheid wordt als oorzaak van deze wanhopige daad genoemd.

(Marten Douwes Wiersma, de soan fan Douwe Gerrits Wiersma en Aafke Martens Tilstra.)


L. C. 19-2-1898.

HEDEN overleed plotseling onze geliefde Zoon en Boeder MARTEN DOUWES WIERSMA, oud 51 jaren.

BERLIKUM, 16 Februari 1898.

Wed. D. G. Wiersma en Kinderen.

KENNISGEVING AAN VRIENDEN EN BEKENDEN.

 

L. C. 2-9-1924.

BERLIKUM – 1 September.

Pluvius is ons bijzonder genadig geweest. Gisteren totdat de opvoering van “Fryske Trou” was afgelopen, hield hij zich afwezich. En ook heden heeft hij noch het school – noch het avondfeest verstoord. De opvoering van “Fryske Trou” is voor den heer Veninga (it haad f. e. iepenb. skoalle) en de ongeveer 60 executanten, allen van hier, een groot succes geweest. Het stuk is beide avonden keurig tot zijn recht gekomen. Op een schitterend verlicht sportterrein waren gisteravond circa 1700 bezoekers, hedenavond waren er misschien 500 minder. Uit de geheele omgeving waren ze naar hier gekomen.


L.C. 8-1-1952.

De Kristlik Fryske Krite "Gysbert Japiks" to BERLTSUM hat it tweintich jierrich bestean betocht. Dûmny Romke Byl hat in lêzing hâlden oer âld BERLTSUM.


L.C. 9-7-1953.

West-Friezen geane op bisite by Noard-Friezen.

In selskip fan tritich mânlju en froulju út Berltsum en Minnertsgea en omkriten, sille fan 31 July oan’t 14 Augustus in tocht meitsje nei Denemarken hwêrt hja ûnder oare de Noard-Fryske eilannen Fear en Sül bisykje sille. Ûnder lieding fan ‘e hear B.(indert) Posthuma fan Stienwyk sille hja koncerten jaan troch Fryske lieten to sjongen. Hja forskine yn Fryske klaeiing en wurde ûnderbrocht by Noard-Fryske freonen.


L.C. 1-3-1980.

Ik schilderde wat ik mooi vond.

Tijdens ons gesprek komt de dokter binnen. Simon Kamminga stroopt de mouw op.....etc......Hij mag dan sinds 1925 in Berlikum wonen, aan zijn Harlinger spraak is te horen dat hij in de Friese haven-stad Harlingen geboren is......etc.......etc.........

Sjoch it boek : BERLIKUM BEELD VAN EEN DORP op side 58.

Skildery fan Kamminga mei op it ein syn hûs yn'e Buorren.


L.C. 21-1-1941.

Schilderkunst.

(ynstjoerd stik S. Kamminga.)

Simon Kamminga (22- 2-1895 – 17- 3-1984) troud mei Geartsje Dijkstra, wenne sûnt 1925 yn BERLTSUM. Hy kaam fan Harns. Hy hat hjir hiel wat ferdwûne herntsjes skildere yn ús doarp. Ek hat hy op de jûn–tekenskoalle sitten. Yn de mobilisaasjetiid hat hy yn Den Helder syn tsjinsttiid trochbrocht. Dêr hat hy in protte leard op it mêd fan tekenjen en skilderjen, omdat dêr ek lea-raars ûnder tsjinst wienen dy ’t op fêste tiiden foar in groep les joegen. Yn de jierren 20 en 30 fan ’e foarige ieu hie hy in skildersbedriuw hân. As keunstskilder koe hy “it sâlt yn it iten net fer-tsjinje” sa sei hy. Foar de oarloch al stoppe hy mei syn saak en lei him wer gehiel op de skilder- keunst ta. Syn frou Geartsje holde der in winkeltsje by yn BERLTSUM as byfertsjinste. Hy siet in protte yn de natuer en hie it sketsboek altyd by him. Behalve lânskippen hat hy ek in protte seegesichten, havengesichten, doarpsgesichten en fasetten fan it boerewurk skildere. De Provinsje Fryslân hat “Bolle yn Frysk lânskip” (Tongerfleagen) yn 1974 oankocht, it topstik troch him skildere yn de jierren 20 fan de foarige ieu (* en bekroane mei de “Willink van Collen priis”. Hy hat ek pastels makke, werûnder, om mar ien te neamen, in hurdriderij op Âldebiltsyl.

(* Fuotnoat.

Dat wie in yn 1927 oan Kamminga útrikke oanmoedigenspriis yn in wedstriid fan Arti et Amicitia yn Amsterdam. It skilderij hinget no yn it Frysk Museum yn Ljouwert en waard troch keunsthistoarikus Peter Karstkarel nei eigen sizzen eigenhannich út de neilittenskip fan Kamminga rêden. Jan van Zijverden, haad ynformaasje fan it Frysk Museum, makker fan de begliedende teksten by de útstallings, bringt it ferhaal efter elts tentoansteld stik. Sa skriuwt hy : “Zo op het oog dus misschien een steriotiep schilderij, maar toch één met een mooi verhaal”. De fraach bliuwt dan dochs hingjen of ’t Kamminga’s bolle inkeld yn it museum talitten is omdat de skilder dêr in priis mei wûn hat.

Sjoch de foto yn it boek : BERLIKUM BEELD VAN EEN DORP op side 58


L. C. 29-2-1980.

Het vertrouwde en bekende.

Simon Kamminga (85) in kunst uit leren.

Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Simon Kamminga heeft Kunstuitleen te Leeuwarden een tetoonstelling aan deze in BERLIKUM wonende kunstenaar gewijd onder het motto : “Een leven lang schilderen”.

Foto : “Omboeien” karakterestike tekening fan Simon Kamminga.


L. C. 31-10-1998.

Romantische drama’s van Simon Kamminga.

(foto : “Ploegen aan de slootkant”, schilderij van Simon Kamminga (1895 – 1984), te sjen yn de Schierstins yn Feanwâlden. Kamminga wenne earst mei syn net troude soan Jopie yn de letter sloopte wenning op de Skoanegevelshoeke en dêrnei yn de Buorren op hûsnûmer 16. Jopie wie in dowemelker.)


L.C. 21-8-2008.

Simon Kamminga

De Stichting Simon Kamminga Museum organiseert van morgen (vrijdag) tot 8 september in de Doopsgezinde Kerk van Berlikum de expositie: "Fan en foar Berltsum". Het ingebrachte werk van de kunstschilder Simon Kamminga (1895-1984) gaat over Berlikum en omgeving en is beschikbaar gesteld door eigen (oud) inwoners. Kamminga, geboren te Harlingen, woonde en werkte vanaf 1925 tot zijn overlijden in Berlikum. Tijdens de openingstijden van de expositie zullen zijn twee kleindochters aanwezig zijn.


L.C. 28-4-1955.

P. van Asperen en S.(imon) Kamminga kunstbruorren en freonen.

By gelegenheit fan sechstichste jierdei útstalling yn de Prinsetún. In lytse sechstich jier ferlyn sieten der op de beukerskoalle yn Harns twa jonkjes dy ’t in merakelse nocht oan tekenjen hienen. De beide beukers fan eartiids binne nammentlik de keunstskilders P. van Asperen (no te Ljouwert) en S. Kamminga (no te BERLTSUM) ........... etc. ....... etc. ...... Justerjoun is de útstalling iepene fan notaris B.(auke) Tuinstra (fan Wommels), de foarsitter fan it Boun fan Fryske Kunst-ners, dêr ’t beide lid fan binne ....... etc. ...... etc. ...... (foto)

(Hja hawwe beide ta ferwer leard op de ambachtsskoalle en binne boppe dat ambachtelijke útgroeid. It binne keunstbruorren wurden en altyd freonen bleaun. Simon Kamminga syn motto wie “Mens durf te leven”en “Pluk de dag”.) 


HISKE WIERSMA

In hjoeddeiske bekende Fryske skilder út BERLTSUM is Hiske Wiersma. Hja skildert meast bisten, mar ek lânskippen. It meast mei oaljeferve. Har man Anne-Arjen Blanksma makket de listen. Hy hat in listenmakkerij. Hy is de ienige noch yn Fryslân en der binne noch mar in pear fan yn Nederlân. Hja wenje oan de Kleasterdyk húsnûmer 32. (Atelier Kunst & lijsten) In âld-omke fan Hiske is de ús wol bekende tekener/skilder Ids Wiersma. 


JAAP van DIJK

Jaap van Dijk, foarhinne slachter yn BERLTSUM, hat yn 1996 fan syn leafde foar tekenjen en skilderjen syn berop makke. Sûnt dy tiid wurket hy as tekener, yllustrator en keunstskilder. Jaap skildert yn haadsaak mei oaljeferve. Hy wennet no tsjinoer de eardere slachterij yn de Buorren op húsnûmer 80/A.

(Sjoch ek de L.C. fan 2-9-1997. Slager (38) maakt nieuwe start als tekenaar.)


L. C. 28-3-2000.

Berlikumer schetst het Bildt van nu.

Boeken over vroeger zijn er genoeg vindt Jaap van Dijk. Daarom werkt hij aan een prentenboek van het Bildt, zoals het er nu uitziet. Met Simmer 2000 moet het te koop zijn.

Foto : Jaap van Dijk werkt geconcentreerd aan één van de honderden tekeningen voor zijn boek over het Bildt.

 

-----------------------------------------------

 “BERLTSUMER SPEK”

 

Jaap van Dijk tsjin Hiske Wiersma : “Hasto it nijste skilderij fan my al sjoen ?

 Hiske : “It liket sa echt dat ik der triennen fan yn ‘e eagen krij.

 Wat moat it foarstelle ? “

 Jaap : “In trochsniene Berltsumer sipel.

 

-----------------------------------------------

 

FRANEKER COURANT.

2 – 11 -2011.

Recent werk van Hiske Wiersma.

Yn har eksposysjeromte oan de Kleasterdyk húsnûmer 32 yn BERLTSUM eksposearret Hiske Wiersma har resinte wurken. Kij foarmje dizze kear de boppetoan, mar ek binne der skilderijen fan lânskippen, skiep, hûnen en stedsgesichten te sjen.

 

FRANEKER COURANT.

6- 6 -2012.

Expositie van schilderes Geeske Sijbrandij.

(Hja wennet op It Skil húsnûmer 9.)


L. C. 27-3-1993.

De afgepelde heuvels van Thea Looijenga.

(Skilderijen fan Th. L. ôfkomstich fan Berltsum.)


L. C. 2-8-1889.

Nadat ons voor en na reeds een zevental geliefde panden (bern) door den onverbiddelijken dood waren ontrukt, overleed heden, na eene hevige ziekte van slechts vijf dagen, ons jongste Kind, onze tederbeminde eenige Dochter SIEBRIGJE, in den aanvalligen leeftijd van twaalf jaren en zes maanden, diep betreurd door ons en onze drie nog overgebleven kinderen, wiens aller lieveling zij was.

BERLIKUM, 27 Juli 1889.

J.(elle Sybrens) Sijbrandij.

J.(etske Aukes) Sijbrandij – Joustra.

P. S. Vrienden en Bekenden gelieve deze algemeene tevens als bijzondere kennisgeving aan te nemen.


LIBBENSDOER

Om 1500 hinne waarden de minsken faak net âlder as 40 jier. Der wie sprake fan in grutte bernestjerte, 2/3 fan fan de bewenners waard net âlder as 40 jier.

De minsken waarden yn eardere tiden dus net sa âld. No is de libbensferwachting wol twaris sa heech as hûndertfyftich jier ferlyn. De gemiddelde libbensdoer is no sa ’n 79 jier foar manlju en 83 jier foar froulju.

Der wienen swiere omstannichheden troch swier wurk, earmoede, ûnderfieding, sykten en oerstreamings en 75 prosint fan de befolking wie dwaande mei de produksje fan fiedsel. De tagong ta goed fiedsel sa ’t wy dat no wend binne, is in foarrjocht, grif as jo it besjogge fanút it perspektyf fan de ûnderfieding en min fiedsel oant fier yn de 18de ieu, ek yn Jeropa. Troch ferskate saken waard de trochgong ta (mear) fiedsel befoardere. De meganisaasje, it gebrûk fan fossiele brânstoffen, de útfining fan keunstdong en it bestriden fan skimmels makke it yn de 19de ieu mooglik gruttere opbringsten te bewurkjen yn Jeropa en de Feriene Staten. Yn eardere tiden wie net alles better ; de produksje wie leger per hektare, de fereaske mankrêft folle heger en ek yn Nederlân wie earmoede. Tsjintwurdich kinne wy mei moderne produksjemiddelen in protte minsken te iten jaan. Wat wol bliuwt is der de problematyk fan oarlogjen en twadieling yn de maatskippij. En net te ferjitten, de taname fan de befolking yn ‘e wrâld.

 

L. C. 29-1-1962.

PLOTSELINGE DOOD.

De 58 jarige heer O.(nijdus Feikes) Born uit (fan de Vissersteech, troud mei Grietje Grofstein) BERLIKUM, landarbeider van beroep, is gisteren plotseling overleden bij de Witte weg onder WIER. De heer Born was ‘s morgens vertrokken om te gaan vissen. Nadat hij zijn bromfiets neergezet had moet hij onwel geworden zijn. De heer P.(iet) Vrij (troud mei Taetske Wierts Wiersma wenjende oan de Gratemawei húsnûmer 10) ontdekte gistermiddag tegen half vijf het stoffelijk overschot.


L. C. 25-12-1882.

CONCERT.

Zangvereeniging “De Eensgezindheid” te BERLIKUM

CONCERT

op dinsdag den 26 December 1882

ten huize van den logementhouder D. G. Visser aldaar.

Muziek van het 1e Regiment Infanterie.

Aanvang ‘s avonds 7 uur.

Na afloop bal.


L.C. 14-10-1940.

A. Aartsma

In den ouderdom van 75 jaar is gisteravond te Heerenveen overleden de heer A.(art) Aartsma, tot 1936 Hoofdredacteur bij het "Nieuwsblad van Friesland". De heer Aartsma werd 29-7-1865 te Berlikum geboren als zoon van de Friesche (toaniel)schrijver K.(laas) A.(arts) Aartsma.(4-3-1838 - 12-11-1874) Op 12 jarige leeftijd kreeg hij een betrekking bij het "Nieuw Advertentie blad" voor Heerenveen e.o., waar uit later het "Nieuwsblad van Friesland" is gegroeid.

(Yn de folksmûle ek wol de “Hepkema ’s krante” neamd. Letter is dizze krante opgien yn it Nieuwsblad van Friesland.)


HEECHLIET 8 : 12

Yn 1906 waard op 7 oktober dûmny A.(rnoldus) Rolloos (1874 - 1956) yn it amt befêstige te BITGUM troch de BERLTSUMER grifformearde dûmny H.(endrik) Thomas. Thomas wist, dat Bitgum in jiertraktemint fan fl. 1000, - oan de nije dûmny útbetelje soe. Dêrom preke hy dêr oer Heechliet 8 : 12 : “De duizend zilverlingen zijn voor u, o Salomo.”


L. C. 23-6-1937.

Ds. H. Thomas overleden.

Te Leiden is overleden ds. H.(endrik) Thomas, predikant bij de Gereformeerde gemeente (is : tsjerke) aldaar. De thans ontslapene, die 1 September 1868 was geboren, studeerde aan de Vrije Universiteit en werd in 1896 candidaat, 13 September 1897 aanvaardde hij zijn ambt bij de Gereformeerde kerk te Purmerend. In 1905 vertrok hij naar BERLIKUM en sinds 6 Juli 1913 arbeidde hij in de Gereformeerde kerk te Leiden.

 

L. C. 10-2-1998.

BERLIKUM, 9 Februari 1888.

Voor eene som van fl. 7000,- is door de doleerenden te BERLIKUM aangekocht, om tot eene kerk te worden verbouwd, het huis thans bewoond door mej. de weduwe Roorda.

De eardere eigner fan de grûn (doe wie it noch hôf en noch net beboud) wie yn 1832 de bouboer Pieter Jans Pieterzen en it hûs op De Kamp húsnûmer 8, no bewenne troch de famylje Jacobus Klazes Wassenaar, hie Pietersen doe ek as eigner. Pieter Jans Pietersen, de soan fan Jan Pieters Pietersen op 12-6-1803 troud mei Pietje Wigles Westra, wie op 14-9-1831 troud mei Alida Petronella Egges Hogenbrug. De soan fan Pieter en Alida wie de lettere tsjerkfâd Egge Pieters Pietersen. De fan de widdo Roorda oankochte pleats (“Bildtzicht”) om ta tsjerke ferboud te wurden wie dus nei 1832 boud en noch net sa âld.


De Grifformearde tsjerke fan BERLTSUM sûnt 14- 8-1887.

Dûmnys :

De op 25-3-1862 berne kandidaat J. Hartwigsen 24-11-1889 - 7- 2 -1892 nei Harmelen, kandidaat H. Bouwman fan Grins 8 -10-1893 - 10-10-1897 nei Hattem, ds. Harm Bouwman (* wie de lettere prof. dr. Bouman oan de Theologyske Hegeskoalle fan de Grifformearde tsjerken yn Kampen. Hy krige letter bûtenlânske ûnderskiedings w. û. in ere-doktoraat en in ere- professoraat.) ds. Derk Steenhuis fan Blije 25- 9-1898 - 31- 7-1904 nei Ulrum, ds. Hendrik Thomas 18- 6-1905 fan Purmerend - 29- 6-1913 nei Leien, ds. Hendrik Philippus Ingwersen 12- 7-1914 fan Baarn (hy wie weromkommen as sindingssûmny fan midden Java te Puworeja) – 8 - 9-1918 nei Nijkerk, ds. D. de Wit 21-11-1920 fan Leidschendam - 17-10-1926 nei ‘s -Hertogenbosch, ds. Jan (Hendriks) Offers 8 - 5-1927 fan Laar (Greefskip Bentheim, Dútslân ) - 1- 1-1946 nei Sittard, Súd-Limburch, ds. L. W. Muns 12- 1-1947 fan de Heij –Tuindorp - 12- 4-1951 nei Rotterdam - Súd, (ds. L. W. Muns hat in komplete bundel makke en ferskine litten mei dêryn de 150 psalmen, streekrjocht út it Hebriuwsk oerset en mei 3 lofsangen, streekrjocht út it Gryksk oerset.) ds. E. Jansen 3- 6-1951 fan Uithuizen - 13- 6 -1954, nei Aduard), ds. Lubbert Jelles Loosman, troud mei Jacoba H. van den Akker, 16-10-1955 fan Stad aan ’t Haringvliet - 20- 9-1959 nei Bodegraven. – (van 4/57 - 4/58 legerpredikant), ds. Harm Klaas Poelman 13- 8-1961 fan Arnemuiden - 31-12-1967 nei Kamperland, ds. Sytze Feenstra 6- 2-1972 fan Eastermar - 10- 4-1977 nei Schoonebeek, ds. Piet van Dijk 13- 8-1978 fan Nijeveen - 30- 6-1985, nei Nijkerk. ds. Gerrit van Reeuwijk 31- 8-1986 fan Wierden - 16- 8-1990 nei Heerhugowaard, dêrnei hat ds. Pieter Dijkstra, troud mei Drieseree Schinkel, hjir 15 jier dûmny west fanôf 1992 oant 2007 ta, is nei Grou feroppen en hat dêr op 4- 2-2007 syn yntrede dien as dûmny yn de Sint Pieter tsjerke dêr) en sûnt maaie 2009, Arjan J. Bouwknegt, ôfkomstich fan Bloksyl e. o. no as dûmny fan de Protestânske gemeente (P. K. N.) fan BERLTSUM tegearre mei de eardere Herfoarme dûmny Jeannette Geertruida van den Boogaard - Bongers. Ds. Arjan J. Bouwknecht wie de lêste troch de Grifformearde tsjerke fan BERLTSUM beroppen dûmny. Hy is yn 1964 berne yn in gesin op in pleats te Nijeveen (no Gemeente Meppel) as âldste soan út dat gesin. Syn frou Jacqueline (Wilma Jacqueline) Bouwknegt-Bonestroo, ferpleechkundige, mar no húsfrou en gastâlder foar bern (berneopfang), is berne te Apeldoorn yn 1966. Hja wenje no yn de pastorije oan de Ir. C. M. van der Slikkeleane op húsnûmer 8.

 

(* Fuotnoat :

Fan al dy dûmnys samar in stikje út it libben fan ien fan dy dûmnys, de letter lanlik bekend wurden ds. Harm Bouma. Hy is berne op 30-8-1863 te Grins. Hy komt op de 26ste febrewaris 1893 ris yn BERLTSUM om in “stichtelijk woord” te sprekken. Dat hat wierskynlik sa ‘n yndruk makke op de Berltsumer grifformearden, dat hy útnoege waard jitris in kear te kommen. En Bouman hie blykber mei safolle seine, ek foar eigen hert, it Wurd yn BERLTSUM ferkundige, dat hy, hoewol, ek wol fan tinken, dat in berop it gefolch wêze koe en syn promoasje wer ’t hy mei dwaande wie, dêrtroch op de eftergrûn skowt wurde koe. Hy hie lykwols de frijmoedigens net om dit fersyk ôf te slaan. Sa preke hy op de 14de maaie 1893 in twadde kear yn BERLTSUM. ........... en dan folget it berop. Gean ? ..... Net gean ? ...... De dissertaasje ropt, de gemeente fan BERLTSUM ropt. BERLTSUM wol desnoads noch wol wachtsje op de yntree, as it berop mar oannommen wurdt. It binne dagen fan earnstich selsûndersyk. Dan folget de beslissing : gean. De dissertaasje dy ‘t noch net ôf is moat dan mar wachtsje. Yn it roppen fan BERLTSUM hie Bouman de stim belústere fan syn Hear en giet nei BERLTSUM, straks sierd mei de heechste titel dy ‘t in minske hjir op ierde drage kin : Verbi, Divini Minister of wol Tsjinner fan it Godlik Wurd. Hjir wurdt hy, neidat hy dêrfoar op 28 septimber 1893 troud wie mei Fré Dijksterhuis dy ‘t in lyts 40 jier syn gade west hat, op 8 oktober 1893 yn de Grifformearde tsjerke op de Kamp ynlaat troch ds. J. Duursema fan Uithuizen. Hysels ferbynt him oan de gemeente mei de wurden fan de apostel Paulus : “Wij spreken wijsheid Gods, die het kenmerk van een geheim draagt.” *) Bouman is berne yn de stêd Grins en wie ôfkomstich út Ôfskieden miljeu. De dissertaasje, dy ‘t wol yn grutte kladden klear lei en weroan noch safolle arbeidde wurde moast, bliuw lizzen woe se him de titel fan doktor teology weardich meitsje. Fjouwer jier hat hy yn BERLTSUM arbeide. Hy krige hjir IN PROTTE bewizen fan WEARDEARING foar syn PASTORALE wurk, dit blyk út de beroppings fan Snits, Wolvegea etc. Hy is hjir tige bang west dat hy troch de dea weinommen wurde soe út syn gesin en wurk, doe’ t bliken die dat in slimme nierkwaal syn krêften begûnen te slopen. Yn oktober 1897 is hy nei Hattum gien. Dêr krige hy yn 1899 in swiere longûntstekking dy’ t syn libben tige yn gefaar brocht hat mar dy ‘t hy ek wer te boppe kommen is. It wie in wrakseljen mei de dea. It wie in wûnder dat hy de 23ste july dêrop yn Kampen promovearje koe ta dr. yn de teology. Prof. dr. Harm Bouman is op 8- 2-1933 ferstoarn. Hy studearre oan de Teologyske skoalle te Kampen, oan de Universiteit fan Amsterdam en promovearre dêr op it begrip gerjochtichheid yn it Âlde Testamint en oan de Frije Universiteit. Yn 1902 waard hy heechlearaar tsjerkeskiednis en tsjerkerjocht. (Ik hie dizze libbensrin earne lêzen en yn ferkoarte foarm oerskreaun.)

 

*) Master Floris Visser skriuwt yn it boekje : 100 jaar – Gereformeerde kerk van BERLIKUM 1887 – 1987. ..... ..... ..... Na eerst 6 keer tevergeefs te hebben beroepen, wordt het 7e beroep uitgebracht op kandidaat H. Bouman te Groningen. Deze neemt het beroep aan en doet intrede op 8 okt. 1893. NERGENS staat vermeld wat de tekst was van de intredepreek. De tekst fan de preek wie dus 1 Kor. 2 : 7) Fierders skriuwt hy : Over het WERK en de PREKEN van de predikant wordt in de notulen NOOIT gesproken. Tussen de regels door kan men lezen dat enkelen deze NIET waardeerden, terwijl anderen ze juist ZEER HOOG aansloegen. Dat zal ook altijd wel zo blijven. En dat is sa. Dûmnys en dokters hawwe altyd mei minsken te krijen en kinne it net eltsenien nei it sin dwaan.

 

Dûmny L. W. Muns.

De hjir yn BERLTSUM (1947-1951) stien hawwende dûmny L. W. Muns hat grutte bekendheid ferkrigen troch syn boek : Psalmen en lofzangen, wêryn hy de 150 psalmen út it Gryksk berime hat. Neist de bondel fan dûmny H. Hasper is dy fan him by werheljen op de generale synoade fan de Grifformearde tsjerken yn diskusje west.

 

L. C. 15-2-1957

Ds. L. Loosman gereformeerd predikant te BERLIKUM zal voor een jaar zijn gemeentewerk neerleggen. Ds. Loosman, die sedert 1955 predikant in BERLIKUM is, zal gedurende die periode als legerpredikant werkzaam zijn.

 

Ds L. Loosman (74) overleden.

Nunspeet - Ds. Lubbert Loosman, emeritus predikant te Nunspeet, is 23 november in de leeftijd van 74 jaar overleden. Lubbert Loosman werd op 28-7-1920 te Urk geboren. Hij bezocht het Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam. Hij studeerde vervolgens enige jaren rechten aan de Vrije Universteit in Amsterdam en vervolgens theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ds. Loosman deed 23-11-1952 intrede te Stad aan het Harigvliet. Vandaar vertrok hij in 1955 naar BERLIKUM. Hij werd in 1959 predikant te Bodegraven, vanwaar hij in 1963 naar Scheveningen ging. Van 29-6-1969 tot aan zijn emeritaat op 1-6-1972 was ds. Loosman predikant te Hoofddorp. 


L.C. 18-11-1926.

Afscheid ds. De Wit.


FRYSK DEIBLÊD, moandy 19 -2-2007.

(Pieter wurdt Sint Piter, ofwol de “Paus fan Grou”)

GROU – Tijdens een feestelijke kerkdienst is ds. Pieter Dijkstra zondag verbonden aan de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Grou-Jirnsum. Na afloop van de dienst werd de nieuwe predikant van Grou in hotel Oostergoo verwelkomd door Sint Piter. Ds Dijkstra is geboren in Veenwouden (uit Chr. Gereformeerde ouders), studeerde theologie in Kampen waar hij zijn doctoraalscriptie schreef over de themapreek. Hij was tot voor kort predikant te BERLIKUM. Daar nam hij op 4 februari 2007 afscheid met een afscheidsdienst in de Berlikumer kruiskerk. De verbintenis van ds. Dijkstra aan de beide protestantse gemeenten van Grou vond juist plaats in het weekend dat in het dorp het tradietionele Sint Piterfeest gevierd werd. Het gezin van ds. Pieter Dijkstra en zijn vrouw Drieseréé Schinkel neemt in april 2007 zijn intrek in de Sint Piterpastorie.


KOSTERS fan de Grifformearde tsjerke fan BERLTSUM

Dirk Westra. (1888) Jan Monsma. (1889 - 1901) Jan Feikes Draaijer. (1901 – 1912) Hy wie op 17-5-1888 troud mei Trijntje Anne Sybrens Werkhoven. Dirk Yme ’s Lautenbach. (1912 - 1931) op 3-8-1911 troud mei Tettje Sjoerds Weiland. Rienk Pieters Bouma (1931 - 1960) troud mei Martentje Jans Boomsma. Jan Rienk ’s Bouma. (1960 - 1965) troud mei Barber Engeles Visser. It echtpear Thomas Tjeerd ’s Westra en Henny Kuiken (1965 - 1986) Willem Renkema (1987) dan in pear jier Hille Nijenhuis en no as lêste it echtpear Mink en Tineke van Koningsveld – van der Veen. Nei it ferstjerren fan Mink hat Tineke it kostersskip allinne fuortset en is no sûnt 2011 de kosteres fan de beide tsjerkegebouwen ca. fan de P. K. N. gemeente yn BERLTSUM.

 

---------------

Dûmny ZELLE - As ik de grifformearde dûmny fan BERLTSUM Pieter Dykstra leauwe mei, en dûmnys sprekke altyd “de wierheid”, hat syn eardere amtsgenoat dûmny Zelle út Ljouwert ris in preek holden oer de âlde kening David. Doe ’t kening David âld wurden wie, sa lêze wy yn ‘e Bibel, krige hy it s’nachts altyd tige kâld. (I Keningen 1 fers 1 – 4) Hy koe net mear waarm wurde al bestoppen se him ek noch sa. Dêrom seinen syn tsjinners tsjin him : Se moatte foar mynhear de kening in frommiske, in jongfaam sykje en dy moat de kening betsjinje, foar him soargje en yn syn earmen sliepe, dan sil mynhear de kening wol waarm wurde kinne. Doe sochten se om in kreas jongfaam yn it hiele gebiet fan Israël. Se fûnen Abisjach fan Sjûnem en brochten har by de kening. De jongfaam wie tige kreas. Se soarge foar de kening en betsjinne him, mar de kening besliepte har net. Zelle preke altyd yn trije dielen, mei dêryn in tuskensang. It tema fan syn preek moat nei oanlieding fan dizze fjouwer Bibelfersen west hawwe : ‘David oud’, ‘David koud’, ‘David stout’. De tsjerketsjinst luts nei oanlieding fan dizze tekst natuerlik in protte folk. Dat lêste ‘David stout’ sil yn syn útliz fan ‘e tekst wol op it foute dwaan yn syn regeartiid slein hawwe, tink ik, want der stiet dúdlik “de kening besliepte har net”

---------------


SAKJE LITTE.

De Berltsumer koster-deagraver Sake P. Paulusma, wenjende yn ‘e Buorren yn ‘e kosterswente op húsnûmer 1, docht autorydeksamen by it C. B. R. yn Ljouwert. 

Eksaminator : “It spyt my foar jo Paulusma, mar ik moat jo sakje litte”.

Paulusma : “It spyt my ek tige heite, mar it is wol sa moatte jo mar tinke, dat jo my better sakje litte kin dan dat ik jo sakje litte moat.”

 

---------------

 

 L. C. 27-5-1944

Advertinsje :

D. V. de 29e fen de Blommemoanne scil it 25 jier

lyn wêze, dat ús bêste âlden

TJEERD WESTRA

en

TRIJNTJE van de VLIET

to BERLTSUM boaske binne. Det God hjarren

sparje mei, is de winsk fen hja tankb’re bern.

Gjin droktme om ‘t myn trije bruorren der net binne.

BERLTSUM, Maaie 1944.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. C. 14-3-1997.

MUZIEK TILT ORGANIST JAN van der MEIJ OVER ZWARE JAREN HEEN.

(foto : Jan van der Meij bespilet it oargel fan de Grifformearde tsjerke yn BERLTSUM.)

Gewijde klanken kunnen een mens boven zijn beslommeringen uittillen. Jan van der Meij uit BERLIKUM weet dat als geen ander. Hij is al zestig jaar kerkorganist. In benauwde uren kroop hij achter het orgel, of .......... zelfs erin.

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van de tachtig jarige Jan van der Meij. Al 60 jaar bespeelt hij het orgel van de Gereformeerde kerk van BERLIKUM en nog steeds verzorgt hij regelmatig de muzikale omlijsting van kerkdiensten. Zondag 30 maart viert hij zijn jubileum in de kerk.

Als jongen van 10 maakte hij kennis met het orgel. “Ús omke hie in oargel en dat woe er wol kwyt. Fan in nicht fan ús mem ha ik it spyljen leard”. Later kreeg hij les in Leeuwarden. “Alle wiken gie ik op ‘e fyts nei Ljouwert. Dêr krige ik les yn de Koepeltsjerke”. Rond zijn 20e be -heerste hij het instrument zo goed, dat hij in de kerk van BERLIKUM achter het orgel mocht kruipen. In april 1939 werd van der Meij opgeroepen om in Den Haag zijn militaire dienstplicht te vervullen. Zes weken later moest hij achter het orgel examen doen. “Ik krige fan de kom - mandant in dei ferlof om eksamen te dwaan. Dat wie yn de Martini tsjerke yn Grins. In ûnbidich grut oargel hienen se dêr en in grutte tsjerke dat it wie. En allegearre minsken der by, dat ik stiif fan de senuwen.” Die zenuwen deden hem uitzonderlijk de das om : hij zakte voor het examen. Een jaar later volgde de inval van de Duitsers en werd van der Meij ingezet bij de verdediging van Den Haag. Na de capitulatie raakte hij in krijgsgevangenschap. “Ik mocht nei hûs doe ‘t in omke yn Fryslân longûntstekking krige. Ik gau werom foar de begraffenis”. Thuis, nam hij het orgelspelen weer op. Om aan de tewerkstelling te ontkomen dook hij onder. “Ûnder in tsjinst kamen de Dútsers de tsjerke (doe noch oan de Wiersterdyk) yn : se sochten minsken. (dy ’t de tewurkstelling ûntdûken wienen) Ik siet efter it oargel. Ik tocht dat ik yn tsjerke wol feilich wie. Doe ‘t ik seach dat se der yn kamen ferstoppe ik my yn it oargel. In famke naam it spyljen oer. De Dútsers namen 20 minsken (jonge mannen) mei mar my ha se net sjoen.” (guon binne doe yn alle hasten nei de Koepeltsjerke flein om dêr de mannen te warskôgjen dat de Dútsers yn oan -tocht en op jongfeintenjacht wienen.)

Naast de drukte van zijn tuindersbedrijf en het bespelen van het kerkorgel, vond van der Meij ook nog tijd om vier muziekkorpsen uit verschillende omringende dorpen te dirigeren. Ook gaf hij jonge muzikanten les. “Ik joech les oan 20 learlingen yn ‘e wike. In les koste yn dy tiid fl. 1,50. Na de dood van zijn vrouw en daarna ook zijn zoon (soan Freerk is efter syn hûs oan de Hôfs -leane 95 dea riden ûnder de trein nei it feilingsterrein ta) verkocht hij het tuindersbedrijf. De tijd die daar opvolgde was hij in dienst als conciërge op een M. E. A. O. (skoalle), tot zijn pensioen in 1981. “Nei de dea fan myn frou en myn soan seach ik it net mear sitten. Ik ha de boel ferkocht. De muzyk hat my holpen, hat my der oer hinne tild”. Bij zijn 20 jarig organisten jubileum ontving van der Meij een lintje van de Koningin. “Ik spylje eltse dei op it oargel. Ik moat it goed byhâlde”.


OVERGAVE.

Daar schrijdt een rouwstoet henen – naar ‘t donker graf. - Geen bloem, hier brak een knop – het leven af. De bomen, zie ze nijgen – zich naar de wind. – Het voorjaar ligt in ‘t zwijgen – weent (* om dit kind - Het ouderpaar betreden – met diepe smart. – Hun kind- de laatste schreden – doorstriemt het hart. – Een ongeval –verbrijzeld – is ‘t lichaam zeer. – De moeder ogen zien niet – haar lief kind weer. – Geen kus, geen woord, geen afscheid – kon hier verricht. – Geen daad, geen hand, geen zucht; - de kist moest dicht. – Zacht zinkt de kist nu neder – in kille grond. – ‘t hart van hen die dit aanschouwen – breekt op die stond. – De ouders, en het pand – staan hier ter zij. Here God, Uw sterke hand – zij hun nabij. – ‘t Gebroken hart vraagt menig keer – waartoe ? waarom ? in ‘t Heilichdom. – Het wenend hart schuilt nog nader – in hun verdriet. – Staam ‘lend vraagt het, onze Vader – Uw wil geschied. – Zwijgend peinzend mag ‘t ontwaken – niet ons, Uw wil. Here wil het zelf zo maken – in Gode stil.

BERLTSUM.

TOM

(* Fuotnoat :

 Út ‘e dichtbondel fan Bauke Zwart. (Tom) Ûnder de begraffenis begûn it te reinen.

Frederik Jans van der Meij, 8 jier âld, waard efter syn âlderlik hûs oan de Hôfsleane troch in spoarwagon oerriden op 16 maart 1957.


L.C. 25-6-1959.

Jongerendag te Berlikum.

Op het Wardy-terrein te Berlikum is de 15e landdag van Gereformeerde Jongelings- en Meisjesverenigingen gehouden. Sprekers waren ds. S. De Vries van Buitenpost en de heer E. van Ruller van Groningen, die respectievelijk spraken over : “Feeststoet of rouwstoet” en “Om een Christelijke politiek”. ‘s Avonds sprak ds. S. Wesbonk van Leeuwarden over : “Brutsen forbiningen”. Een toneelclub uit Lollum voerde het toneelstuk : “Fan ‘e rein yn ‘e tonger” op. De Groninger Minstreels zorgden voor muziek en zang.


De LIBBENSRIN fan in protte BERLTSUMERS is werom te finen yn it Tsjerkeblêd.

It earste TSJERKEBLÊD fan de Herfoarme gemeente is yn 1946 foar it earst printe (stinsele). In protte nijs oer it libben fan in protte Berltsumers is yn de tsjerkeblêden werom te finen. Fanôf 1985 wurdt it tsjerkeblêd útjûn mei it Grifformearde tsjerkeblêd “De Kerkklok” as S. O. W. (Samen op Weg) tsjerkeblêd. Fanôf desimber 2010 giet it blêd fierder as tsjerkeblêd fan de Protestantske Gemeente fan BERLTSUM mei de namme “Tsjerkelûden”. De Minniste gemeente fan BERLTSUM hat mei dy fan Sint Anne it tsjerkeblêd FUNDAMENT / STIMULANS.


L.C. 18-6-1785.

Verschenen bij A. Jellema te Leeuwarden beide dicht stukjes Welluidende beuzelingen getiteld: Het Belkumer raadsel en de Schimper betaald.

Den 22-4-1787 zijn hier de eerste maal geproclameerd en met speciale last en permissie van de H.W.G. Heere Grytman J.G.H.W.C. de Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg op den 29 dito de tweede en derde maal, Hendrik Geerts en Akke Ewerts, beide van ‘t HOOGHIEM onder Belkum. En sijn deese Jonge Lieden op den 6-May -1787 met attestatie van hier in hun voorgenomen Huwelijk bevestigd door Ds. H. Lemke te Wier, volgens berigt.

GEPROCLAMEERD.

Den 22- 4-1787 zijn hier de eerste maal geproclameerd en met speciale last en permissie van de H. W. G. Heere Grytman J. G. H. W. C. de Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op den 29 dito de tweede en derde maal, Hendrik Geerts en Akke Ewerts, beide van ‘t HOOGHIEM onder BELKUM. En sijn deese Jonge Lieden op den 6 May 1787 met attestatie van hier in hun voorge-nomen Huwelijk bevestigd door Ds. H. Lemke te WIER, volgens berigt.

 

HUWELIJK OP HET HOOGHIEM

Den 26- 8-1800. Jacobus Cant, Med. Doctor op Arendstuin en Juffr. Doekie Lemke wed. v. d. Compagnie (of Heer)schrijver Michaël Hulshuijs op het HOOGHIEM onder BELKUM. Welke attestatie genomen hebbende, om voor een commissie uit de Raad der Gemeente op het Hooghiem in hun Huwelijk te worden bevestigd.

(Hja hienen in 3 dubbele slúten bank by in pylder yn hier yn de tsjerke fan BERLTSUM dy ‘t der by de lêste grutte restauraasje (1972 - 1980) wer út helle is.

 

Berne yn BERLTSUM : Duconia (Doekeltje, Doekie) op 3 -11-1805.

Doopt yn WIER op 8 -12-1805.

Berne yn BERLTSUM : Titia (Tietje) op 1- 8-1807.

Doopt yn WIER op 13- 9-1807.

(Beide bern fan Georgius (Jurjen) Duco Hulshuis Lemke en Fokje Siek ’s Baarda fan it “Heech-hiem” (lizzende oer it Berltsumer Wiid). It gebiet foel frjemdernôch ûnder BERLTSUM wilens it fanôf WIER makliker te berikken wie. Men moast destiids mei de boat it Wiid oerstekke om de koartste wei nei BERLTSUM te nimmen. Soe it wêze kinne dat de hjirboppe neamde pleats earder de Berltsumer tsjerke tabeheard hat ?)

 

L. C. 10-11-1818.

BERLIKUM, den 30 October 1818. Heden omstreeks den middag, werd ons ter groote blijdschap eene Dochter geboren.

T. W. Dijkstra.

A. C. Dijkstra, geboren Lemke.

 

L. C. 7-9-1819.

Het Dochtertje, op den 30 October j.l. ter onzen blijdschap geboren, dat ook aanmerkelijk veel door haar beminnelijken hoedanigheden, tot onze huiselijke genoegens heeft toegebracht, werd ons heden, na herhaalde koortsen en aanhoudende stuiptrekkingen, hoe treffend voor ons ouderhart door den dood ontrukt.

BERLIKUM, de 4 September 1819.

T. W. Dijkstra.

A. C. Dijkstra, geb. Lemke.

 

L. C. 7-2-1823.

Onze eenigste Zoon WILLEM, geboren den 7 Junij 1810, die ons altoos zo lief en dierbaar was en nu in ons oog zoo veel beloofde, werd ons heden (hoe grievend voor ons ouderhart) ontrukt ! De Godsdienst van Jezus en de hoop op het wederzien aan de overzijde des grafs, is nog de beste troost in ons zieltreffend lot, hetwelk ons thans, met ons eenigste Dochter is te beurt gevallen.

BERLIKUM. Den 2 Februarij 1823.

T. W. Dijkstra.

A. C. Dijkstra. Geboren Lemke.

Dit tot kennisgeving aan vrienden en bekenden.

 

L. C. 27-2-1824.

Het verlies van onze eenigsten Zoon WILLEM, hetwelk on de 2 februarij des vorigen jaars, zoo zieltreffend te beurte viel, werd heden, door de geboorte van eenen Zoon, Gode zij dank ! enigermate verzacht.

BERLIKUM, 24 Februarij 1824.

T. W. Dijkstra.

A. C. Dijkstra. Geb. Lemke.

 

L. C. 13-2-1835.

Heden morgen ten zes ure, overleed mijn waarde Echtgenoot TETMAN WILLEMS DIJKSTRA, in leven Steenfabrikeur alhier, en assessor der Grietenij MENALDUMADEEL, in den ouderdom van circa 58 jaren, waarvan ik 6 in den echt met hem heb mogen doorbrengen mij nalatende een Zoontje, welke zijn verlies niet beseft.

BERLIKUM, 10 Februarij 1835.

H. L. Wijnia.

Wed. T. W. Dijkstra, mede uit naam van des

overledenes Dochter en Behuwd zoon.

 

(Boppeneamde ferstoarne Tetman Willems Dijkstra wie yn 1797 skoalmaster te WIER. Hy wie op 25-2-1777 berne as soan fan ‘e Bitgumer skoalmaster. Syn bruorren Pieter Willems Dijkstra en Heerke Willems Dijkstra wienen respektivelik skoalmaster te Bitgum en BERLTSUM. Tetman Willems Dijkstra hat gjin rang besitten. Wol wie hy meiiens doarpsrjochter en kollekteur en fan 1806 oant 1810 “gaarder” te WIER. Hy is op 1-8-1802 te WIER troud mei de dûmnysdochter Anna Catharina Hobbo’s Lemke. Dêrnei mei Hiske L. Wijnia. Yn 1813 betanke hy foar syn skoalmasterspost. Hy waard yn febrewaris 1814-1815 SCHOUT fan de gemeente BERLIKUM en wer letter assessor fan ‘e Gemeente Menameradiel. Yn BERLTSUM kocht hy it tichelwurk en waard hy stienfabrikant.)

 

Sjoch it boek : BERLIKUM BEELD VAN EEN DORP op de siden 113 en 114, arbeiders (sters) op it tichelwurk.


L.C. 26-3-1906.

De compagnie vrijwillige Friesche Jagers vierde de verjaardag van Koning Willem (I) op 24 Augustus met grote luister en geestdrift. De korporaal Mr. C.P.E. Robidé van der Aa (de bard der compagnie genoemd) gaf van dit feest eene beschrijving in de Leeuwarder Courant in de no’s 106 en 114 van het jaar 1815. Het vrij corps Friesche Jagers was (toen) ingedeeld als volgt: Kapitein van Nidek als chef etc. etc. A. Osinga te Menaldum, W.(inandus) Andringa van Assen te BERLIKUM etc. etc. Het zilveren jubileum (van dit corps) werd op 13 Juli 1840 gevierd etc. etc.


IN STIKJE BERLTSUMER SKIEDNIS.

Sjoch it DEIBOEKJE fan Romke van Reenen (1901 - 1984) oer de perioade 1930 - 1947 mei as titel : IN EN ROND BERLIKUM. Romke wie hússkilder en wenne yn it hûs op de hoeke Verma-ningstrjitte/Hôfsleane húsnûmer 18. Letter hie Gerben Rein ’s Schiphof hjir in blommewinkel yn.


L.C. 26-11-1996.

It deiboek fan de skilder Romke van Reenen út Berltsum.

(Út pake’s tiid troch Kerst Huisman)


L.C. 7-1-1989.

Oer pake’s tiid.

(foto : wêrop û.o. Minne de Geele.)


----------

BERLTSUMER KOMT (lokkich ?) NET OP ‘E BON.

In Berltsumer falt yn ‘e Ljouwerterfeart. Hy ropt “help, help ik ferdrink !” Ien fan ‘e Berltsumer plysjes fytst op ‘e Tichelersdyk en sjocht de earme man om him hinne sparteljen. Hy stapt fan ‘e fiets ôf en seit tsjin de ûnfortúnlike man “Dat is mar goed ek, oars hiest in bon fan my krigen, want do meist dêr net swimme !”

----------


L.C. 19-7-1995.

Hage knippe ? Doch earst de sydkanten.


L.C. 30-7-1994.

Op ‘e seedyk sjoch ik wêr’t ik wei kom.

(Geandewei troch Hylke Speerstra.)


HEIT & MEM.

It tydskrift HEIT & MEM is in fergese útjefte fan it AFÛK. Dieuwke (Arie’s) Posthumus, fan oarsprong út BERLTSUM, is ien fan de redakteurs. It tydskrift is yn earste ynstânsje ornearre foar jonge âlden fan baby ’s en pjutten en stiet oan de kop ta fol mei handige tips en leuke aktuele ûnderwerpen. Dieuwke wennet no yn Winsum (Fr.) en is boaske mei Raymond van der Meer.


L. C. 30-7-1994.

BAUKE ZWART

De SAMLE FERSEN fan Bauke Zwart (TOM) û. o. oer : It tsjerkhôf, De âld toer, By de feilingklok, De biwaarskoalle, De Ôfslach, De feilingmuorre. It Heechhout, De âld poarte, De houtseachmole, Ús korpsen, Feest yn BERLTSUM, Ús doarpsklok. Bauke wenne yn de Bûterhoeke op húsnûmer 42.

(Bauke en Jabbigje.) Boekje fan 88 siden. Printe : F. D. Offset Ljouwert 1986


FAKÂNSJE yn Berltsum.

Fanôf de fyftiger jierren seach men de aksjeradius fan fakânsje fierend Nederlân (BERLTSUM) waaksen nei de oerstap fan de fyts op de brommer en it autootsje. Ferhalen fan fiere reizen efter in frachtwein oan sukkelje op in slingerjende twabaansdyk de Dalmatyske kust bylâns. Nei in pear kear ôfpeigere thúskommen dochs no mar it fleantúch nommen nei Alanya of Antalya of soksawat. Oant it kollektive gefoel ûntstiet, fyn ik dit no werklik leuk en ûntspannend ? Ús âlders hienen de hiele dei de radio oanstean. Myn generaasje de T. V. Ús bern en bernsbern de hiele dei de kompjûter. Oant it nijs dêr ôf is en jo ûntdekke, datsto eigentlik somtiden neat oars wolst dan lekker yn de tún of op it balkon sitte, of in rûntsje fytse en útwaaie. Wy wolle hûndert opwinende dingen belibje. Jo moatte op tûzenen plakken west hawwe om dêroer mei prate te kinnen en fia ynternet de godgânske dei te hearren wat de oar oan it dwaan is . De Skepper is mei dy trends nea meigien. Âlderwetsk rêst Hy ús út mei twa eagen. De ringong fan sa ’n 5 km yn ’t oere en in ribbekas dy ’t botsingen fan 8 km oan kin. Sawol ús spiisfertarring as ús meuch om eat te belib- jen is bûn oan beheinde dosearrings. Krekt as in hûn en in kat liket ús aksjeradius berekkene te wêzen op folslein gelok yn in striel fan 10 km, om mei pastoar van Ulden fan Snits te sprekken.

Wy gienen hjir yn BERLTSUM yn de jierren 50 as jongerein yn de grutte fakânsje te beiploaitsjen by de hôfkers lykas in Klaas Elsma út de Krússtrjitte en in Hyltsje Tsjepke ‘s Smits fan de Hôfs-leane en in protte oaren. Foar it folploaite kistke krigen wy in bonsje. Op sneontejûn waarden de bonsjes telt en krige in elts wêr ’t hy rjocht op hie. Oaren holpen yn de blomkoal of te jirpel-sykjen of wat der ek mar op de túnkerij te dwaan wie. Fakânsjereizen wienen der net by. In dei of in pear dagen fuort nei Appelskea of Gaasterlân wie mar foar inkelden weilein. It grutte útstapke wie altyd wer it skoalreiske en dat wie dan ek alles foar de measte Berltsumer bern. It útstapke foar de 65 plussers wie altyd wer de “âlden fan dagen tocht”. Ienris yn it jier meiinoar fuort earne hinne wie altyd wer in grut feest foar de âldsjes. (sjoch de âlde doarpsfilmkes) Wy wienen der net minder lokkich om. Wy wisten ek net better. Of ’t men no lokkiger is yn dizze wolfeartstiid ? Ik betwifelje it. Om de roomske preester Henri Nouwen te sitearjen : “We leven alsof ons geluk afhangt van wat we hebben. Maar ik moet de eerste nog tegenkomen die ware vreugde, echt geluk en innerlijke vrede heeft gevonden en wat hij of zij bezit”.

 

NO HAWWE IN PROTTE LJU FEKÂNSJESWIERRICHHEDEN.

En dat giet sa :

Ach buorfrou, jimme geane dit jier dochs net mei fekânsje, soene jo yn dy tiid dat wy fuort binne in eachje op ús hûs hâlde kinne ? Wy sette de rúten op in kierke mar wolle jo se jûns tichtdwaan en gelyk oplette oft it net ynreint ? Ús kat moat der sa no en dan natuerlik wol yn en út kinne. En as it wjerljochtet, wolle jo dan de antenne út de T. V. helje ? De brievebus hoecht net eltse dei lege te wurde hear, mar wol graach om de twa dagen, oars rekket hy ferstoppe. En as jo dan dochs de brievebus leechhelje, wolle jo dan de post op steapeltjes lizze en de kranten op folchoarder ? Dat is foar jo gjin muoite en foar ús in hiel gemak as wy werom komme fan fekânsje. It waakflamke fan ‘e geiser mar brâne litte, dan kinne jo waarm wetter taapje om it kattebrea oan te lingjen dat yn de kuolkast stiet. Ienris deis, dat is genôch. En lette jo dan ek efkes op ‘e kattebak ? Poes springt der somtiden wat raar mei om. Wy dogge der twaris yn ‘e wike skjin sân yn. As jo dat dan ek dogge stjonkt it net sa as wy thúskomme. Oh, ja, wolle jo ek oplette as it waakflamke net útwaait ? Oars kinne jo it akwarium net byfolle. Dat is net in protte wurk no ? It is mar ienris yn de wike nedich. Wol eltse dei fuorje as it kin. In lyts bytsje út it lofter buske en in bytsje mear út it rjochter buske. Fierders sa no en dan wat wjirmkes, dy kinne jo by ‘Agra Totaal’ yn ’e Bûterhoeke wol krije en ûnder it drippen fan ‘e kraan in wike yn libben hâlde. Skjinmeitsjen hoecht net, allinne oan de binnenkant wat ôfnimme. Oh, ja, Wetting de leadjitter kin noch komme. Ik ha tsjin him sein dat hy by jo de kaai weihelje kin. Wy ha nammentlik in lytse lekkaasje en dêrom moat de haadkraan ôfslúten wurden neidat jo wetter brûkt hawwe. Fine jo ek net dat it gêrs sa giel wurdt as jo it te lang waakse litte ? Wolle jo it dêrom sa no en dan efkes rôlje ? Wy dogge it altyd twaris yn ‘e wike. En dan ek in kear de hage in bytsje bysnoeie, as it kin. Oars is der, as wy werom binne, gjin begjinnen mear oan. Sproeie allinne mar as it tige droech is. De râne fan it gazon hoecht net byknipt te wurden. Ja, de planten dat wurdt wat dreger. De gatsjeplanten moatte eltse dei in bytsje wetter hawwe, de fingerplant om de dei een wat grutter skeutsje, de fetplant twaris yn ‘e wike floeibere keunstdong, de kaktussen ienris yn ‘e wike in pear droppels wetter, de synthésja twaris yn ‘e wike yn in bak lij wetter sette en de lobeelja ienris yn ‘e wike yn lij wetter. En, oh, ja, de grientetún, dat is in ferhaal apart. De pûltjes binne natuerlik presys ryp as wy fuort binne. It der gerêst fan en wat oerbliuwt dogge jo mar yn de friezer. Dat is net sa ’n folle wurk. Genietsje ek mar fan de ierdbeien en meitsje fan de rêst mar jam. Hearlik, dêr kinne wy yn de winter wer fan genietsje. En dan ha ik hjir noch in list foar de boadskippen. Wolle jo dy wol efkes yn hûs helje want as wy werom komme is de Spar fan van Wigcheren ticht.

Ja buorfrou ! ........It is in hiele organisaasje, sa ’n reis ! Einliks hawwe jo grut gelyk dat jo rêstich thúsbliuwe yn BERLTSUM!

 

FRANEKER COURANT.

23-5-2012.

Burgemeester fietst over ‘gevaarlijke weg’.

(Foto : (Waarnimmend) Boargemaster Tom van Mourik en Tomas (Erik Gorritsoan) Jansen, learling fan basisskoalle “De Fûgelsang”, fytse op de Kleasterdyk nei BERLTSUM ta.


L. C. 28-5-2010.

Âldste toanielklub begûn yn it bedstee.

Regiseur Janneke Bergsma (tr./m. Pieter Jan Smit,) wennet yn it hûs op it “Âld Tichelwurk” oan de Hôfsleane húsnûmer 76 by de brêge te BERLTSUM.

(foto : Janneke Bergsma.)


L. C. 28-6-2011.

Vintage zoekt de uitdaging in ‘classic rock’.

DE BAND.

BERLIKUM. –Vintage heeft vooral ‘classic rock’ covers op de setlist staan. Nummers van Gary Moore, Van Halen en Whitesnake annex iets moderner werk van Within Temptation en Anouk.

Op de foto : f. l. n. r. De gitaristen Edward van der Meer (troud mei Anna Otto’s Rekker, har broer Jan Rekker, sjonger Gerrit Beekman, drummer Gerben Sietses Dikland, troud mei Nynke Dirks Abma (oerkommen fan de band Bombarje), bassist Remco de Haan en sjongeres en toetsenfrou Anna de Vries.


L. C. 3-5-1974.

Verrassend Menaldumadeel aantrekkelijk voor fietsers.

(foto : kaart Berltsum en omkriten.)


L.C. 7-10-2002.

Culturele fietsroute voert langs historie.

Berlikum. - Friesland heeft er een culturele historische fietsroute bij.

(foto fanôf it bregje oer de Ljouwerter feart mei it sicht op it molehûske fan de eardere moune "De Hoop" fan Berltsum op it ein fan de Bûterhoeke.)


L. C. 3-6-2006.

Appels, zuivel, pepermunt en Elfstedensoep.

In de ketels gaat hij duizenden liters soep maken voor de elfsteden fietsers.

foto : Johan Popke ’s Schram fan BERLTSUM (Johan en Sybrigje fan de Gratemawei húsnûmer 32.) efter de tsjettels.


L.C. 8-3-1903.

Neeltje LettingaUit goede bron vernemen wij het volgende: Mej. N. Lettinga te BERLIKUM, de bekende houtsnijdster, kreeg onlangs uit Den Haag de opdracht, een geheel in gereedheid zijnd spinnewiel van oud Friesch model met alle bijbehoorende zaken zoals windblok, hespel (tweeërlei soort) enz. op te sporen en, versierd met het bijpassende snijwerk, naar de dame, die de bestelling deed, op te zenden. Jongsleden Vrijdag vertrok het bestelde en reeds Dinsdag avond had mej. L.(ettinga) een postwissel en een vriendelijk schrijven terug ontvangen welke haar beide alle reden tot blijdschap en tevredenheid gaven. Uit de brief bleek toch de aangenaamheid der "mevrouw" voor wie het spinnewiel was bestemd geweest en die niemand anders was dan Hare Majesteit de Koningin-Moeder! Er werd mej. L.(ettinga) volle vrijheid gegeven, deze haar bereide verassing te vertellen aan wie zij maar dacht dat er belang in stellen zou. Met haar stellen wij deze bewijzen van waardeering van die zijde op hoogen prijs. 

Neeltje Lettinga Dijkstra (1873 - 1917) wie beropsmjittich dwaande mei de Fryske folkskeunst as houtsnijster. De bestelling wie destiids bard troch de frou fan de Haagse boargemaster mefr. van Harinxma – Callot d ‘Escury en wie bestimd foar in tentoanstelling yn Karlsruhe yn 1903. Prins Hendrik hat op in tentoanstelling fan “Friesche Kunstnijverheid en Huisvlijt” ek alris in byldhoud tafeltsje fan har oankocht en de keninginne û. o. in hurde bank. In protte fan har wurk is bekroand wurden. Yn BERLTSUM en op in protte oare plakken joech hja kursussen yn it hout-snijen. Hja is mar 44 jier âld wurden.

(Sjoch ek de L.C. fan 18-6-1917 en dy fan 24-10-1985. Neeltje Lettinga, een te lang vergeten kunstnijveraarster.)


L. C. 28-7-1953.

In BERLIKUM kwam de bejaarde heer F.(eike) Born (Feike en Grietje fan de Vissersteech), doordat hij onwel werd, zodanig op het trottoir te vallen, dat hij met een bloedende hoofdwonde per brancard naar zijn woning moest worden vervoerd.

 

L. C. 7-5-1954.

Op de hoek Dominésteeg – Achterweg te BERLIKUM vond een botsing plaats tussen een motorrijtuig en een fietser. De botsing was zo hevig, dat het voorste wiel van de fiets totaal werd vernield. De motor liep eveneens schade op. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

 

L. C. 23-6-1955.

Landdag van Gereformeerde jongeren.

De elfde landdag van de Gereformeerde M. V.’s (Meisjes verenigingen) en J. V ’s (Jongelings verenigingen) heeft het eensdeels wel, en anderdeels niet met het weer, daar ‘s middags velen thuis waren gebleven om ook daar in het hooi van het mooie weer te profiteren. ‘s Avonds waren echter meer jongeren (ruim 900, het dubbele van ‘s middags) naar het sportterrein “Wardy” te BERLIKUM getogen om toch nog een gedeelte van deze geslaagde dag te kunnen meemaken. 

....... ....... Na de pauze sprak de dr. K.(laas) (Douwes) Runia van Dokkum over “De tsjerke en wy as jonge minsken”. “De tsjerke wurdt sa gau gewoan, dat men it foarrjocht der net mear fan yn sjocht om nei tsjerke gean te meijen”, sei ds. Runia. Hy woe de jongeren fan 17 oant 24 yndiele yn trije groepen : dyjingen dy ’t nei tsjerke geane út tradysje en dy ’t net kritysk leauwe, mar wol earlik en suver; de twadde groep, dy ’t mear kritysk ynsteld is, de studearjenden; en de tredde groep dy ’t neffens Runia de gefaerlikste is. Dat binne de ûnforskilligen, dy ’t nei tsjerke geane omdat heit en mem it sa ha wolle. Dat binne de jongeren, dy ’t kâld noch wârm wurde, mar dy ’t lij bliuwe. Mei dizze groep hie sprekker de measte noed, hwant as God se net pakt, dan komme hjir ûntsjerkliken út fuort. Sprekker woe ha, dat der yn it tsjerklik libben mear jongeren bylútsen waarden, dat der mear aktiviteiten yn de jongeren komt. As lêste ûnderdiel fan dizze dei waard der it toanielstik “Kaïn” fan de Holwerter toanielploech “Pro Rege” foar it fuotljocht brocht. It wie in skoander slot fan dizze dei. 


L.C. 18-7-1910.

Friesland op de Scheveningsche Tentoonstelling van Huisvlijt

........te zien was een "knottedoek" en veel ander Friesch huisvlijt. Van de inzendingen hier zijn er 12 uit BERLIKUM, 1 uit St. Annaparochie en 1 uit St. Jacobiparochie. Terwijl juffrouw Lettinga haar reputatie op het gebied van Friesland’s huisvlijt en kunstnijverheid over de gehele provincie niet alleen, maar ook verder in het land groote vermaardheid heeft.......Mej. Lettinga vertelde me dat sinds de Koningin-moeder haar collectie kunstnijverheid met een Friesch spinnewiel vermeerderde er veel vraag naar gekomen is. Juffrouw De Haan zat in oud-Friesch costuum achter een spinnewiel. Voor juffrouw De Haan was’t een feitelijke aanleiding om ‘t spinnen te leeren en daarmee op nijverheidstentoonstellingen uit te komen. En machine-borduurwerk van Trijntje Huitema uit Berlikum gemaakt op de "Singer". Aardig in’t Friesche hoekje is de inventaris voor een poppenwieg, door Femke Twijnstra uit Berlikum, ingezonden. De pop in’t wiegje slaapt in oud-Friesch nacht costuum. Het is de dochter van de houtsnijder Twijnstra, die eigenlijk kuiper in de boterfabriek, hier eveneens eenige mooie stalen van zijn kunstvlijt te bewonderen geeft. Dan heb je de Bosma familie uit Berlikum. Terwijl Pieter P. Bosma, die vroeger op een pannenfabriek werkte, nu op een boterfabriek is, weet hij in zijn ledige uren uit den zuivere klei aardige dingen te snijden, die hij dan in de fabriek van Dorama te Leeuwarden laat bakken. Van Lietje Bosma is goed en kunstig mandenwerk te zien. Boukje de With uit Berlikum met postzegelwerk op borden en schaalen..........etc. etc.


L.C 4-2-1946.

Echtferiening.


8 Febr. scil it 40 jier lyn wêze,

dat ús bêste âlden pake en beppe


THOMAS WESTRA

en

SIJKE KUPERUS


boaske binne


D. Th. Westra, T.W. Westra-Bruinsma

S. Westra, J.W. Westra-Jellema.


L.C. 27-3-2006.

GORREDIJK

Jouke Ynema (36) en Jan Boomsma (20) uit BERLIKUM, vorig jaar de vinders van het eerste kievitsei van Fryslân, hebben zaterdagmiddag om acht over half vijf het eerst eitje van Opsterland gevonden. Het lag in een weiland bij Gorredijk.


L.C. 18-3-2010.

MENAAM

Jan Metzlar (49) uit BERLIKUM heeft gisterochtend om 9 uur het eerste kievitsei van Menaldumadeel gevonden.Het lag in een bouwland aan de Earneker (te Menaam). De ambtenaar kon het ei aanbieden aan zijn werkgeefster burgemeester Gerrie (Gerbrich) van Delft-Jaasma.


L. C. 10-7-1979.

Man uit BERLIKUM in auto overleden.

(Jouke Ynema sr. út de Molestrjitte, wie militêr (sersjant) op de Ljouwerter fleanbasis.)


L.C. 18-10-1950-

In nij toaniel selskip.

Ûnder lieding fan Thomas Rispens út Bitgum hat him in nije toaniel ploech foarme, dy’t dêr syn berop fan meitsje sil om út spyljen te gean. "De Noarderlingen" hiet it selskip, dat út twa manlju en twa froulju bestiet. Yn Hidaerd sille hja op 1 Novimber foar it earst foar de foutljochten komme. Ûnder de regy fan Cor Rotgans (garaazje hâlder oan de Hôfsleane) fan BERLTSUM hat de ploech"De earste massinist" fan Germen Hoitsma, ek in BELTSUMER, ynstudearre.


L. C. 10-7-1979.

Man uit Berlikum in auto overleden.

(Jouke Ynema út de Molestrjitte, militêr op de Ljouwerter fleanbasis.)


L. C. 18-10-1950-

In nij toaniel selskip.

Ûnder lieding fan Thomas Rispens út Bitgum hat him in nije toaniel ploech foarme, dy ’t dêr syn berop fan meitsje sil om út spyljen te gean. “De Noarderlingen” hiet it selskip, dat út twa manlju en twa froulju bestiet. Yn Hidaerd sille hja op 1 Novimber foar it earst foar de foutljochten komme. Ûnder de rezjy fan Cor Rotgans (garaazje hâlder oan de Hôfsleane) fan BERLTSUM hat de ploech ”De earste massinist” fan Germen Hoitsma, ek in BERLTSUMER, ynstudearre.


L.C. 3-11-1950.

Toaniel.

De Noarderlingen (út Berltsum) komme mei it stik: "De massinist".


L.C. 18-8-1951.

De Noarderlingen spylje wer.


Heerenveense Courant. 20-5-2010.

Opmars “Die Twa” niet te stuiten.

(foto : Krijn en Jacob Dijkstra út BERLTSUM, ek wol de Fryske “Nick & Simon” neamd.)


HEERENVEENSE COURANT. 8-7-2010.

Dy TwaHeerenveen. Krijn en Jacob Dijkstra uit BERLIKUM, alias "Dy Twa", hebben Nederland in hun zak. De Friese Nick en Simon worden ze wel genoemd en dat is zeker geen overdreven compliment, want de beide heren hebben met liedjes als "Famke fan myn dreamen", "Sinnewaarmte" en "Fûgels" bewezen net zulke ontworpende popliedjes te kunnen schrijven als hun Volendamse collega’s. En dat is mooi, want na "De Kast" en "Twarris" staat er eindelijk weer eens een Friestalige popgroep in de nationale hitlijsten. Kortgeleden verscheen het eerste album van het duo en inmiddels is dat schijfje al doorgedrongen tot in de Nationale Top 100. Op Dinsdag 13 juli staan de beide Dijkstra’s samen met o.a. Jan Smit, De Kast en Jannes op het T.R.O.S. Muziek Feest op het gemeenteplein in Heerenveen. (en 2 ris útstjoerd as part ien en twa op de televyzje) De Heerenveense Courant heeft beslag weten te leggen op 5 gesigneerde albums van "Dy Twa" en die kunnen gewonnen worden door de jeugd. Als....etc....etc.

(Jacob Tjalling ’s Dijkstra wenne en Krijn Dijkstra wennet no noch yn de Jacob van Tuinen– strjitte, resp. op de húsnûmers 18 en 26.)


"GROTE JO"

'Grote Jo' (Jurjen Heerkes Osinga) Op 31-10-2010 is it BERLTSUMER fenomeen “Grote Jo” (Jurjen Heerke ’s Osinga hommels ferstoarn. Hy wenne de lêste jierren yn de Bûterhoeke op húsnûmer 6 foar de haadingong fan it Herfoarmd Sintrum. It sjongen siet him yn it bloed. Hy wie fan alle merken thús. Fan Johannes de Heer oant rock (Grote Joe goes rock), fan “Daar bij de bietenbult,” ”Mevr. Parfum,” en “Brand in ’t bordeel” oant “Daar ruist langs de wolken”, de psalmen en de gezangen ta. Jurjen wie in sjonger fan it libbensliet. Hy song ek wol op brulloften en partijen. Op Krystjûnen en foar de âlderen en allinnegeanden. Jurjen begûn it sjongen op ferskate koaren. De lêste tiid siet hy as bas op it Berltsumer manljuskoar “Sjongendewiis”. Hy is 73 jier âld wurden. .

Sjoch ek de films: 

1982 Kroegmaten op besite

1991 Grote Jo 25 jaar muziek voor de kaatsclub

1989 Grote Jo & Trudy

1990 Jaarfeest CJV en Jeugdclubs 1990 (deel 1) en (deel2)


L.C. 6-11-2000.

Berlikumer Grote Jo op Rock-avontuur. (foto)

L.C. 16-2-1955.

Spiegel van Stad en Land.

Een toneel gezelschap bestaande uit leden van de Blauwe N.V. voerden in het "Hervormd Centrum" te Berlikum het toneelstuk "Striid" van K. Woudstra op. De gebroeders van Wigcheren (Joop en Max) zorgden voor muziek en de heer J.(urjen) Osinga nam het vocalistisch deel voor zijn rekening.

(Letter wienen it : “Grote Jo & Co”. Grote Jo (Jurjen) gitaar en sjonger & Co (de bruorren Joop en Max van Wigcheren) mei it Philicorda oargeltsje.)


L. C. 11-3-2004. 

Jitty Koning en Tiede Tolsma.

Jitty, troud mei Wessel Koning, wenjende Kleasterdyk 10 en Tiede (Klazes) Tolsma, wenjende op de hoeke Buorren / Krússtrjitte (it âlde Postkantoor fan de P.T.T.) litte selsmakke foto’s sjen yn it Gemeentehûs fan Menaam.


BERLTSUM. Tongersdei 1-4-2010.

In âlde frou út BERLTSUM wenjende yn de Lieuwe Minnes Kuperusstrjitte hie al in lange tiid lêst fan de nekke. Yn de WEHKAMP seach hja in massaazjestaaf en dy bestelde se. It apparaat foldie tige goed en altyd stie de staaf binnen hânberik op tafel. Âld buorfrou W. ... Q. ... – L. ... kaam om in bakje kofje en sa waaiden der noch wol wat minsken lâns. Mar gjinien hie it oer dy prachtige massaazjestaaf. Buorman Teake de J. ...... net, ja sels dûmny Pieter Dykstra net. Doe kaam de dochter út Ljouwert. “Wat hat mem dêr ? Is mem wol wiis ! Wit mem wol wat dat is. ......... ........ In fibrator”. “Och leave bern. Dat is dochs net wier. En no haw ik him ofrûne wike ek noch mei hân nei de Spar-winkel fan van Wigcheren. Ik sei tsjin dat famke dêr ......... ik leauw dat it ......... wie : Doch jimme bêste batterijen der mar yn, want ik brûk him wol trije kear deis”.


Franeker Courant 13-1-2010.

Nijjiers revu 'It is tiid' "It is tiid" in Berlikum. Na 7 jaar weer nieuwjaarsrevue. In it Heechhout in Berlikum zijn deze week en de volgende week vier voorstellingen te zien van de nieuwjaars revue It is tiid. Na 7 jaar is deze traditie nieuw leven ingeblazen. BERLIKUM.- Een enthousiaste groep spelers, zangers, zangeressen, muzikanten en andere werkers is al sinds september druk aan het repeteren, produceren en organiseren van een nieuwjaarsrevue met de titel It is tiid. Het begrip tijd speelt, zoals de titel al doet vermoeden een belangrijke rol in deze revue. Tijd kan gezien worden als een vierde dimensie en laat de fantasie dan maar eens gaan. Dat heeft de schrijver (Durk Dykstra wenjende oan de Jac. fan Túnenstrjitte 7) ook gedaan en dan kunnen er vreemde situaties ontstaan. En hierbij speelt een vreemd apparaat een onvoorspelbare rol. Meer wil men nog niet verklappen. Natuurlijk zijn ook niet Berlikumers van harte welkom, want het draait in deze revue niet uitsluitend om Berlikum. Grote en kleine regio - en wereld vraagstukken komen aan de orde en maatschappelijk kritische onderwerpen worden niet gemeden. De uitvoeringen zijn op 15, 16, 20, 22 en 23 januari in it Heechhout te Berlikum en de aanvang is telkens om 20.00 uur. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

L.C. Berltsumer revu’s yn it Heechhout.

Barren;

Revu 2000. Tekst: Durk Dijkstra, etc. etc

Revu 2003. Kweekt yn Berltsum’ smakket nei mear. Tekst: D. Dijkstra, etc. etc.

Revu 2010. Nijjiers revu "It is tiid" (de tiidmasine) Tekst D. Dijkstra, etc. etc.


Ferslag:

L.C. 3-1-2000.

Berltsumers ferfele har mei talint op de terp. (revu 2000)

(Foto : Jan fan Otto Rintjes Rekker docht syn hân omheech.)


L.C. 9-1-2003.

Kweekt yn Berltsum smakket nei mear.

(Foto : Matty Weijer - Zijlstra, rjochts, djip yn tinzen fersonken.)


L.C. 16-1-2010.

Fisioenen op it húske yn Berltsum.

(Foto : Anne Watse’s Posthumus mjit it húske op. )


L. C. 31-1-2004.

Eerbetoon voor postduiven filmer Bruinsma. (Kees Bruinsma figureerde zelf ook op zijn films.)

(Kees Bruinsma figuerearre sels ek op syn films.)

Kees is de heit fan de oan de Mulseleane húsnûmer 29 te BERLTSUM wenjende Anne Bruinsma,

(foto : Brêgewipper Kees Bruinsma út Ljouwert.)


L. C. 12-8-2006.

Het ‘kenteken’ van de voliérevogel.

Bijna alle inheemse vogels die door particulieren in voliéres worden gehouden zijn rechtstreeks uit de natuur geroofd. Met deze alarmerende mededeling kwam Vogelbescherming Nederland onlangs. Vogelhouder Anne Bruinsma (fan de Mulseleane húsnûmer 29, troud mei Betty Batstra) uit BERLIKUM vindt dat de wild-zangkwekers wat al te gemakkelijk in de hoek zijn gezet. Sjoemelen met de ringetjes is bijna niet mogelijk. 

(Foto : Fûgelringen dy ’t brûkt wurde foar de lânseigen foljérefûgels. Oane Keeses Bruinsma.)


NIEUWE DOKKUMER COURANT. 

24 nov. 2010.

KAMPIOENSFEEST.

De Reisduif huldigt beste duivenseizoen 2010.

(Foto : Steande f. l. n. r. Hans de Ruig, Rint Henstra, Bram Wassenaar, sittend f. l. n. r. Gaatze de Graaf, Anne Bruinsma út BERLTSUM, Auke Anne Veenstra en Kees Bruinsma, de soan fan Anne Bruinsma ek út BERLTSUM.)


L. C. 21-11-2011. pag. 11.

Beroofd van rasduiven.

Bijna alle rasduiven van Anne Bruinsma uit Berlikum zijn gestolen. Hij weet niet of hij doorgaat met zijn hobby. 

(Foto : Oane Keeses Bruinsma mei syn dochter Sabrina.)


It libbenswurk fan dowehâlder Anne Bruinsma fan BERLTSUM is yn in pear oeren tiid ferneatige. Ûnbekenden stielen sa ‘n 80 seldsume Jan Aarden dowen út de hokken by de wente fan Bruinsma oan de Mulseleane húsnûmer 29.

 

GOOGLE

It nijs yn fiif minuten : 80 dowen fuort – You Tube.

: Omhoog. Anne Bruinsma. Duiven. (Jan Aarden dowen)

: 6000 euro. Anne Bruinsma. Duiven. (Jan Aarden dowen)


L. C. 7-9-1970.

Bauke Visser tachtig jaar.

(foto Bauke Visser.)


Vandaag wordt Bauke Visser 80 jaar. Hij woont al jaren in Amsterdam, maar wie in Friesland iets met toneel, de journalistiek of de Friese Beweging te maken heeft gehad, herinnert zich natuurlijk de vitale man, die op de leeftijd dat de meeste mensen met werken ophouden, aan een nieuw leven begon. Dat van redakteur van het toenmalige weekblad “Frysk & Frij”, als toneel recensent en als toneelschrijver. (Bauke Visser waard berne in yn BERLTSUM op 7-9-1890 as soan fan Jurjen Visser en Antje de Geele. Hij wie troud mei Akke Boersma út Wier, in dochter fan Gerrit Boersma en Jeltje Boomsma.) Hij zou timmerman worden maar hij eindigde als rijksambtenaar bij de belastingen. Ondertussen schreef hij polemische stukken in o.a. het Rotterdamsch socialistische blad “De Voorwaarts”. Na 1945 schreef hij hoofdzakelijk Friese toneelstukken, waarvan enkele gespeeld zijn door “de Jounpraters” en het latere “Nij Frysk Toaniel”. Van 1960 tot 1964 was hij redakteur van “Frysk & Frij”. Hij verzorgde diverse rubrieken en deed het toneel. Zijn toneel besprekingen verschenen late rook in enkele dagbladen.

Hy wenne letter yn Ljouwert mar is yn Amsterdam stoarn oan longkanker op 2- 3-1972. Hy wie timmerman, amtner-ryksbelestings, joernalist, gemeenteriedslid fan Harns foar de S. D. A. P. (1920 - 1925), foarsitter fan it Amtners Bûn en oprjochter fan de “Coöp”. Bauke syn heit Jurjen Visser is ôfkomstich fan Marsum en wie de soan fan Harmen Jan ’s Visser en Antje Jurjen ’s Heidanus. Hy wie hjir timmerman en behearder fan “it houtstek” fan de gruthanneler yn hout en de houtmûne eigner de “Fa. Van der Meij”. Syn mem Antje de Geele wie de dochter fan Douwe Pieters de Geele en Baukje Minne ’s Braaksma. In famyljelid fan lêstneamden, t. w. Minne de Geele, troud mei Froukje van der Lei, hie letter in drankwinkel (sliterij) yn de Buorren. Minne ride op tige hege âlderdom noch altyd yn syn auto troch it doarp en omkriten.


L.C. 3-1-1970.

Dove mensen leven in geheel eigen wereld.

(foto : frou H.(ieke) Visser - Timmermans.)

It echtpear Bauke Visser – Timmermans wenne oan de Hôfsleane húsnûmer 50 te BERLTSUM yn it hûs rjochts fan dokter Kwast. Hja hienen in taksybedriuw en efter it hûs runden hja in naaiatelier yn in houten barak. Soan Jan Visser wie dôfstom berne. Hy is letter troud mei in frou dy ’t ek dôf-stom is. De bern moasten, doe’t se âlder waarden, it hûs út om goed praten te learen.