Skriuw ek ris in reaksje yn it Gastenboek wat jimme fan'e side fyne !
Interview Op'e Roaster (April 2012)

Berltsum, it Sodom fan it noarden.


"BERLTSUM is it SODOM fan dizze hoeke" klage it A.R. lid Durk Boomsma (Berltsum) fan de gemeente Menameradiel op de riedsgearkomst yn juny 1970. Wat dy jongerein fan tsjintwurdich hjir 's nachts wol net allegearre úthellet, it is bist eftich en dan druk ik my ek noch sêft út. Hy hie der gjin goed wurd foar oer. In oantal ynwenners fan Berltsum hie in brief stjoerd nei it gemeentebestjoer oer it drok en balstjurrich hâlden en dragen fan de jongerein yn it wykein. Dêr barre dingen dy ik net lûd op doar te sizzen en wat dêr binnen bart, lit stean bûten. De kleuren geane jo op en ôf. Der is in protte jongerein bûten Berltsum, dy't de hiele nacht op'e dyk omhinget. It knetterjen fan al dy hûnderten bromfytsen. De trottoirs steane fol mei fytsen en brommers. Jo kinne it hûs net fantsoenlik útkomme.

Jan K. Zwart (Berltsum}, it P.v.d.A. lid, komt mei it ferhaal, dat syn buorfamke mei in harsensskodding thús kommen is. Ik moast sels in nije bân oan'e fyts keapje omdat ik yn in stikken bierfleske riid. Der binne rúten ynslein. As ik de baas wie, sei ik: tsien oere, de doarren ticht. Dat famkes fan 15 jier dronken op strjitte rinne, is dat in normale saak? Der binne útspattings dy't nearne op lykje. De rie gie der mei akkoard, dat der in proefperioade ynsteld wurde soe.

It wie doedestiids sa, dat de dûns jûnen fan dûnsclub "Nocht en Wille" (1953-1970) de jûns om 12 oere ôfrûn wienen. Dêrnei wie der noch tiden lang it omhingjen en rûnriden fan al dy bromfytsen mei in soad herje fan de motoren. De minsken dienen s’nachts de eagen net ticht. Lytse bern waarden hieltyd wekker. It is lokkich letter in stik better wurden. Der kamen minder bromfytsen omdat de helm ferplichte waard. Mear jongelju krigen in auto. Der kamen borrelbussen en de slútingstiden waarden letter, sadat it jongfolk langer binnen bliuw.

Earst wie der allinne it útgean nei it "Hof van Holland" (fan Tabe en Jannie de Jong). Letter binne der ek noch kofjebar de "Monty"-bar, de lettere bar-dancing fan Willem Roersma (Willem en Pietsje) en de bar-dancing "Sans Souci" fan Thom Dykstra by kommen. (Thom(as) en Antje-Anna (Annie) Zijlstra). Hemmema Poarte en Vivo winkel om 1955 hinneDe heit fan Annie, Fokke Cornelis Zijlstra skûlnamme: "Fokke Patat" (Fokke en Lieuwkje van der Meulen) wie al earder en as earste yn 1960 in kafetaria yn foarhinne de bakkerswinkel van van der Laan op it Hemmemaplein begûn en dêrnei yn foarhinne de fytsewinkel fan Auke de Vries yn de dAumale poarte op It Skil. No binne it dûnsfabriken wurden mei in protte folk op sneontejûn. Tiden hawwe tiden. Eltse tyd hat sa syn eigen problemen.

By it trochlêzen fan de notulen fan ien fan de konsistoarje gearkomsten fan de Herfoarme tsjerke hjir 125 jier ferlyn al, klagen de minsken ek al oer it leven jûns nei tsien oere en hienen hja it oer "dy jongerein fan tsjintwurdich". Mar is it hjir oars as yn omlizzende doarpen en stêden? Op oare plakken kin it somtiden ek wolris mâl ta gean. GOMOARRE leit ek no net fier ôf!


L. C.   13-11-2006.

Luxe en stijl in disco.

De muziek en de verlichting, daar draaide het om in de disco. Draaide, want de bezoekers willen tegenwoordig ook loungen, weet de eigenaar (Jetze Hoekstra) van de The Dance Factory ( T. D. F.) in BERLIKUM. (aan het Hemmemaplein) Het interieur ging op de kop. 

(foto : discogangers.)


L.C. 18-6-1970.

DE RAAD geinviteerd.

Uit de berichtgeving in de dagbladen, leden van de Gemeenteraad van Menaldumadeel, begrijpen wij dat voor BERLIKUM een nieuw tijdperk is aangebroken. Dat verheugt ons in niet geringe mate. Wij trekken daaruit de konklusie, dat het geschiedkundige hondse tijdperk historie geworden is door uitspraken van de Raad der gemeente Menaldumadeel. Hiervoor in de plaats zijn nu mogelijk de Sodomietische jaren gekomen en derhalve zullen de inwoners van ons dorp wellicht Sodomieters (Sodomietjes) genoemd worden, of geldt zulks alleen de bewoners en de verdere bevolking van it Skil en omstreken? Hoe dan ook, een feit is dat het op zaterdagavond in het recreatieve centrum door de jeugd af en toe rumoerig kan zijn. Wij vragen u: "In welk(e) dorp of stad is dat niet het geval. Tenminste wanneer er nog jeugd is! Over 5 of tien jaar zullen sommigen van onze generatie misschien Uw zetels in de Raad zo nu en dan bevolken - en mogelijk noemen wij het stoelen - en heel misschien zullen wij op onze beurt de daarop volgende generatie bekritiseren. Wie zonder (jeugd)zonden is, werpe de eerste steen!" Met klem ontkennen wij evenwel de ongenuanceerde kreten in uw Raad, dat het binnen nog erger is dan op straat. Dergelijke ongefundeerde openbare uitspraken zijn een raadslid onwaardig. Een nietes - welles gesprek heeft naar onze bescheiden opvatting bovendien geen zin. Daarom zijn wij zo vrij alle leden van de Raad der gemeente Menaldumadeel uit te nodigen op zaterdag 27 juni a.s. een uurtje te besteden voor het brengen van een bezoekje aan een door "Nocht en Wille" te organiseren dansavond in "Het Hof van Holland" te Berlikum. Eigen waarneming komt ons nog steeds de beste informatie voor. Een direkt kontakt kan immers veel wanbegrip voorkomen. Oprecht hopen wij dat U de jeugd - en daarmee ook het bestuur van "Nocht en Wille" - de gelegenheid geeft zich te revancheren van de in Uw laatste raadsvergadering geuite beschuldigingen. Wij verzekeren U, dat wij U met genoegen zullen verwelkomen op zaterdag 27 juni a.s.

BERLIKUM. Namens "Nocht en Wille", Holst Meijer, voorzitter, Jan Marra, secretaris.


L.C. 31-12-1997.

Dorpshuis was leerschool voor chauffeur borrelbus. (foto)

(De Berltsumer borrel bussen.) 


L.C. 10-10-1987.

BERLIKUM neemt maatregelen tegen kleine criminaliteit.

Samenwerking Gemeente politie, Horeca en Plaatselijk Belang.

Berlikum. - De gemeente politie van Menaldumadeel heeft deze week een aantal maatregelen afgekondigd om de criminaliteit en de vernielingen in Berlikum aan te pakken. In samenwerking met de gemeente en de drie discotheken in het dorp is men begonnen met de bouw van een bewaakte fietsenstalling. De politie hoopt op deze manier een halt toe te roepen aan het grote aantal fietsen diefstallen in de weekeinden. Iedere vrijdag en zaterdagavond bezoeken ruim drieduizend jongeren de discotheken in Berlikum. "Het is gelukkig niet zo, dat de baldadigheid hier de pan uit rijst", zegt korpschef Wabe Adema, "Maar we moeten er wel alles aan doen om dat zo te houden". De politie wil met ingang van 17 oktober beginnen met extra surveillances op de zaterdag nacht... etc....etc.Op verzoek van de plaatselijke Horeca heeft de gemeente het terrein naast de discotheek Hof van Holland beschikbaar gesteld voor het bouwen van een bewaakte fietsenstalling. Dit jaar zijn er 75 fietsen van discotheek bezoekers gestolen. Binnen enkele weken wordt er rondom het terrein naast de discotheek een hek geplaatst. Een vrijwilliger zal dan toezicht op de fietsen houden.


Sjoch ek fideo:  Reportage oer de Disobus yn "Achter het nieuws"


L.C. 10-3-1990.

Discobus is bewijs nieuwe vervoersvorm. (foto.)


L.C. 21-6-2007.

Discogangers weer met speciale nachtbus naar Berlikum. (foto.)


L.C. 1-3-2005.

Extra discobussen.


L.C. 8-7-1988.

Monty Bar-Dancing.

(Uitgaanscentrum van Friesland.) 


L.C. 1-3-2002.

Inwoner Berlikum eist sluiting discotheken. BERLIKUM.

Berlikumer Peter Vastrick wil dat Burgemeester en Wethouders de 2 discotheken "Sans Souci" en "The Dance Factory" sluiten. De overlast en agressie van de duizenden bezoekers tast de rechtsorde aan en valt niet te bestrijden, aldus Vastrick. Hij vindt dat de gemeente moet bijdragen in de kosten van verplaatsing van de disco’s naar de bedrijventerreinen. Vastrick maakt zich boos over het besluit van de Raad om voor 50.000 euro een rotonde aan te leggen bij de Singel, zodat de bezoekers dichter bij de uitspanningen kunnen worden afgezet etc. etc...........De Berlikumer is er niet in geslaagd dorpsgenoten te vinden, die zijn schrijven mede wilden ondertekenen. "Ze durven kennelijk niet uit angst voor represailles, maar iemand moet toch het voortouw nemen? "


L. C. 2-3-2002.

Sluiten discotheken wegens overlast ‘stap te ver.


De Feanster. 14-7-1988.

Discobus BERLIKUM slaat aan.

In Berlikum is zaterdag 20 februari het twee jaar durende discobus project van start gegaan. De bedoeling is veilig vervoer van en naar de discotheken als vervanging van eigen vervoer. Wekelijks kruipen zo’n 900 jongens en meisjes in de bussen. Dat is ongeveer een derde van het aantal bezoekers. Berlikum is op zaterdag avond één grote autostalling. In de discotheken "Monty Bar", "Sans Souci" en "Hof van Holland" bruist het van leven. Om 12 uur ‘s nachts vertrekken de eersten wegens hun zondagsopvatting, maar anderen arriveren dan pas. In de nacht waarop de zomertijd ingaat, wordt in Berlikum de oude tijd gehandhaafd. We hebben toch vrije sluiting. Het busvervoer past zich erbij aan. Zijn er om half één nog maar zeven busjes nodig, tussen 5 en 6 uur zondagsmorgens zijn er 17 in actie. De drukte in de laatste uren is altijd het grootst. Misschien zouden er dan toch nog meer busjes moeten zijn, denkt de politie. Discotheekhouder W.(illem) (Rintjes) Roersma (van de "Monty Bar") is ingenomen met de discobus........De bus maakt de jongelui minder afhankelijk van elkaar en ontlast het dorp. Het klinkt allemaal positief in Berlikum, de muziek is "Oerent hart".